ПРОГРАМ УНУТРАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ ЗА 2022/2023.ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 decembar 2022 10:01

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.3896

13.10.2022.године

П р о к у п љ е

 

 

На основу члана 128.став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити, Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада (''Сл. гласник РС'' 123/2021), Стручни савет Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље на седници одржаној 13.10.2022.године усвојио је:

 

 

ПРОГРАМ УНУТРАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ЗА 2022/2023.ГОДИНУ

 


Основне одредбе

Члан 1.

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити, подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника.

Провера квалитета стручног рада спроводи се ради оцене да ли мере и активности здравствене заштите, које се спроводе у складу са савременим достигнућима медицинске, стоматолошке и фармацеутске науке и праксе и етичким начелима, повећавају могућност повољног исхода и смањују ризик настанка нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини.

Члан 2.

Провера квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље врши се као унутрашња и спољна провера квалитета стручног рада, а може бити редовна и ванредна.

Организација и поступак обављања

унутрашње провере квалитета стручног рада

Члан 3.

Унутрашња провера квалитета стручног рада врши се у циљу редовног увида у квалитет стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, спровођење стручно–методолошких доктрина и упуства прихваћених за обављање послова из делатности, као и прописаних услова за обављање здравствене делатности.

Члан 4.

За спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље одговоран је директор.

Здравствени радници и здравствени сарадници за квалитет стручног рада одговорају стручном руководиоцу организационе јединице – помоћнику директора / руководиоцу сектора, начелнику службе/одељења, шефу одсека.

Стручни руководилац организационе јединице – помоћник директора/руководилац сектора, начелник службе/одељења, шеф одсека, за квалитет свога рада као и за квалитет стручног рада организационе јединице којом руководи одговара директору здравствене установе.

Члан 5.

Послове унутрашње провере квалитета стручног рада континуирано спроводе односно обављају стручни руководиоци и друга одговорна лица организационих јединица: помоћник директора/руководилац сектора, начелник службе/одељења, шеф одсека, дежурни лекари у току дежурства, главна медицинска сестра-техничар, главне медицинске сестре-техничари организационих јединица.

Члан 6.

Помоћник директора/руководилац сектора врши стручну проверу квалитета стручног рада стручних руководилаца и запослених у организационим јединицама:

· Организовањем радних састанак са стручним руководиоцима организационих јединица;

· Ванредним и ненајављеним обиласком појединих организационих јединица по указаној потреби у зависности од индикација о постојању неправилности у раду на које указују пацијенти или запослени;

· На захтев заштитника пацијентових права по жалбама пацијента.

Члан 7.

Унутрашња провера квалитета стручног рада може бити: редовна и ванредна.

РЕДОВНА УНУТРАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА

Члан 8.

Редовна унутрашња провера квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље се спроводи на основу програма унутрашње провере квалитета стручног рада, који за сваку календарску годину доноси Стручни савет Опште болнице Прокупље до 31. децембра за наредну годину.

На основу Закона о здравственој заштити Стручни савет Опште болнице Прокупље:

· Прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

· Предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

· Сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље

· Доноси годишњи план за унапређење квалитета стручног рада, као и годишњи план стручног развоја Опште болнице Прокупље

Члан 9.

Унутрашња провера квалитета стручног рада обухвата следеће мере и активности:

· Посматрање и праћење обављања стручног рада, односно извођења појединих медицинских поступака;

· Непосредну, односно личну проверу појединих налаза, односно постављених дијагноза, као и других примењених облика здравствене заштите;

· Учешће у визити и провера обављања појединих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих медицинских поступака;

· Преглед, односно анализу прописане медицинске документације, евиденције и периодичних, односно годишњих извештаја о оболелим, односно леченим лицима, утврђеним обољењима и стањима и др;

· Преглед и анализу медицинске документације о лицима умрлим у здравственој установи;

· Проверу нивоа опште медицинске неге и исхране хоспитализованих болесника;

· Проверу обезбеђености прописаних услова за обављање здравствене делатности у погледу кадрова, опреме, просторија и лекова;

· Увид у постојање, квалитет и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада и плана стручног усавршавања здравствених радника;

· Проверу извршених предложених, односно наложених мера из претходног надзора;

· Проверу искоришћености опреме високе технолошке вредности;

· Стручну проверу уношења података у информационом систему који се односи на лечење појединих болесника, на утрошак медицинског материјала и израду фактура;

· Сталну проверу примене прописа о третирању инфективног медицинског отпада на одељењу;

Члан 10.

О редовној унутрашњој провери квалитета стручног рада саставља се записник. Записник садржи име лица које врши проверу квалитета стручног рада, датум вршења провере, медицинске мере и активности које су предмет провере, запажања лица које врши проверу, уочене недостатке, као и мере које се предлажу ради отклањања уочених недостатака.

Члан 11.

На основу записника стручни руководилац организационе јединице сачињава извештај о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног рада организационе јединице.

Извештај се сачињава на прописаном обрасцу и садржи утврђено чињенично стање, предложене и предузете мере за отклањање уочених недостатака.

Члан 12.

Стручни руководилац организационе јединице у саставу шире организационе јединице (начелник службе/одељења, шеф одсека) сачињава и месечно доставља извештај о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног рада стручном руководиоцу шире организационе јединице (помоћнику директора/руководиоцу сектора) у чијем саставу је организациона јединица за коју се извештај подноси.

Члан 13.

Стручни руководилац шире организационе јединице (помоћник директора/руководилац сектора) доставља Стручном савету Опште болнице Прокупље тромесечни извештај о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног рада.

Члан 14.

Стручни савет Опште болнице Прокупље сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета у Општој болници Прокупље и предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада.

Извештај из става 1. Овог члана Стручни савет доставља директору Опште болнице Прокупље до 31. јануара текуће године за претходну годину.

ВАНРЕДНА УНУТРАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА

Члан 15.

Ванредна унутрашња провера квалитета стручног рада здравственог радника, здравственог сарадника, односно организационе јединице, спроводи се на захтев директора Опште болнице Прокупље, Стручног савета Опште болнице Прокупље, Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице Прокупље, руководиоца другог правног лица, односно оснивача приватне праксе, као и здравственог, односно фармацеутског инспектора.

Ванредну унутрашњу проверу квалитета стручног рада у Општој болници Прокупље спроводи комисија за ванредну унутрашњу проверу квалитета стручног рада, коју именује директор Опште болнице Прокупље.

За вршење ванредне унутрашње провере квалитета стручног рада одређује се здравствени радник, односно здравствени сарадник са најмање истим степеном образовања, односно научног звања које има стручни руководилац одговарајуће организационе јединице над којом се спроводи надзор, односно које има здравствени радник, односно здравствени сарадник над чијим стручним радом се врши провера квалитета.

Комисија за ванредну унутрашњу проверу квалитета стручног рада најкасније у року од пет радних дана од дана подношења захтева из става 1. овог члана, доставља извештај о спроведеној ванредној унутрашњој провери квалитета стручног рада подносиоцу захтева за ванредну унутрашњу проверу квалитета стручног рада и директору Опште болнице Прокупље.

Извештај из става 4. овог члана сачињава се на прописаном обрасцу и садржи податке о утврђеном чињеничном стању, уоченим недостацима и пропустима, стручно мишљење о последици по здравље пацијента, као и предлоге за отклањање уочених недостатака и пропуста.

Директор Опште болнице Прокупље дужан је да у року од пет радних дана размотри извештај из става 4. овог члана и поступи по предлозима за отклањање уочених недостатака и пропуста.

Дужности запослених и комисије за унутрашњу проверу

квалитета стручног рада

Члан 16.

Сви запослени чији рад подлеже контроли и провери, обавезни су да запосленима који врше унутрашњу проверу квалитета и контролу њиховог рада омогуће потпун увид у свој рад и дају потребне податке на њихов захтев.

Комисија и запослени који врше унутрашњу проверу квалитета стручног рада, дужни су да и вршењу контроле и надзора поступају одмерено, тактично, савесно и одговорно, уз уважавање стручности запосленог чији стручни рад контролишу.

Сви запослени у Општој болници „ Др Алекса Савић“ су дужни да у поступку вршења унутрашње стручне контроле поштују правила заштите тајности личних података пацијената.

Мере које се предузимају за отклањање уочених недостатака

Члан 17.

У случају уочених недостатака који нису отклоњени предузетим мерама стручних руководилаца организационих јединица, директор Опште болнице Прокупље предузима мере ради отклањања недостатака и утврђује рокове за извршење мере.

Члан 18.

Ради отклањања уочених недостатака у стручном раду, у поступку унутрашње провере квалитета стручног рада здравствене установе, стручни руководиоци организационих јединица и директор здравствене установе могу да:

· Нареде отклањање уочених недостатака у процесу рада или у стручном раду здравственог радника, односно здравственог сарадника и рок у коме се недостаци морају уклонити

· Привремено забране обављање одређених послова здравствене заштите здравственом раднику, односно здравственом сараднику код којег је утврђен недостатак у стручном раду

· Затраже проверу стручне оспособљености здравственог радника, односно здравстевног сарадника у складу са законом и општим актом здравствене установе

· Затраже проверу здравствене способности здравственог радника, односно здравственог сарадника

· Предложе, односно покрену поступак ради утврђивања дисциплинске одговороности здравственог радника, односно здравственог сарадника

· Предузму друге мере у складу са законом и општим актом здравствене установе

Завршне одредбе

Члан 19.

Овај програм се примењује за 2022/2023.годину, а ставља се на увид свим здравственим радницима и здравственим сарадницима Опште болнице Прокупље.

Доставити:

· Директору Опште болнице Прокупље

· Комисији за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице Прокупље

 

 

 

 

Председник Стручног савета

Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље


Др Иван Миладиновић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 34 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas414
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3684
mod_vvisit_counterOvog meseca11897
Baner
Baner