ПЛАН ПРАЋЕЊА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 decembar 2022 07:39

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.4834

13.12.2022.године

П р о к у п љ е

 

На основу члана 133.став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити, Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада (''Сл. гласник РС'' 123/2021), Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље на седници одржаној 13.12.2022.године усвојио је:

 

 

ПЛАН ПРАЋЕЊА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ЗА 2023.ГОДИНУ

 


Основне одредбе

Члан 1.

Под квалитетом здравствене заштите, подразумевају се мере и активности којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке доприноси вишем нивоу квалитета здравствених услуга које пружају здравствени радници и здравствени сарадници, повећавају могућности повољног исхода и смањује ризик настанка нежељених последица по здравље и здравствено стање пацијената Опште болнице Прокупље.

Члан 2.

Овим Планом утврђени су показатељи квалитета здравствене заштите, а све у циљу спровођења плана праћења квалитета здравствене заштите у Општој болници Прокупље као и сталног унапређења квалитета здравствене заштите у Општој болници Прокупље.

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице Прокупље, уз помоћ стручних служби, је дужна да континуирано прати показатеље квалитета здравствене заштите и предлаже мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите.

Прикупљање података и израчунавање вредности показатеља врши се у складу са стручно методолошким упутством института за јавно здравље.

Члан 3.

Показатељи квалитета здравствене заштите у Општој болници Прокупље, предвиђени су чланом 9 – 20. Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада.

Квалитет здравствене заштите процењује се на основу:

· показатеља квалитета по гранама медицине (интернистичка, хирушка и гинекологија са акушерством);

· показатеља квалитета који се односе на безбедност пацијената;

· показатеља квалитета који се односе на задовољство корисника услугама здравствене службе;

· показатеља квалитета који се односе на задовољство запослених у здравственој установи;

· показатеља квалитета који се односе на рад Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље;

· показатеља квалитета у апотекарској делатности;

· показатеља квалитета вођења листа чекања.

Члан 4.

Показатељи квалитета који се прате у интернистичким гранама медицине јесу:

1) Стопа леталитета од инфаркта миокарда (израчунава се као број болесника умрлих од инфаркта миокарда (И21-И22) на одељењима интернистичких грана медицине после пријема на одељење подељен са бројем лечених од исте болести на тим одељењима и помножен са 100);

2) Стопа леталитета од можданог удара (израчунава се као број болесника умрлих од можданог удара (И60-И64) на одељењима интернистичких грана медицине после пријема на одељење подељен са бројем лечених од исте болести на тим одељењима и помножен са 100);

3) Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда (израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда (И21-И22) на одељењима интернистичких грана медицине подељен са бројем хоспитализација због инфаркта миокарда на тим одељењима);

4) Просечна дужина болничког лечења код пацијената са можданим ударом (израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената са можданим ударом (И60-И64) на одељењима интернистичких грана медицине подељен са бројем хоспитализација због можданог удара на тим одељењима);

5) Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом (израчунава се као број поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда (И21-И22) у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом подељен са бројем отпуштених пацијената са инфарктом миокарда и помножен са 100);

6) Проценат поновних хоспитализација пацијената са можданим ударом у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом (израчунава се као број поновних хоспитализација пацијената са можданим ударом (И60-И64) у року од 30 дана од отпуста из болнице са истом дијагнозом подељен са бројем отпуштених пацијената са можданим ударом и помножен са 100);

7) Стопа леталитета након перкутане коронарне интервенције (израчунава се као број болесника умрлих након перкутане коронарне интервенције подељен са укупним бројем пацијената којима је урађена перкутана коронарна интервенција и помножен са100);

8) Просечно време чекања на почетак системске антинеопластичне терапије (укључује све системске терапије изузев постоперативне системске терапије) (израчунава се као укупан број дана од постављања индикације за системско лечење (одлука мултидисциплинарног тима -онколошког конзилијума -комисије да је индикована хемиотерапија, хормонотерапија или биолошка терапија) до почетка преоперативне, односно неоађувантне терапије, односно до почетка системске терапије за метастатску болест, подељен са укупним бројем пацијената који су започели системску терапију);

9) Просечно време чекања на почетак постоперативног системског антинеопластичног лечења (израчунава се као укупан број дана од постављања индикације за системско постоперативно лечење (одлука мултидисциплинарног тима – онколошког конзилијума – комисије да је индикована хемиотерапија, хормонотерапија или биолошка терапија) до почетка постоперативне, односно ађувантне терапије, подељен са укупним бројем пацијената који су започели системскупостоперативну терапију (укључује све системске терапије након операције));

10) Проценат пацијената који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином дојке (израчунава се као број пацијената који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином дојке, подељен са укупним бројем пацијената који су започели радиотерапију за карцином дојке и помножен са 100);

11) Проценат пацијенткиња које су започеле радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином грлића материце (израчунава се као број пацијенткиња које су започеле радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином грлића материце, подељен са укупним бројем пацијенткиња које су започеле радиотерапију за карцином грлића материце и помножен са 100);

12) Проценат пацијената који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином простате (израчунава се као број пацијената који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином простате, подељен са укупним бројем пацијената који су започели радиотерапију за карцином простате и помножен са 100);

13) Проценат пацијената мушког пола који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином плућа (израчунава се као број пацијената који су започели радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином плућа, подељен са укупним бројем пацијената који су започели радиотерапију за карцином плућа и помножен са 100);

14) Проценат пацијенткиња које су започеле радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином плућа (израчунава се као број пацијенткиња које су започеле радиотерапију у року од 28 дана од постављања индикације за радиотерапију за карцином плућа, подељен са укупним бројем пацијенткиња који су започели радиотерапију за карцином плућа и помножен са 100).

Члан 5.

Показатељи квалитета који се прате у хируршким гранама медицине јесу:

1) Стопа леталитета оперисаних пацијената (израчунава се као број умрлих оперисаних пацијената подељен саукупним бројем оперисаних и помножен са 1000);

2) Проценат пацијената који су добили сепсу после операције (израчунава се као број пацијената који су после операције добилисепсу (А021, А207, А227, А267, А327, А427, Б337, А329, А394, А40 и А41) подељен са бројем оперисаних пацијената и помножен са 100);

3) Стопа леталитета након коронарне хирургије (израчунава се као број пацијената умрлих након коронарне хирургије током хоспитализације, подељен са укупним бројем пацијената којима је урађена коронарна хируршка интервенција и помножен са 1000);

4) Стопа леталитета након прелома горњег окрајка фемура (израчунава се као број пацијената умрлих у болници након прелома горњег окрајка фемура (С72), подељен са укупним бројем хоспитализованих пацијената са преломом горњег окрајка фемура и помножен са 1000);

5)Проценат поновних хоспитализација у року од 30 дана након отпуста из болнице пацијената са коронарном хируршком интервенцијом (израчунава се као број поновних, непланираних хоспитализација пацијената са коронарном хируршком интервенцијом у року од 30 данаод отпуста из болнице након наведене интервенције подељен са бројем отпуштених пацијената са коронарном хируршком интервенцијом и помножен са 100);

6) Стопа поновних хоспитализација у року од 30 дана након отпуста из болнице пацијената са артропластиком кука услед коксартрозе (израчунава се као број поновних, непланираних хоспитализација пацијената са артропластиком услед коксартрозе (М16), у року од 30 дана од отпуста из болнице након наведене интервенције подељен са бројем отпуштених пацијената са артропластиком кука (услед коксартрозе) и помножен са 100);

7) Проценат пацијената који су оперисани у року од 48 сати од пријема због прелома горњег окрајка фемура (израчунава се као укупан број пацијената који су оперисани у року од 48 сати од пријема због прелома горњег окрајка фемура (С72), подељен са укупним бројем пацијената код којих је прелом горњег окрајка фемура збринут оперативно);

8) Просечна дужина хоспитализације за лапароскопску холецистектомију (израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената због планиране лапароскопске холецистектомије, подељен са бројем отпуштених пацијената код којих је урађена елективна лапароскопска холецистектомија);

9) Просечна дужина хоспитализације због планиране уградње ендопротезе кука (израчунава се као укупан број дана болничког лечења пацијената због планиране уградње ендопротезе кука услед коксартрозе (М16), подељен са бројем отпуштених оперисаних пацијената код којих је урађена елективна артропластика);

10) Проценат пацијената код којих јекатаракта оперисана у оквиру једнодневне хирургије (израчунава се као укупан број пацијената код којих је операција катаракте (Х25-Х28), урађена у оквиру једнодневне хирургије, подељен са укупним бројем пацијената којима је оперисана катаракта и помноженса 100);

11) Проценат пацијената код којих операција ингвиналне херније урађена у оквиру једнодневне хирургије (израчунава се као укупан број пацијената код којих је операција ингвиналне херније (К40), урађена у оквиру једнодневне хирургије подељен са укупним бројем пацијената којима је оперисана препонска хернија и помножен са 100).

Члан 6.

Показатељи квалитета који се прате у гинекологији и акушерству јесу:

1) Проценат породиља које су имале повреду при порођају (израчунава се као број породиља које су имале повреду насталу при порођају (О70-О71), подељен са укупним бројем породиља помножен са 100);

2) Проценат новорођенчади која су имала повреду при рађању (израчунава се као број новорођенчади која су имала повреду насталу при рађању (П10-П15), подељен са укупним бројем новорођенчади и помножен са 100);

3) Проценат порођаја обављених царским резом (израчунава се као број порођаја обављених царским резом (О82), подељен са укупним бројем порођаја и помножен са 100);

4) Просечна дужина хоспитализације након вагиналног порођаја (израчунава се као број дана хоспитализације породиља након вагиналног порођаја (О80-О80.9), подељен са бројем тих породиља);

5) Просечна дужина хоспитализације након царског реза (израчунава се као број дана хоспитализације након царског реза (дан операције се рачуна као први дан, а дан отпуста као последњи дан хоспитализације) код породиља које су имале порођај царским резом (О82), подељен са бројем породиља које су имале царски рез);

6) Проценат новорођене деце којима је омогућено присуство уз мајку 24 сата дневно (израчунава се као број новорођене деце којима је омогућено присуство уз мајку 24 сата дневно подељен са укупним бројем новорођене деце и помножен са 100);

7) Проценат новорођене деце којој је омогућен контакт "кожа на кожу" (израчунава се као број новорођене деце којој је омогућен контакт "кожа на кожу" у породилишту -након порођаја у трајању 30-60 минута подељен са укупним бројем новорођене деце и помножен са 100);

8) Проценат новорођене деце која су стављена на дојку у првом сату живота (израчунава се као број новорођене деце којој је омогућен подој у првом сату по рођењу подељен са укупним бројем новорођене деце и помножен са 100);

9) Проценат искључиво дојене новорођенчади до 48 сати по рођењу (израчунава се као број новорођене деце која су искључиво дојена од првог до 48. сата по рођењу подељен са укупним бројем новорођене деце и помножен са 100);

10) Проценат порођаја обављених у епидуралној анестезији (израчунава се као број порођаја обављених у епидуралној анестезији подељен са укупним бројем порођаја и помножен са 100);

11) Проценат новорођенчади обухваћене неонаталним скринингом слуха тестом евоциране отоакустичке емисије (ТЕОАЕ) (израчунава се као број новорођене деце која су обухваћена ТЕОАЕ обострано у породилишту подељен са укупним бројем новорођене деце и помножен са 100).

Члан 7.

Показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијената јесу:

1) Стопа падова пацијената (израчунава се као број свих падова пацијената насталих током хоспитализације подељен са бројем дана хоспитализације и помножен са 1000);

2) Стопа пацијената са декубитусима (израчунава се као број пацијената код којих је током болничког лечења дошло до појаве декубитуса (Л89), подељено са бројем отпуштених пацијената и помножен са 1000);

3) Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи (израчунава се као број компликација код пацијената које су настале услед давања свих врста анестезије (Т41, Т44, Т88 и Y40-Y84) у здравственој установи подељено са бројем оперисаних пацијената помножен са 1000;

4) Број поновљених операција у истој регији због заосталог страног тела (извештава се као апсолутни број поновљених операција у истој регији због заосталог страног тела (Т81.5);

5) Број поновљених операција у истој регији због крварења (извештава се као апсолутни број поновљених операција у истој регији због крварења (Т81.0);

6) Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције (израчунава се као број механичких јатрогених оштећења (Т81, Y60-Y69) насталих приликом хируршке интервенције обављене у хируршкој сали подељен са бројем хируршких интервенција обављених у хируршким салама и помножен са 1000);

7) Стопа пацијената са периоперативном плућном тромбоемболијом или тромбозом дубоких вена (израчунава се као број пацијената са периоперативном плућном тромбоемболијом или тромбозом дубоких вена (И26.0, И26.9, И80.1-И80.9, И82.8-И82.9) подељен са бројем отпуштених оперисаних пацијената и помножен са 1000);

8) Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу (извештава се као апсолутни број интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу, без навођења о којој грешци је реч);

9) Стопа инциденције болничких инфекција у јединици интензивне неге здравствене установе (израчунава се као број болничких инфекција у јединици интензивне неге подељен са бројем хоспитализованих пацијената на том одељењу и помножен са 100);

10) Стопа инциденције инфекција оперативног места (израчунава се као број пацијената са инфекцијом оперативног места према класи микробне контаминације подељен са бројем оперисаних пацијената исте класе контаминације и помножен са 100);

11) Стопа дехисценције ране (израчунава се као број пацијената са дехисценцијом (дисрупцијом) оперативне ране (Т81.3), подељен са бројем оперисаних пацијената и помножен са 1000);

12) Број трансфузијских реакција (извештава се као апсолутни број трансфузијских реакција (Т80.3, Т80.4, Т80.8, Т80.9, као и Y60.1 (у току давања трансфузије) и Y65.0);

13) Стопа инфекција крви код којих је изолован метицилин-резистентан Стапхyлоцоццус Ауреус (МРСА) (израчунава се као број пацијената са инфекцијом крви код којих је изолован МРСА (У801 -агенс резистентан на метицилин), подељен са бројем отпуштених пацијената и помножен са 1000);

14) Стопа интестиналних инфекција код којих је изолован Цлостридиум диффициле (израчунава се као број пацијената са интестиналном инфекцијом код којих је изолован Цлостридиум диффициле, (А047), подељен са бројем отпуштених пацијената и помножен са 1000);

15) Радиотерапија погрешне регије тела (израчунава се као апсолутни број радиотерапија које су примењене на погрешној регији тела).4. Задовољство к

Члан 8.

Показатељи квалитета који се односе на задовољство корисника услугама здравствене службе јесу:

1) истакнуто обавештење о врсти здравствених услуга које се пацијенту као осигуранику обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које су делатност здравствене установе;

2) истакнуто обавештење о здравственим услугама које се не обезбеђују на терет обавезног здравственог осигурања, а у складу са прописом којим се уређујесадржај, обим и стандард права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања;

3) истакнуто обавештење о видовима и износу учешћа осигураних лица у трошковима здравствене заштите, као и ослобађање од плаћања учешћа;

4) истакнут ценовник здравствених услуга које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, а које пацијенти плаћају из својих средстава;

5) постављање кутије за примедбе и приговоре пацијената;

6) истакнут списак лекара који раде, као и њихово радно

7) обављено истраживање задовољства корисника услугама здравствене заштите;

8) урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства корисника у здравственој установи, предузетим мерама и активностима на сталном унапређењу квалитета и резултати истраживања објављени на интернет страници.

Члан 9.

Показатељи квалитета који се односе на задовољство запослених у здравственој установи јесу:

1) обављено истраживање задовољства запослених у здравственој установи;

2) урађена анализа о спроведеном истраживању задовољства запослених у здравственој установи, предузете мере и активности на сталном унапређењу квалитета и резултати истраживања објављени на интернет страници.

Члан 10.

Показатељи квалитета који се односе на рад Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље јесу:

1) донет годишњи план праћења показатеља квалитета здравствене заштите у здравственој установи до 31. децембра текуће године за наредну годину;

2) праћење показатеље квалитета здравствене заштите у здравственој установи;

3) сачињен годишњи извештај о показатељима квалитета здравствене заштите, који се доставља директору и надлежном заводу за јавно здравље до 15. фебруара текуће године за претходну годину;

4) предложене мере за унапређење квалитета пружања здравствене заштите у здравственој установи и унапређење квалитета рада здравствене установе;

5) донет годишњи план унапређења квалитета здравствене заштите у здравственој установи, на основу годишњег извештаја о показатељима квалитета здравствене заштите и годишњег плана унапређења квалитета стручног рада, који се доставља директору здравствене установе до 1. марта текуће године.

Члан 11.

Показатељи квалитета у апотекарској делатности јесу:

1) Број пријава нежељених реакција на лек или медицинско средство (извештава се као укупан број свих пријава годишње по здравственој установи);

2) Број пријава сумње у квалитет, односно одступања од стандарда квалитета лека или медицинског средства (извештава се као укупан број пријава годишње по здравственој установи);

3) Број интерних едукација здравственим радницима о безбедној припреми и примени лека и медицинског средства (извештава се као укупан број одржаних интерних едукација у здравственој установи);

4) Број пружених информација и упутстава здравственим радницима о безбедној припреми и примени лека и медицинског средства по захтеву (извештава се као укупан број пружених информација по захтеву у здравственој установи);

5) Преглед и усклађивање интрахоспиталне примене антимикробне терапије на одељењу интензивне неге (израчунава се као број интервенција подељен саукупним бројем пацијената у интензивној нези и помножен са 100).

Члан 12.

Показатељи квалитета вођења листа чекања јесу:

1) Број нових пацијената стављених на листу чекања у претходној години за сваку здравствену услугу за коју се води листа чекања (извештава се као апсолутни број нових пацијената стављених на листу чекања у претходној години -за сваку здравствену услугу за коју се води листа чекања);

2) Проценат пружених здравствених услуга са листе чекањау односу на укупни број пружених здравствених услуга те врсте у претходној години (израчунава се као број пружених здравствених услуга са листе чекања подељен са укупним бројем извршених истих здравствених услуга у претходној години у здравственој установи и помножен са 100);

3) Просечна дужина чекања за одређену здравствену услугу на нивоу здравствене установе (израчунава се као збир броја дана проведених на листи чекања од момента уписивања на листу чекања за одређену здравствену услугу до момента пружања те здравствене услуге подељен са бројем пацијената са листе чекања којима су пружене те исте здравствене услуге у претходној години);

4) Број пацијената на листи чекања за сваку здравствену услугу за коју се воде листе чекања (израчунава се као апсолутни број пацијената на листи чекања на дан 31. децембра претходне године за сваку здравствену услугу за коју се воде листе чекања);

5) Време чекања (у данима) током којег је половини пацијената пружена здравствена услуга за коју се воде листе чекања на нивоу здравствене установе (израчунава се као медијана броја дана чекања појединачних пацијената од момента стављања на листу чекања до момента пружања те здравствене услуге у претходној години);

6) Време чекања (у данима) током којег је 90%пацијената добило здравствену услугу за коју се воде листе чекања на нивоу здравствене установе (израчунава се као 90-ти перцентил броја дана чекања појединачних пацијената од момента стављања на листу чекања до момента пружања те здравствене услугеу претходној години).

Завршне одредбе

Члан 13.

Овај План се примењује за 2023.годину, а ставља се на увид свим здравственим радницима и здравственим сарадницима Опште болнице Прокупље.

Доставити:

· Директору Опште болнице Прокупље

· Стручном савету Опште болнице Прокупље

 

 

 

 

Председник Комисије за унапређење

квалитета здравствене заштите

Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље

Др Сузана Бачевић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 31 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas407
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3677
mod_vvisit_counterOvog meseca11890
Baner
Baner