ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 17 oktobar 2022 10:21

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.3867
12.10.2022.год.
П р о к у п љ е


На основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.3865 од 12.10.2022.године, расписује се

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:


  1. Доктор медицине, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За доктора медицине су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;

- Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;

 

  1. Медицинска сестра – техничар, број извршилаца 2, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Средње образовање, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски;

- Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


  1. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За спремача / спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.


Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.


 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
SVETI VRAČI KOZMA I DAMJAN PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 14 jul 2022 09:39

 

 

 

 

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje.
Pred okupljenim vernicima, lekarima i medicinskim tehničarima u crkvi Svetih vrača Kozme i Damjana u krugu naše bolnice, Svetom liturgijom i sečenjem slavskog kolača obeležen je današnji praznik.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...
 
Оглас о давању у закуп земљишта – платоа PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 jul 2022 18:40

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.2657
11.07.2022.године
Прокупље


На основу члана 22. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупљe

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Оглас о давању у закуп земљишта – платоа, површине 36 м2,

који се налази на улазу у круг Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања

 Предмет давања у закуп, путем јавног надметања, је земљиште –  плато површине 36 м2, који се налази на улазу у круг Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2, ради постављања покретног (монтажног) објекта.

Закупац се обавезује да закупљени плато користи строго наменски и да исти не сме давати у подзакуп, нити вршити поправке или адаптацију истог.
Закупац је у обавези да постави контролно бројило и струју ће плаћати по индустријској тарифи (очитавање ће вршити запослени Опште Болнице).
Вода ће се плаћати паушално у износу од 500,00 динара, месечно.

Рок трајања закупа: годину дана.

Јавно надметање ће се одржати дана 20.07.2022. године са почетком у 10 часова у згради Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Почетна висина накнаде за коришћење земљишта износи 400,00 динара по м2.

Сви заинтересовани учесници за учешће у поступку јавног надметања су дужни да уплате депозит у износу од 2.000,00 динара на текући рачун  840-827667-36 Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље или на благајни Опште болнице.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању је 5 дана од дана јавног надметања.

Пријава која се доставља за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:
-    за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
-    за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број
-    за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
-    доказ о уплати депозита
-    број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозитаПоступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину накнаде за коришћење земљишта.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Критеријум за избор закупца је највиши износ накнаде за коришћење земљишта у поступку јавног надметања.
Уколико подносилац пријаве, који је дао највиши износ накнаде у поступку јавног надметања, не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Разгледање предметног земљишта - платоа може се вршити сваког радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова.
Особа за контак: Горан Милојковић, 060/2720050
Ближе информације на телефон 027/ 322-440.ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић


 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИУЗАЦИЈА PDF Štampa El. pošta
petak, 08 jul 2022 10:19

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.2626
08.07.2022.године
Прокупље

На основу члана 10. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.1890 од 19.05.2022.године, измене и допуне Плана стручног усавршавања запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић''  Прокупље за 2022.годину бр.2622 од 07.07.2022.године и Мишљења Института за јавно здравље Ниш бр. 02-1451 од 05.07.2022.године

 

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

О б ј а в љ у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРСI    За доделу следеће специјализације и ужих специјализација:
•    1 специјализација – гинекологија и акушерство
•    1 ужа специјализација – ендокринологија
•    1 ужа специјализација – нефрологија
•    1 ужа специјализација – пулмологија
•    1 ужа специјализација – кардиологија

II    Уз молбу за доделу специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:
•    Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету. Уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде;
•    Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
•    Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
•    Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.

III    Уз молбу за доделу уже специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:
•    Оверена копија дипломе о завршеном факултету;
•    Оверена копија дипломе о положеном специјалистичком испиту. Уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити потврду факултета да је диплома у фази израде;
•    Оверена копија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
•    Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.

IV    Молбе се достављају Одељењу за правне послове, преко писарнице, до 18.07.2022.године, понедељак, до 12 h.
Конкурс објављен на огласној табли и сајту Опште болнице.


ДИРЕКТОР
Др Сњежана Арсић

 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
utorak, 05 jul 2022 08:20

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 2393
29.06.2022.год.
П р о к у п љ е

На основу  члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.2387 од 29.06.2022.године, расписује се

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I    Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1.    Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на пословима доктора медицине специјалисте у операционим салама у служби гинекологије и акушерства, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За  доктора медицине специјалисту  у операционим салама у служби  гинекологије и акушерства су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-    на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    стручни испит;
-    лиценца;
-    специјалистички испит;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-   Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном специјалистичкон испиту из гинекологије и акушерства;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


2.    Доктор медицине,  број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За  доктора медицине су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-    на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-  стручни испит;
-    лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


3.    Лабораторијски техничар у дијагностици, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За лабораторијског  техничара у дијагностици  су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, здравствене струке, смер лабораторијски
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    стручни испит;
-    лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер лабораторијски;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


4.    Возач санитетског возила у здравственим установама, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За возача санитетског возила у здравственим установама су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, у трајању од најмање три године
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије

5.    Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За спремача / спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.
Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.
Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.
Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.
ДИРЕКТОР                                                          
Др Сњежана Арсић
 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 3 od 80
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 28 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas697
mod_vvisit_counterJuče899
mod_vvisit_counterOve nedelje1596
mod_vvisit_counterOvog meseca24454
Baner
Baner