ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДОМАЋИХ ЛЕКОВА ЗА 2013. ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
sreda, 26 jun 2013 05:52

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012)

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''

Прокупље, ул.Пасјачка бр.2

Електронска адреса: болницапрокупље@гмаил.цом

Званични сајт: www.болницапрокупље.цом

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА,

за јавну набавку добАра ДОМАЋИХ ЛЕКОВА ЗА 2013. ГОДИНУ,

ЗА ПОТРЕБЕ ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'', по партијама

(јавна набавка бр. 8/2013),

(Напомена: количина и вредност потребних добара, као и време трајања уговора је до 31.12.2013.год. са урачунатим залихама за 30 дана за оне лекове које ће РФЗО набављати за 2014.год., а према допису Министарства здравља бр.110-00-47/2013-05 од 01.04.2013.године, док ће за остале лекове количина и вредност потребних добара, као и време трајања уговора бити планирано за 9 месеци).

 

Ознака из општег речника набавке: 33600000Фармацеутски производи

 

Детаљна спецификација по позицијама дата је у конкурсној документацији.

 

Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 145 (сточетрдесетипет) посебних партија и то:

 

R.BROJ

NAZIV PARTIJE

1

mikonazol

2

nistatin

3

fusidinska kiselina

4

bacitracin, neomicin

5

sulfadiazin srebro

6

fluocinolonacetonid

7

fluocinolonacetonid neomicin

8

povidon jod

9

ranitidin (inj.)

10

omeprazol

11

loperamid

12

metoklopramid

13

ornitinaspartat

14

mesalazin

15

voda za injekcije (50x5ml)

16

voda za injekcije (50x10ml, 50x2ml))

17

gliklazid

18

glimepirid

19

metformin

20

glibenklamid

21

vitamini B-kompleksa

22

askorbinska kiselina

23

piridoksin (vitamin B6)

24

varfarin

25

acenokumarol

26

hidroksokobalamin

27

glukoza 10% (1x500ml)

28

glukoza 5% (1x500ml)

29

aminokiseline 10%

30

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

31

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

32

natrijum hlorid

33

manitol

34

digoksin

35

furosemid

36

metoprolol

37

epinefrin (adrenalin)

38

gliceriltrinitrat

39

metildopa (racemat)

40

propafenon

41

amjodaron

42

molsidomin

43

amilorid , metikotijazid

44

hidrohlorodijazid

45

Hidrohlorodijazid, amilorid

46

bisoprolol

47

bisoprolol, hidrohlortiazid

48

nebivolol

49

spironolakton

50

atenolol

51

karvedilol

52

nifedipin

53

felodipin

54

verapamil

55

diltiazem

56

amlodipin

57

enalapril

58

ramipril

59

metilergometrin

60

metronidazol

61

deksametazon

62

metilprednizolon

63

prednizon

64

doksiciklin

65

amoksicilin

66

benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin

67

cefaleksin

68

cefazolin

69

cefuroksim

70

cefotaksim

71

ceftazidim

72

ceftriakson

73

eritromicin (granule)

74

eritromicin (tbl.)

75

azitromicin

76

klindamicin

77

klaritromicin

78

gentamicin (inj.)

79

amikacin

80

norfloksacin

81

ciprofloksacin (tbl.)

82

ciprofloksacin (inf. 50ml)

83

pipemidinska kiselina

84

metronidazol

85

aciklovir (tbl.)

86

acilovir (mast)

87

aciklovir (krema)

88

diklofenak (tbl.)

89

diklofenak (inj.)

90

ketorolak

91

ibuprofen

92

lidokain

93

tramadol

94

metamizol-natrijum

95

fenobarbital (fenobarbiton)

96

klonazepam

97

karbamazepin

98

natrijum valproat, valproinska kiselina

99

diazepam (tbl.)

100

diazepam (inj.)

101

hlopromazin

102

haloperidol

103

lorazepam

104

bromazepam

105

alprazolam

106

maprotilin

107

fluoksetin

108

aminofilin (inj.)

109

aminofilin (tbl.)

110

hloramfenikol (mast)

111

gentamicin (kapi)

112

gentamicin (mast)

113

enbecin (mast)

114

hidrokortizon (mast)

115

deksametazon, neomicintimolol (kapi)

116

timolol

117

metadon

118

levofloksacin

119

piperacilin, tazobaktam

120

flufenazin

121

sulfametoksazol trimetoprim

122

paracetamol

123

tramadol

124

barijum sulfat

125

ampicilin, sulbaktam

126

vakcina protiv tetanusa adsorbovana

127

vakcina protiv tuberkuloze

128

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

129

tuberkulin

130

teofilin

131

citalopram

132

litijum karbonat

133

levodopa, benzerazid

134

paracetamol

135

rifampicin

136

ketokonazol

137

fenoksimetilpenicilin

138

amoksicilin, klavulanska kiselina

139

lizinopril

140

izosorbid mononitrat

141

folna kiselina

142

losartan

143

fenofibrat

144

flukonazol

145

itrakonazol

 

 

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се - економски најповољнија понуда и то: понуђена цена - 90 пондера и рок испоруке - 10 пондера.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76 . Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, прецизиран прилогом бр. 5 конкурсне документације.

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље (www.болницапрокупље.цом) или порталу управе за јавне набавке.

Понуђачи су у обавези да после преузимања конкурсне документације доставе потврду о преузимању исте, путем поште, фаxа или електронске поште, из разлога свих евентуалних измена и допуна конкурсне документације, а које ће наручилац објавити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље као и на порталу управе за јавне набавке.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуда се може доставити поштом на адресу:

 

Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље

јавне набавке или лично

ул.Пасјачка број 2, 18400 Прокупље

Са назнаком на предњој страни коверте:

ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„

 

На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона као и контакт особа.

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 40 дана од дана објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за подношење понуда – тј. до дана 05.08.2013. године до 11,15 часова.

Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у просторијама ОБ ''др Алекса Савић'', о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

 

 

 

 

 

 

Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном документацијом.

 

 

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити

јавне набавкетел : 027/329-730, фаx: 027/324-762 е-адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Лице за контакт: Бојан Димић, дипл. еццшеф комерцијале.

служба за медицинско снабдевањетел : 027/321-378,

Лице за контакт: Мрпх Стана Вуковић, нач.сл.за мед.снабдевање

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 24 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas275
mod_vvisit_counterJuče360
mod_vvisit_counterOve nedelje1724
mod_vvisit_counterOvog meseca5184
Baner
Baner