STATUT OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
sreda, 22 februar 2012 11:13

Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon , 88/10, 99/10 i 57/11) Upravni odbor Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'', Prokuplje, na sednici održanoj dana 6. februara 2012. godine, donosi

S T A T U T

OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ''

PROKUPLJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje, poslovanje, uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, kao i druga pitanja od značaja za rad Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje (u daljem tekstu: Opšta bolnica).

Član 2.

Opšta bolnica posluje sredstvima u državnoj svojini.

Sredstva Opšte bolnice mogu se pretvarati u druge oblike svojine, u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Prava i dužnosti osnivača Opšte bolnice, u skladu sa zakonom, vrši Ministarstvo zdravlja (u daljem tekstu: osnivač).

Član 4.

Statusne promene Opšte bolnice, kao i promene i proširenje delatnosti, vrše se u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Opšta bolnica jeste zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica.

II. NAZIV, SEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 6.

Opšta bolnica posluje pod nazivom: Opšta bolnica ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje.

Sedište Opšta bolnice je u Prokuplju, u Ulici Pasjačkoj, broj 2.

Član 7.

Opšta bolnica može promeniti naziv i sedište.

O promeni naziva i sedišta odlučuje upravni odbor Opšte bolnice, uz saglasnost osnivača.

Član 8.

Opšta bolnica ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, u čijoj sredini je Mali grb Republike Srbije, prečnika 32 mm, sa kružno ispisanim tekstom: „Republika Srbija, Opšta bolnica „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje.

Ako Opšta bolnica ima više pečata, oni se obeležavaju brojevima.

Član 9.

Štambilj ima isti tekst kao i pečat, sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i datum, uz oznaku mesta i adrese sedišta.

Tekst pečata i štambilja ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Član 10.

Direktor Opšte bolnice uređuje način izdavanja, rukovanja, zaduživanja, čuvanja i evidencije broja primeraka pečata.

Zaposleni koji rukuje pečatom i štambiljem, zadužuje se uz potpis i lično je odgovoran za njihovu pravilnu upotrebu i čuvanje.

Pečat i štambilj, posle upotrebe, čuvaju se zaključani.

III. PRAVNI PROMET I ZASTUPANJE

Član 11.

U pravnom prometu sa trećim licima Opšta bolnica za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom, u skladu sa zakonom.

Opšta bolnica ima podračun kod Uprave za trezor, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Opštu bolnicu zastupa direktor.

Član 13.

Direktor Opšte bolnice može punomoćjem preneti određena ovlašćenja za zastupanje Opšte bolnice na druga lica.

Punomoćje se izdaje u pismenom obliku.

Izdato punomoćje se može uvek opozvati.

IV. DELATNOST I UNUTRAŠNJA OGRANIZACIJA

Član 14.

Opšta bolnica obavlja specijalističko - konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, na području Topličkog upravnog okruga.

Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.

Stacionarna i specijalističko - konsultativna delatnost Opšte bolnice čine jedinstvenu funkcionalnu i organizacionu celinu.

Opšta bolnica u okviru svoje delatnosti:

1. prati zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvenu delatnost u oblastima za koje je osnovana i preduzima i predlaže mere za njihovo unapređenje;

2. prati i sprovodi metode i postupak prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije zasnovan na dokazima, a naročito utvrđene stručno – metodološkim protokolima i vodičima;

3. obezbeđuje uslove za stručno usavršavanje svojih zaposlenih i za unapređenje organizacije i uslova rada;

4. obavlja obrazovnu delatnost, u skladu sa zakonom.

5. organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada i unutrašnju proveru tih mera;

6. sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u Opštoj bolnici i stalnu kontrolu ovih mera;

7. organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika;

8. organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, uništavanje i transport medicinskog otpada, u skladu sa zakonom;

9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 15.

Opšta bolnica obuhvata zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou koja obuhvata: - prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja;

- specijalističke preglede i konsultacije;

- polikliničke delatnosti u cilju dijagnostičke obrade, lečenja i rehabilitacije za oblasti: fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, laboratorije, mikrobiologije, patologije, transfuzije i farmaceutske delatanosti;

- u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije iz sledećih oblasti zdravstvene delatnosti i specijalnosti: interne medicine, pneumoftiziologije, neurologije, infektivnih bolesti, kožnih bolesti, hirurgije, ortopedije i traumatologije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije i akušerstva (sa neonatologijom), anestezije, produženog lečenja i zdravstvene nege.

Član 16.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, u Opštoj bolnici se obrazuju sledeće organizacione jedinice i to:

SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE za oblasti:

- interne medicine,

- pneumoftiziologije,

- neurologije,

- psihijatrije,

- infektivnih bolesti,

- kožnih bolesti,

- pedijatrije

SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE za oblasti:

- opšte hirurgije,

- ortopedije sa traumatologijom,

- urologije,

- otorinolaringologije,

- oftalmologije,

- anesteziologije sa reanimatologijom

- ginekologije i akušerstva

ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA:

Prijem i zbrinjavanje hitnih stanja;

Produženo lečenje i nega;

Dnevna bolnica za dijagnostičke i terapijske procedure;

Fizikalna medicina i rehabilitacija;

Laboratorijska dijagnostika;

Radiološka i ultrazvučna dijagnostika;

Mikrobiološka dijagnostika;

Patologija;

Snabdevanje krvlju i krvnim produktima;

Farmaceutska zdravstvena delatnost (bolnička apoteka).

ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA OBAVLJANJE NEMEDICINSKIH POSLOVA

Služba za pravne i ekonomsko – finansijske poslove;

Služba za tehničke, pomoćne i druge slične poslove.

Obrazovanje užih organizacionih jedinica uređuje se aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi direktor.

V. ORGANI

Član 17.

Organi Opšte bolnice su:

1) direktor;

2) upravni odbor;

3) nadzorni odbor.

Organe Opšte bolnice iz stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom, imenuje i razrešava osnivač.

1) Direktor

Član 18.

Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Opštu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Opšte bolnice.

Član 19.

Za direktora Opšte bolnice može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih Zakonom, ispunjava i sledeće uslove: završen medicinski fakultet, specijalizaciju iz grane medicine koja je iz delatnosti Opšte bolnice, najmanje pet godina radnog staža po položenom specijalističkom ispitu u oblasti zdravstvene zaštite ili završen ekonomski fakultet ili pravni fakultet, završenu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite.

Ako za direktora Opšte bolnice nije imenovano lice sa visokom školskom spremom zdravstvene struke, već lice sa završenom visokom školskom spremom druge struke, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost mora biti lice sa visokom školskom spremom zdravstvene struke.

Član 20.

Direktor Opšte bolnice imenuje se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje upravni odbor Opšte bolnice.

Javni konkurs se raspisuje najmanje 60 dana pre isteka mandata direktora.

Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa, izvrši izbor kandidata i predlog dostavi osnivaču.

Na osnovu predloga upravnog odbora, osnivač u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, imenuje direktora.

Član 21.

Direktor Opšte bolnice imenuje se na period od četiri godine, najviše dva puta uzastopno.

Mandat direktora računa se od dana stupanja na dužnost.

Član 22.

Direktor Opšte bolnice:

1) organizuje rad i rukovodi procesom rada Opšte bolnice;

2) odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i ostalih zaposlenih;

3) stara se o zakonitosti rada Opšte bolnice i odgovara za zakonitost rada;

4) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

5) odgovoran je za izvršenje finansijskog plana i programa rada Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

6) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Opštoj bolnici;

7) odgovoran je za izvršavanje sudskih odluka, akata i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;

8) utvrđuje način organizovanja i sprovođenja zdravstvene zaštite za vreme štrajka u skladu sa zakonom;

9) izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora;

10) podnosi Upravnom odboru pismeni tromesečni, odnosno šestomesečni izveštaj o poslovanju Opšte bolnice;

11) imenuje članove Stručnog saveta na predlog organizacionih jedinica;

12) imenuje članove Etičkog odbora na predlog Stručnog saveta;

13) vrši i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.

Član 23.

Dužnost direktora Opšte bolnice prestaje istekom mandata i razrešenjem.

Osnivač će razrešiti direktora pre isteka mandata:

1) na lični zahtev;

2) ako obavlja funkciju suprotno odredbama zakona;

3) ako nestručnim, nepravilnim i nesavesnim radom prouzrokuje veću štetu Opštoj bolnici ili tako zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u radu Opšte bolnice;

4) ako mu nadležna komora izrekne jednu od disciplinskih mera propisanih zakonom;

5) ako je nalazom zdravstvene inspekcije ustanovljena povreda propisa i opštih akata Opšte bolnice ili nepravilnost rada direktora;

6) ako nastupe okolnosti iz člana 130. stav 6. Zakona;

7) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije, odnosno ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora Opšte bolnice;

8) ako nenamenski upotrebljava, odnosno ako dozvoli nenamensko korišćenje sredstava organizacije zdravstvenog osiguranja, odnosno ako koristi sredstva u suprotnosti sa ugovorom zaključenim sa organizacijom zdravstvenog osiguranja;

9) ako Opšta bolnica stiče sredstva suprotno Zakonu, odnosno naplaćivanjem zdravstvenih usluga osiguranim licima suprotno zakonu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

10) iz drugih razloga utvrđenim zakonom.

2) Upravni odbor

Član 24.

Upravni odbor je organ upravljanja Opšte bolnice.

Upravni odbor ima sedam članova, od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a četiri člana su predstavnici osnivača

Najmanje jedan član Upravnog odbora iz reda zaposlenih mora biti zdravstveni radnik sa visokom školskom spremom.

Članove Upravnog odbora iz reda zaposlenih osnivač imenuje na predlog Stručnog saveta Opšte bolnice.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 25.

Upravni odbor:

1) donosi Statut Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;

2) odlučuje o poslovanju Opšte bolnice i utvrđuje poslovnu politiku;

3) donosi program rada i razvoja;

4) donosi finansijski plan i godišnji obračun Opšte bolnice;

5) usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice;

6) odlučuje o korišćenju sredstava Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

7) raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;

8) utvrđuje cenu zdrastvenih usluga koje pruža Opšta bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje;

9) donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem;

10)donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na predlog Stručnog saveta i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;

11) donosi poslovnik o svom radu;

12) odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;

13) razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada;

14) imenuje povremene komisije i druga radna tela;

15) donosi druge opšte akte Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

16) odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata kao i obezbeđenju sredstava za ove radaove uz saglasnost osnivača u skladu sa zakonom;

17) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 26.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 27.

Predsednik Upravnog odbora saziva sednicu Upravnog odbora prema potrebi.

Predsednik Upravnog odbora dužan je da sazove sednicu na predlog:

1) direktora Opšte bolnice;

2) najmanje dva člana Upravnog odbora;

3) Nadzornog odbora.

3) Nadzorni odbor

Član 28.

Nadzorni odbor Opšte bolnice obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice.

Nadzorni odbor Opšte bolnice ima pet članova, od kojih su dva člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a tri člana su predstavnici osnivača.

Članove Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici imenuje osnivač na predlog Stručnog saveta Opšte bolnice.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 29.

Nadzorni odbor Opšte bolnice:

1 ) obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice;

2) razmatra periodične, šestomesečni i godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice, kao i završni račun i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa zakonom;

3) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Opšte bolnice vode uredno i u skladu sa propisima;

4) vrši uvid u sprovođenje Zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Opšte bolnice;

5) vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

6) donosi poslovnik o svom radu;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 30.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

VI. STRUČNI ORGANI

Član 31.

Stručni organi Opšte bolnice su:

1) stručni savet;

2) stručni kolegijum;

3) etički odbor;

4) komisija za unapređenje kvaliteta rada.

1) Stručni savet

Član 32.

Stručni savet je savetodavno telo direktora i upravnog odbora.

Stručni savet ima pet članova.

Članovi stručnog saveta su zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom, koje na predlog organizacionih jedinica, imenuje direktor.

U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Opšte bolnice.

Direktor Opšte bolnice ne može biti član ctručnog saveta.

Stručni savet se sastaje najmanje jednom u 30 dana.

Član 33.

Stručni savet:

1) razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Opšte bolnice,

2) predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Opšte bolnice,

3) predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,

4) predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

5) prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

6) predlaže osnivaču članove upravnog i nadzornog odbora iz Opšte bolnice,

7) predlaže direktoru članove Etičkog odbora,

8) donosi poslovnik o svom radu,

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

2) Stručni kolegijum

Član 34.

Stručni kolegijum Opšte bolnice je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove.

Stavovi, mišljenja i predlozi ctručnog kolegijuma dostavljaju se direktoru Opšte bolnice u pismenoj formi.

Članove Stručnog kolegijuma Opšte bolnice čine svi rykovodioci organizacionih jedinica.

Stručni kolegijum Opšte bolnice sastaje se jednom mesečno.

Stručni kolegijum bira predsedavajućeg na period od godinu dana.

Stručni kolegijum donosi poslovnik o svom radu.

3) Etički odbor

Član 35.

Etički odbor Opšte bolnice je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

Direktor Opšte bolnice imenuje etički odbor na predlog ctručnog saveta Opšte bolnice.

Članovi etičkog odbora imenuju se iz reda zaposlenih zdravstvenih radnika u Opštoj bolnici i građana sa završenim pravnim fakultetom, koji žive ili rade na teritoriji za koju je Opšta bolnica osnovana.

Etički odbor ima pet članova, od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Opštoj bolnici, a dva člana su predstavnici građana.

Član 36.

Zadaci etičkog odbora su:

1) prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

2) daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u Opštoj bolnici, odnosno prati njihovo sprovođenje;

3) donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa uzimanjem delova ljudskog tela u medicinske i naučno-nastavne svrhe, u skladu sa zakonom;

4) donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa primenom mera za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski pomognutim oplođenjem, u skladu sa zakonom;

5) prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;

6) prati, analizira i daje mišljenja o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;

7) doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

8) vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite;

9) donosi poslovnik o svom radu;

10) razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Opšte bolnice.

1) Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Član 37.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Opštoj bolnici, u skladu sa Zakonom.

Član 38.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada, o svom radu podnosi izveštaj direktoru, Stručnom savetu i upravnom odboru.

Član 39.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada, u svom sastavu, ima pet članova, koje na predlog ctručnog saveta, imenuje direktor.

Komisija za unapređenje rada donosi poslovnik o svom radu.

VII. INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA

Član 40.

U Opštoj bolnici organizuju se i obavljaju poslovi interne finansijske kontrole u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

VIII. SREDSTVA

Član 41.

Opšta bolnica stiče sredstava za rad u skladu sa Zakonom.

Upotreba sredstava iz stava 1.ovog člana bliže se uređuje aktom koji donosi upravni odbor.

IX. IMOVINA OPŠTE BOLNICE

Član 42.

Imovinu Opšte bolnice čini pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini koja se odnose na pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava.

Opšta bolnica ima u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja imovinom u državnoj svojini, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom.

Član 43.

Opšta bolnica ima pravo i obavezu da imovinu u državnoj svojini štiti od oštećenja i da je koristi u skladu sa njenom namenom.

Opšta bolnica imovinu u državnoj svojini može osigurati, u skladu sa zakonom.

X. JAVNOST RADA

Član 44.

O svom radu Opšta bolnica obaveštava javnost.

Informisanje javnosti o radu Opšte bolnice vrši direktor ili lice koje on ovlasti, u skladu sa zakonom.

XI. TAJNOST PODATAKA I POSLOVNA TAJNA

Član 45.

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije spadaju u podatke o ličnosti pacijenta i predstavljaju tajne podatke u skladu sa zakonom.

Tajne podatke iz stava 1. ovog člana dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u Opštoj bolnici, u skladu sa zakonom.

Dužnost čuvanja tajnih podataka nadležni zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog ili drugog jasnog i nedvosmisleno izrečenog pristanka pacijenta ili na osnovu odluke suda.

Lica iz stava 2. ovog člana, kao i druga lica koja neovlašćeno, odnosno bez pristanka pacijenta ili punoletnog člana porodice pacijenta, raspolažu podacima iz medicinske dokumentacije u suprotnosti sa Zakonom i neovlašćeno iznose u javnost te podatke, odgovorni su za odavanje tajnih podataka, u skladu sa zakonom.

Član 46.

U cilju uspešnog izvršavanja i obezbeđivanja određenih poslova u Opštoj bolnici, pojedini podaci i akti predstavljaju poslovnu tajnu.

Pod poslovnom tajnom, smatraju se:

1) plan fizičko-tehničkog obezbeđenja Opšte bolnice;

2) podaci o vredosti imovine Opšte bolnice;

3) podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu moglo da šteti interesima i poslovnom ugledu Opšte bolnice.

Član 47.

Dokumenta i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu trećim licima može saopštiti direktor Opšte bolnice ili lice koje on ovlasti, pod uslovom da saopštenje poslovne tajne ne nanosi štetu interesu Opšte bolnice.

Član 48.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka ako se ti podaci saopštavaju u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se i sopštavanje na sednicama Upravnog odbora ili Nadzornog odbora onih podataka koji su neophodni radi vršenja njihovih funkcija.

Zaposleni koji na sednicama Upravnog odbora ili Nadzornog odbora saopštava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužan je prisutne upozori da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom i da su prisutni dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.

XII. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 47.

Opšta bolnica razmatra stanje i probleme života i zdravlja zaposlenih i zaštite i unapređenja životne i radne sredine, u skladu sa Zakonom.

Radi ostvarivanja zadataka i obaveza iz stava 1. ovog člana, Upravni odbor Opšte bolnice na predlog direktora, donosi odgovarajuće odluke i mere zaštite na radu i odlučuje o korišćenju sredstava za te namene.

XIII. STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 48.

Statut Opšte bolnice donosi Upravni odbor uz saglasnost osnivača, u skladu sa zakonom.

Član 49.

U Opštoj bolnici, pored statuta, donose se i sledeći opšti akti, kojima se uređuje:

1) unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova u Opštoj bolnici;

2) kućni red;

3) stručno usavršavanje i specijalizacije zaposlenih;

4) stambeni odnosi;

5) arhivska građa;

6) bezbednost i zdravlje na radu .

U Opštoj bolnici donose se i drugi opšti akti, u skladu sa zakonom.

Član 50.

Inicijativu za donošenje, izmenu i dopunu ctatuta, odnosno drugog opšteg akta, mogu pokrenuti:

1) direktor;

2) upravni odbor;

3) nadzorni odbor.

Inicijativa iz stava 1. ovog člana podnosi se upravnom odboru.

O svojoj odluci upravni odbor obaveštava podnosioca inicijative u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

Član 51.

Izmena i dopuna statuta, odnosno drugog opšteg akta, vrši se na način i po postupku po kome je akt i donet.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Opšti akti utvrđeni ovim Statutom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti osnivača.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slaviša Lepojević, dipl.ecc.

 


Na ovaj Statut osnivač je dao saglasnost rešenjem broj 110-00-54/2012-14 od 07.02.2012. godine.

Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj tabli Opšte bolnice dana 08.02.2012. godine.

 


V.D. D I R E K T O R ,

dr Dragan Dinić


 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 33 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1039
mod_vvisit_counterJuče825
mod_vvisit_counterOve nedelje1039
mod_vvisit_counterOvog meseca27610
Baner
Baner