POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PDF Štampa El. pošta
utorak, 30 april 2013 09:23

OPŠTA BOLNICA

''dr Aleksa Savić''

Br. 472

30.03.2012. god.

P r o k u p lj e


Na osnovu člana 29. Statuta Opšte bolnice ’’dr Aleksa Savić’’ Prokuplje, Nadzorni odbor Opšte bolnice ’’dr Aleksa Savić’’ Prokuplje na svojoj sednici održanoj dana 29.03.2012. godine, doneo jeP O S L O V N I K

O RADU NADZORNOG ODBORA

OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE

 


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom, u skladu sa Statutom Opšte bolnice ’’dr Aleksa Savić’’ Prokuplje reguliše se rad Nadzornog odbora.

Član 2.

Odredbe ovog Poslovnika o radu na sednici i održavanju na sednici primenjuje se na sva lica koja prisustvuju na sednici organa.

Član 3.

Rad Nadzornog odbora je javan.

Član 4.

Odluke, izveštaji i drugi akti Nadzornog odbora čuvaju se kao službena dokumentacija u arhivi Pravne službe.


II NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Član 5.

Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada Direktora, Upravnog odbora i nad poslovanjem Opšte bolnice.

Član 6.

Nadzorni odbor u okviru svog delokruga:

1. Razmatra periodične, šestomesečne i godišnje izveštaje o radu i poslovanju Opšte bolnice kao i završni račun i utvrdjuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;

2. Utvrdjuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati na veštačenje;

3. Razmatra izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa;

4. Vrši uvid u sprovodjenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem;

5. Vrši uvid u sprovodjenje odluka Upravnog odbora;

6. Donosi Poslovnik o svom radu;

7. Obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i Statutom;

Član 7.

Nadzorni odbor podnosi osnivaču Opšte bolnice godišnji izveštaj o rezultatima nadzora.


III PRAVA I DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA

Član 8.

Predsednik Nadzornog odbora ima sledeća prava i dužnosti:

1. organizuje i saziva sednicu Nadzornog odbora;

2. predsedava sednicama Nadzornog odbora;

3. stara se o ostvarivanju programa rada Nadzornog odbora;

4. daje inicijativu za raspravljanje odredjenih pitanja iz delokruga rada Nadzornog organa;

5. stara se o primeni poslovnika Nadzornog odbora;

6. stara se o ostvarivanju prava članova Nadzornog odbora;

7. stara se o obezbedjenju javnosti u radu Nadzornog odbora;

8. potpisuje odluke, izvešaje i druge akte Nadzornog odbora;

9. stara se da se rad sednice odvija prema utvrdjenom dnevnom redu i po odredbama Poslovnika Nadzornog odbora;

10. stara se o pravilnom formulisanju izvešaja i drugih odluka;

11. vrši i druge poslove odredjene ovim Poslovnikom i drugim opštim aktima.

Predsedniku Nadzornog odbora stručnu i drugu pomoć u radu pruža načelnik Pravne službe.

Član 9.

Zamenik predsednika ima prava i dužnosti koja po ovom Poslovniku ima predsednik.


IV PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 10.

Nadzorni odbor ima pet članova od kojih su dva iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici.

Član 11.

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje i učestvuje u radu sednice Nadzornog odbora.

Član 12.

Ako član mora iz opravdanih razloga da napusti sednicu obavezan je da traži odobrenje od Nadzornog odbora.

Član 13.

Član Nadzornog odbora ima pravo na sednici:

1. da predlaže razmatranje pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora;

2. da postavlja pitanja i zahteva objašnjenja po svakom predmetu koji se nalazi na dnevnom redu sednice;

3. da podnosi predlog odluka, izveštaja, zaključaka i drugih akata iz delokruga Nadzornog odbora.

Član 14.

Član Nadzornog odbora dužan je da podatke koji predstavljaju tajnu ili se ne mogu objaviti, a koje sazna u vremenu funkcije člana, ne saopštava drugim licima, kao i da spreči mogućnost da podaci budu dostupni drugim licima.


V PRIPREMANJE I SAZIVANJE SEDNICA

PRIPREMANJE SEDNICE

Član 15.

Sednice Nadzornog odbora se pripremaju na osnovu programa rada Nadzornog odbora, primljenih predloga i nastalih potreba.

Član 16.

Predloge za iznošenje pojedinih pitanja na sednici Nadzornog odbora mogu da daju članovi Nadzornog odbora, Direktor, organizacione jedinice i Sindikat Opšte bolnice.

Predlagač je dužan da blagovremeno dostavi materijale sa svim podacima i obrazloženjima koji su neophodni za donošenje odluka, a najdocnije na 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

U radu sednice Nadzornog odbora mogu da učestvuju bez prava odlučivanja, rukovodioci Pravne i Finansijske službe, organizacionih jedinica i Sindikata.


SAZIVANJE SEDNICE

Član 17.

Sednicu Nadzornog odbora saziva Predsednik po svojoj inicijativi.

Član 18.

Sednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

U opravdanim i hitnim slučajevima predsednik može da sazove sednicu Nadzornog odbora po hitnom postupku. Materijal neophodan za donošenje odluke i zaključaka, dostavlja se na samoj sednici.


TOK SEDNICE

Član 19.

Predsednik otvara sednicu i utvrdjuje da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje u skladu sa Statutom Opšte bolnice.

Ako utvrdi da kvorum postoji, proglašava da se na sednici može punovažno rešavati.

Sednica se može održati ako je prisutna većina od ukupnog broja članova.

Ako utvrdi da kvorum ne postoji Predsednik proglašava da se ne može punovažno rešavati, pa sednicu zaključuje i narednu zakazuje za odredjeni dan i čas.

Predsednik ima pravo i dužnost da u toku sednice pazi da postoji kvorum za rešavanje. Ako utvrdi da se broj prisutnih članova smanjio dužan je da sednicu prekine.

Pre prelaska na dnevni red, koji se konačno utvrdjuje na sednici Nadzornog odbora razmatra se izvod z zapisnika sa predhodne sednice i informacije o sprovodjenju odluka i stavova Nadzornog odbora sa ranijih sednica.

 

ODLUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE SEDNICE

Član 20.

Posle završenog pretresa pitanja koje je na dnevnom redu, prelazi se na glasanje.

O pitanjima iz svog delokruga Nadzorni odbor Opšte bolnice donosi odluke i stavove većinom glasova članova u skladu sa Statutom Opšte bolnice ako zakonom za pojedine slučajeve nije odredjena kvalifikovana većina.

 

ODRŽAVANJE REDA

Član 21.

O radu na sednici stara se predsednik Nadzornog odbora.

Za povredu rada na sednici Nadzornog odbora mogu se izreći sledeće mere: opomena, oduzimanje reči i udaljenje sa sednice.

 

VI AKTI NADZORNOG ODBORA

Član 22.

Nadzorni odbor donosi odluke, zaključke, mere i godišnji izveštaj.

Član 23.

Nadzorni odbor donosi odluku kad rešava jedno pitanje iz delokruga svoga rada.

Odluka po pravilu sadrži: uvod, dispozitiv i obrazloženje.

 

VII ZAPISNICI SA SEDNICA NADZORNOG ODBORA

Član 24.

Na sednici o radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Član 25.

Zapisnik sadrži sledeće:

- redni broj sednice, računajući od početka mandatnog perioda;

- datum, mesto i vreme održavanja sednica;

- imena prisutnih i odsutnih članova kao i pozvanih na sednici Nadzornog odbora;

- ko predsedava sednicom;

- da sednici prisustvuje većina članova;

- utvrdjeni dnevni red;

- postvljena pitanja i dati odgovori;

- donete odluke, zaključci, preporuke, mere, mišljenja, predlozi i stavovi;

- vreme završetka sednice;

- potpis predsednika i zapaisničara.

Izvod iz zapisnika sa predhodne sednice redovno se dostavlja uz poziv za narednu sednicu Nadzornog odbora.

Član 26.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 


PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Biserka Milosavljević

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas464
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3734
mod_vvisit_counterOvog meseca11947
Baner
Baner