ПРАВИЛНИК О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ PDF Štampa El. pošta
petak, 13 mart 2020 12:32

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр. 2548

14.10.2014.год.

Прокупље

На основу члана 22. Статута Опште болнице''Др Алекса Савић'' Прокупље, а у вези са чланом 179. став 3. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), директор доноси:

ПРАВИЛНИК

О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником, у складу са законом, уређују се правила понашања запослених у току рада и радна дисциплина односно правила у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Члан 2.

Запослени је дужан да поштује радну дисциплину и правила понашања утврђена овим правилником.

Члан 3.

Запосленом који не поштује дисциплину и правила понашања утврђена овим правилником, послодавац може отказати уговор о раду, у складу са овим правилником и законом.

Члан 4.

На све што није уређено овим правилником, а тиче се радне дисциплине и правила понашања запослених примењују се одговарајуће одредбе закона и других важећих прописа.

II. РАДНА ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 5.

Запослени су дужни да поштују радну дисциплину и правила понашања и то да:

ñ на време долазе на рад;

ñ благовремено у року од 30 (минута) од почетка радног времена обавесте непосредног руководиоца о разлозима спречености доласка на рад;

ñ уз дозволу или обавештење непосредног руководиоца могу да напусте радно место;

ñ са дужном пажњом чувају средства рада и имовину Опште болнице;

ñ уредно одржавају простор у коме обављају послове;

ñ благовремено и уредно извршавају налоге непосредног руководиоца и одлуке директора;

ñ имају коректан однос према колегама, сарадницима и трећим лицима (корисницима услуга) у оквиру радних обавеза;

ñ не ометају друге запослене у раду;

ñ не долазе на посао у алкохолисаном стању или под дејством опијата;

ñ примењују мере безбедности и здравља на раду;

ñ обавесте непосредног руководиоца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете.

III. ПОВРЕДЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 6.

Поред случајева утврђених Законом, запослени одговара за повреду правила понашања и радне дисциплине у следећим случајевима :

1. непридржавање, односно неспровођење одлука директора, непоштовање правилника и других општих аката послодавца,

2. кршење одредаба Пословног кодекса,

3. неспровођење континуиране контроле стручног рада у организационој јединици,

4. некоректан однос према пацијентима као и осталим запосленима,

5. недолично понашање према осталим запосленима (свађа, увреда и сл.),

6. одбијање потребне сарадње са другим сарадницима – запосленима, из разлога личне нетрпељивости или других неоправданих разлога,

7. грубо поступање са корисницима здравствене заштите или њиховим пратиоцима и свако друго поступање којим се вређа достојанство лица коме се пружа здравствена услуга,

8. непреношење стручног знања и стеченог искуства на приправнике, специјализанте и друга лица упућена на обуку,

9. ако неоправдано одбије обављање послова, односно одбије извршавање радних обавеза или радних налога,

10. одбијање дежурства, приправности или другог прековременог рада,

11. повреда права корисника услуга,

12. пропуштање радње чиме се омета или онемогућава успешност рада Опште болнице и њених органа,

13. неуредно и неажурно или невођење потребне медицинске и немедицинске документације,

14. незаконито располагање средствима,

15. непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова апарата и других средстава рада.

16. лажно евидентирање у евиденцији о присутности на раду запосленог, редовног и прековременог рада,

17. непоступање по налозима инспекције рада, здравствене инспекције и других надлежних инспекција,

18. одавање пословне, службене и друге тајне утврђене Законом или општим актом Послодавца,

19. изношење нетачних информација о раду Опште болнице и њених органа,

20. фалсификовање докумената и извештаја,

21. непријављивање повреде радне обавезе,

22. непријављивање штете причињене Послодавцу,

23. повреда прописа о заштити запослених на раду, ППЗ и одбрани,

24. пушење у радном простору Опште болнице,

25. ако тражи или прима мито или поклон у вези са радом,

26. ако даје изјаву о раду или пословању Опште болнице Прокупље, средствима јавног информисања без писмене сагласности директора Опште болнице,

27. ако долази на рад под утицајем алкохола или у току рада конзумира алкохол или друга опојна средства и одбија да се на захтев непосредног руководиоца подвргне алко-тесту или драг-тесту,

28. ако неоправдано изостане с посла 3 радна дана узастопно, односно 5 радних дана са прекидима у току месеца,

29. ако неоправдано закасни на посао или напушта посао пре истека радног времена, три пута у току месеца,

30. ако изазива тучу, учествује у тучи или нереду у Општој болници Прокупље,

31. за крађу или покушај крађе имовине Опште болнице Прокупље,

32. намерно проузроковање штете Општој болници или другом лицу,

33. ако се докаже злостављање на раду и у вези са радом.

IV. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОВРЕДЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 7.

Запослени је дужан да случајеве повреде дисциплине и правила понашања из члана 6. овог правилника, пријави директору Опште болнице, односно у писаној форми обавештава директора о извршеној повреди дисциплине и правила понашања.

Свака намерно лажна или злонамерна пријава представља недозвољено понашање које подлеже одговорности укључујући и могућност отказа уговора о раду.

Члан 8.

Обавештење из члана 7. овог правилника нарочито садржи:

ñ име и презиме запосленог који је извршио повреду дисциплине и правила понашања,

ñ врсту повреде дисциплине и правила понашања,

ñ околности под којима је настала повреда дисциплине и правила понашања,

ñ доказе (изјаве, записнике, пријаве...),

ñ друге чињенице битне за одлучивање.

Члан 9.

Директор је дужан да запосленом, за кога је добио обавештење о почињеној повреди дисциплине и правила понашања, достави писано упозорење у року од 5 радних дана од дана добијања обавештења.

У упозорењу из става 1. овог члана директор је дужан да наведе основ за давање отказа уговора о раду, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок у коме запослени мора да се изјасни на наводе из упозорења.

Члан 10.

Запослени је дужан да се на наводе из упозорења изјасни у року од осам дана од дана достављања упозорења.

Члан 11.

Запослени уз изјашњење може да приложи мишљење синдиката чији је члан.

Директор је дужан да размотри приложено мишљење синдиката.

Члан 12.

Запосленом, који је починио повреду радне дисциплине или правила понашања, уговор о раду отказује се решењем.

Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама Опште болнице Прокупље, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

У случају да решење није могло да се достави у смислу става 2. овог члана, сачињава се службена белешка и решење се објављује на огласној табли. По истеку осам дана од дана објављивања, решење се сматра достављеним.

Запосленом из става 1. овог члана престаје радни однос даном достављања решења, осим ако самим решењем није одређен други рок.

Члан 13.

У случају из члана 6. овог правилника директор може, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да непоштовање радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане престане радни однос, уместо отказа уговора о раду запосленом да изрекне једну од следећих мера:

  1. привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;
  2. новчану казну у висини од 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца;
  3. опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци непоштује радну дисциплину.

Члан 14.

Против решења којим је дат отказ уговора о раду запослени или представник синдиката - по овлашћењу запосленог, може покренути спор пред надлежним судом у року од 60 дана, од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

На питања која нису уређена овим Правилником непосредно се примењују одредбе закона.

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада бр. 2203 од 18.07.2012. године.

Овај Правилник објављен је дана 14.10.2014. године на огласној табли Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље и ступа на снагу 15.10.2014. године.

 


ВД ДИРЕКТОР

Др Радмила Антонијевић Лазовић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 28 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas443
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3713
mod_vvisit_counterOvog meseca11926
Baner
Baner