PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SANITETSKOG I PUTNIČKOG VOZILA PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 novembar 2012 07:42

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br. 3433

23.11.2012. god.

P r o k u p lj e

 

 

 

Na osnovu člana 246. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima I člana 25. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 22.11.2012.godine doneo

 

 


P R A V I L N I K

O KORIŠĆENJU SANITETSKOG I PUTNIČKOG VOZILA


 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrdjuju se uslovi I način korišćenja sanitetskih I putničkih vozila Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Pokuplje.

Vozila Opšte bolnice mogu se koristiti samo pod uslovima utvrdjenim ovim Pravilnikom I zakonom.

 

Član 2.

Sanitetska vozila Opšte bolnice se koriste prvenstveno radi prevoza bolesnika, a putnička vozila za vršenje službenih poslova Opšte bolnice , I to radi bržeg, ekonomičnijeg I efikasnijeg izvršavanja službenih poslova.

Vozila se ne mogu koristiti za dolazak na rad I radi odlaska sa rada, niti se mogu koristiti za obavljanje privatnih poslova.

 

 

II NAČIN UPOTREBE I KORIŠĆENJA VOZILA

 

Član 3.

Kontrolnu ulogu korišćenja vozila vrši zaposleni rasporedjen na radnom mestu ŠEFA ODSEKA BOLNIČKO SANITETSKOG TRANSPORTA I AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE.

 

Član 4.

Vozila se mogu koristiti za obavljanje službenih poslova samo na osnovu propisane prevozne isprave putnog lista (naloga), koji mora biti overen od strane lekara ili nadležnog rukovodioca.

Putnu ispravu za korišćenje vozila od strane direktora Opšte bolnice potpisuje Predsednik Upravnog odbora.

 

Član 5.

Vozač vozila ne sme vozilo uključiti u saobraćaj pre nego što od nadležnih radnika iz člana 4. ovog Pravilnika primi propisani putni nalog koji mora da sadrži:

 • naziv ustanove

 • ime I prezime pacijenta (korisnika) vozila

 • oznaku vozila (marku I registarski broj)

 • čas polaska vozila, početnu kilometražu I čas polaska sa krajnjom kilometražom, naznačenje broja predjenih kilometara I potpis vozača

 • relacija na kojoj se vrši službeni prevoz ili prevoz pacijenata

 • ostale podatke o pacijentu – korisniku sanitetskog prevoza (matični broj, broj zdravstvene knjižice, registarski broj)

 • kada se radi o prevozu pacijenata nalog mora da sadrži I dijagnozu, potpis I faksimil lekara koji je nalog izdao, a u slučaju kada je prevoz odobrila komisija Fonda za zdravstveno osiguranje I broj lekarske komisije.

 

Član 6.

Po povratku sa službenog puta vozač je dužan da zaključi putni nalog u koji unosi broj predjenih kilometara I isti predaje zaposlenom iz člana 3. ovog Pravilnika.

Zaposlenom iz stava 1. ovog člana, vozač jednom mesečno podnosi izveštaj o predjenim kilometrima, količini utrošenog goriva I maziva I imena korisnika vozila.

 

Član 7.

Šef računovodstva Opšte bolnica propisaće bliže upustvo u kome će utvrditi način vodjenja SLUŽBENE EVIDENCIJE na osnovu koje će se pravdati izvršeni troškovi oko upotrebe vozila.

 

 

III DUŽNOST VOZAČA

 

Član 8.

Motornim vozilom upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove I ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Vozač vozila za vreme vožnje ne sme da uzima alkoholna pića I opojna sredstva, niti da upravlja vozilom ako je prethodno uzimao alkohol ili opojna sredstva ili ako pokazuje znake bolesti ili druge zdravstvene smetnje, koje ga čine nesposobnim da upravlja vozilom.

 

Član 9.

Vozač je dužan da način upravljanja vozilom prilagodi okolnostima saobraćaja I da vozilom upravlja tako da njime stalno potpuno vlada I da je u stanju da blagovremeno preduzme svaku meru potrebnu da izbegne opasnost ako se u postojećim uslovima može predvideti.

 

Član 10.

Evidencija o kontrolnim zdravstvenim pregledima I proveri alkoholisanosti vozača vodi se u Odseku za bolničko sanitetski transport Opšte bolnice.

 

PRIPREME VOZILA ZA VOŽNJU

 

Član 11.

Vozilo u saobraćaju na putu mora da ispunjava propisane tehničke uslove, tehničke propise I da budu tehnički ispravno.

Vozač vozila obavezan je da pre početka vožnje izvrši pregled vozila, dokumenata koji prate vozilo I u slučaju neispravnosti preduzmu mere radi otklanjanja uočenih neispravnosti.

 

Član 12.

Pregled I kontrola vozila obuhvata naročito:

 • pregled količine vode u sistemu za hladjenje

 • pregled količine ulja I goriva u rezervoaru

 • ispitivanje vazdušnog pritiska u gumama

 • pregled upravljačkog mehanizma I kočionog uredjaja

 • pregled postojanja potrebne opreme uz vozilo

 • ispravnost aparata za gašenje požara

 

Član 13.

U toku zimske sezone vozilo mora biti snabdeveno zimskom opremom.

Pod zimskom opremom se podrazumevaju pneumatici za zimsku upotrebu ili sa letnjim profilom ako vozilo u priboru ima lance za pogonske točkove.

Za snabdevenost I ipravnost opreme I alata odgovoran je vozač zadužen sa vozilom.

 

Član 14.

Vozač vozila obavezan je da se pridržava dozvoljenog I propisanog opterećenja vozila koje je naznačeno u saobraćajnoj dozvoli. U slučaju da se vozilom prevozi veći broj putnika odgovoran je vozač vozila.

 

Član 15.

Vozilom Opšte bolnice upravlja vozač, a izuzetno uz prethodno odobrenje direktora Opšte bolnice I drugi zaposleni koji ispunjavaju zakonom I drugim propisima utvrdjene uslove.

 

Član 16.

Jednom godišnje komisijski se utvrdjuje utrošak goriva I maziva I samo se na osnovu takvog nalaza pravda utrošak pogonskih energenata.

Komisiju iz stava 1. ovog člana svojim rešenjem obrazuje direktor Opšte bolnice.

 

Član 17.

Vozilo mora biti snabdeveno potrebnim alatom, nužnim rezervnim delovima, kao I aparatom za gašenje požara, o čemu brine vozač vozila.

 

Član 18.

Pored ostalih obaveza, vozač vodi evidenciju I o vremenu ponovnog vršenja tehničkog pregleda vozila I produženja registracije vozila.

Radi blagovremenog obavljanja zadataka iz stava 1. ovog člana, vozač je dužan da najmanje 30 dana, pre naredne registracije, izrši sve neophodne administrativne pripreme I obavi automehaničarske, autoelektričarske I druge popravke, kako bi se nesmetano obavio tehnički pregled I izvršilo produženje registracije.

 

Član 19.

Po završenom službenom poslu vozač je dužan da vozilo I saobraćajne isprave parkira u garaži ili garažnom parku Opšte bolnice.

 

Član 20.

Vozilo mora biti osigurano o čemu brine rukovodilac računovodstva.

Direktor Opšte bolnice može odobriti da se vozilo I kasko osigura.

 

Član 21.

EVIDENCIJU o broju prekršaja I saobraćajnih nezgoda uzrokovanih na vozilo nalazi se u Odeljenju za pravne poslove.

Vozač je za svako učestvovanje u saobraćajnoj nezgodi, bez obzira o kakvoj se visini materijalne štete radi, I bez obzira da li je štetu pretrpelo vozilo ili je šteta nastala na vozilu drugog učesnika u javnom saobraćaju, dužan da načelniku Odeljenja za pravne poslove da pismenu izjavu, koji će sa istom upoznati direktora Opšte bolnice.

Vozač vozila koji u toku godine učini više od tri saobraćajne nezgode, može se uputiti, ako postoji opravdana sumnja, na proveru psiho-fizičkih sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

 

 

V ODGOVORNOST ZA POVREDU RADNIH OBAVEZA

 

Član 22.

Zaposleni koji izdaje nalog za korišćenje vozila I zaposleni koji upravljaju vozilom, kao I ostali koji u skladu sa odredbama ovog Pravilnika imaju odredjene dužnosti, za nepridržavanje odredaba ovog Pravilnika čine povredu radne obaveze.

 

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 23.

Direktor Opšte bolnice, Šef računovodstva, vozač I ostali zaposleni dužni su da obezbede primenu odredbi ovog Pravilnika.

 

Član 24.

Izmene I dopune ovog Pravilnika vrše se na način I po postupku kome je ovaj Pravilnik donet.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slaviša Lepojević,dipl.ecc.

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na Oglasnoj tabli Opšte bolnice dana 23.11.2012.god.

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 24 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas930
mod_vvisit_counterJuče825
mod_vvisit_counterOve nedelje931
mod_vvisit_counterOvog meseca27502
Baner
Baner