ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ПАРТИЈАМА, за јавну набавку добАра – НАБАВКА ОСТАЛОГ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОРТОПЕДИЈИ PDF Štampa El. pošta
petak, 19 jul 2013 09:11

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012)

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''

Прокупље, ул.Пасјачка бр.2

Електронска адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ПО ПАРТИЈАМА,

за јавну набавку добАра НАБАВКА ОСТАЛОГ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОРТОПЕДИЈИ,

ЗА ПОТРЕБЕ ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'', по партијама

(јавна набавка бр. 10/2013),

 

Ознака из општег речника набавке: 33141700Ортопедски материјал

 

Детаљна спецификација по позицијама дата је у конкурсној документацији.

 

Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 3 (три) посебне партије и то:

 

Р.БРОЈ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

1

Фиксатори по Митковићу

 

2

ЛЦП комплети

 

3

Остали остеосинтетски материјал (игле и завртњи)

 

 

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се – Економски најповољнија понуда.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76 . Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу за испуњавање обавезних услова, а за додатне услове достављањем доказа.

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље (www.bolnicaprokuplje.com) или порталу управе за јавне набавке.

Понуђачи су у обавези да после преузимања конкурсне документације доставе потврду о преузимању исте, путем поште, фаxа или електронске поште, из разлога свих евентуалних измена и допуна конкурсне документације, а које ће наручилац објавити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље kao и на порталу управе за јавне набавке.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуда се може доставити поштом на адресу:

 

Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље

јавне набавке или лично

ул.Пасјачка број 2, 18400 Прокупље

Са назнаком на предњој страни коверте:

ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„

 

 

 

На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона као и контакт особа.

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 10 дана од дана објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за подношење понуда – тј. до дана 29.07.2013. године до 11,15 часова.

Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у просторијама ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке мале вредности дефинисани су конкурсном документацијом.

 

 

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити

јавне набавкетел : 027/329-730, фаx: 027/324-762 е-адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Лице за контакт: Бојан Димић, дипл. еццшеф комерцијале.

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 9 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas249
mod_vvisit_counterJuče511
mod_vvisit_counterOve nedelje1072
mod_vvisit_counterOvog meseca7025
Baner
Baner