PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OBRAZOVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKAOPŠTE BOLNICE ’’Dr Aleksa Savić’’ PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
petak, 20 mart 2009 10:05

 

OPŠTA BOLNICA

'' Dr Aleksa Savić ''

Br. 1580

23.05.2012.g.

PROKUPLJE

 

 

Na osnovu člana 25. Statuta Opšte bolnice ’’Dr Aleksa Savić’’ Prokuplje i člana 181- 189 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS br.107/2005) Upravni odbor Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, na sednici održanoj dana 22.05.2012. godine doneo je

 

P R A V I L N I K

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OBRAZOVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

OPŠTE BOLNICE

''Dr Aleksa Savić'' PROKUPLJE

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom Opšta bolnica ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje (u daljem tekstu : Opšta bolnica ) uređuje i reguliše svoja prava i obaveze po pitanju stručnog usavršavanja i obrazovanja i druga pitanja vezana za specijalizaciju i ostale oblike stručnog usavršavanja, kao i usavršavanja praktičnim radom i školovanja, u skladu sa razvojem i potrebama.

 

Član 2.

Radnici Opšte bolnice imaju prava i obaveze da se u toku rada stručno usavršavaju i osposobljavaju i stiču znanja koja su im potrebna za obavljanje poslova na kojima su raspoređeni, pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Član 3.

Stručno usavršavanje i obrazovanje radnika Opšte bolnice ima za cilj poboljšanje kvaliteta, organizacije i metodologije rada radnika na poslovima i radnim zadacima u skladu sa razvojem medicinskih i drugih nauka i razvojem i potrebama Opšte bolnice.

 

 

II PLANIRANJE I FINANSIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I

OBRAZOVANJA

 

Član 4.

Opšta bolnica planira stručno usavršavanje i obrazovanje u skladu sa Planom i programom stručnog usavršavanja i obrazovanja radnika, koji se donosi se zajedno sa godišnjim planom rada Opšte bolnice, a na osnovu jedinstvenog programa i plana razvoja Opšte bolnice.

Godišnji plan iz prethodnog stava sadrži naročito:

 • oblike stručnog usavršavanja i obrazovanja

 • broj i vrste specijalizacija, subspecijalizacija

 • finansijska sredstva potrebna za izvršenje plana i izvora tih sredstava

 

Član 5.

Plan stručnog usavršavanja i obrazovanja radnika Opšte bolnice iz člana 4. ovog Pravilnika, donosi i usvaja Upravni obor Opšte bolnice na osnovu predloga Stručnog saveta Opšte bolnice.

 

Član 6.

Zaposleni radnici koji se školuju u okviru svoje struke u smislu čl.3 ovog Pravilnika imaju pravo :

 • na plaćeno odsustvo prema programu škole ( radi obavljanja vežbi i drugo )

 • na plaćeno odsustvo samo za prvo polaganje ispita

 • za plaćene putne troškove za prvo polaganje ispita

 • na naknadu za odvojeni život

 • na naknadu troškova školovanja , naknadu troškova vezanih u vezi specijalizacije ( troškovi upisa , troškovi obavljanja specijalističkog staža , dvosemestralne nastave i troškovi polaganja specijalističkog ispita )

 

Član 7.

Zaposleni radnici koji se školuju u okviru svoje struke , vanredno , o svom trošku imaju pravo :

 • na plaćeno odsustvo samo za prvo polaganje ispita ( na 1 dan ) ukupno pet radnih dana godišnje

 

Zaposlene koji se školuju o svom trošku iz st.1 ovog člana Opšta bolnica nije u obavezi da nakon školovanja rasporedi na radno mesto prema stečenom stepenu stručne spreme , ukoliko nema upražnjeno radno mesto .

 

 

III OBLICI STRUČNOG USVRŠAVANJA I OBRAZOVANJA

 

Član 8.

Stručno usavršavanje i osposobljavanje radnika Opšte bolnice sprovodi se :

 

 • učešćem na kursevima, seminarima, simpozijumima i kongresima, organizovanim u zemlji i inostranstvu

 • putem kraćih studijskih putovanja

 • obavljanjem specijalističkog staža i polaganjem specijalističkog ispita po postojećim propisima

 • vanrednim školovanjem

 • sticanjem stručne spreme praktičnim radom i

 • ostalim oblicima stručnog usavršavanja i obrazovanja

 

 

 

Učešće na kursevima, seminarima, simpozijumima i kongresima

 

Član 9.

Na kursevima i seminarima koji se organizuju u zemlji, može se odobriti učešće radnicima Opšte bolnice, ukoliko se na istim raspravlja o materiji koja se odnosi na poslove i radne zadatke na koje je radnik raspoređen i ukoliko je to potrebno da bi radnik uspešnije obavljao te poslove i radne zadatke.

Učešće na kursevima i seminarima odobrava direktor Opšte bolnice, na predlog rukovodioca uz saglasnost pomoćnika direktora sa sekundarnu zdravstvenu zaštitu.

Za učešće na kursevima i seminarima, radniku se odobrava naknada troškova službenog putovanja i uplata kotizacije, ukoliko je utvrđena.

Ukoliko se radniku ne odobri naknada troškova, može se odobriti korišćenje slobodnih dana radi učešća na skupu o sopstvenom trošku radnika.

 

Član 10.

Na simpozijumima i kongresima koji se organizuju u zemlji, može se odobriti učešće radnicima Opšte bolnice koji imaju prihvaćene radove i ukoliko se na istima raspravlja o materiji koja je sadržana u poslovima i radnim zadacima na kojima je radnik raspoređen.

Ukoliko za jedan prihvaćen rad ima više autora, učešće se može odobriti za najviše dva radnika.

Izuzetno , učešće na simpozijumima i kongresima u zemlji, može se odobriti i radnicima Opšte bolnice koji nemaju prihvaćene radove, ukoliko su prethodno određeni da učestvuju u organizaciji pripreme ovih skupova, ili ukoliko će njihovo učešće znatno doprineti kvalitetnijim izvršavanjem poslova i radnih zadataka na kojima su raspoređeni.

 

Član 11.

Na simpozijumima i kongresima koji se održavaju u inostranstvu, može se odobriti učešće radnicima Opšte bolnice koji imaju prihvaćene radove i ukoliko se na istima raspravlja o pitanjima iz oblasti medicine vezane za delatnost Opšte bolnice.

Ukoliko za jedan prihvaćen rad ima više autora, učešće se može odobriti za jednog radnika.

 

Član 12.

Pre dostavljanja rada za učešće na kongresu u inostranstvu, autor je dužan da jedan primerak rada dostavi Stručnom savetu Opšte bolnice.

Mišljenje Stučnog saveta iz prethodnog stava, uzeće se obavezno u obzir prilikom odobravanja učešća na kongresima.

Odluku o učešću u vezi ovog oblika stručnog usavršavanja, donosi Upravni odbor na predlog Stručnog saveta Opšte bolnice.

 

Studijska putovanja

 

Član 13.

Na kraća studijska putovanja u zemlji ili u inostranstvu, mogu se upućivati radnici Opšte bolnice u cilju upoznavanja sa organizacijom službe – organizacija rada pojedinih ustanova, sagledavanja rešenja pojedinih medicinskih i drugih pitanja, upoznavanja sa pojedinim metodama i razmeni iskustava, ukoliko je to upoznavanje od posebnog značaja za izvršenje poslova i radnih zadataka radnika.

Putovanja iz prethodnog stava odobrava Upravni odbor Opšte bolnice na predlog direktora.

 

Specijalizacija

 

Član 14.

Specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Opšte bolnice je poseban vid stručnog usavršavanja, organizovanog u cilju osposobljavanja za obavljanje stručnog rada iz određenih oblasti.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici mogu se specijalizovati iz grana koje su utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima nadležnog organa, ukoliko je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje poslova i radnih zadataka radnika i predviđeno programom i planom razvoja Opšte bolnice.

Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika donosi Opšta bolnica na osnovu plana razvoja kadrova u zdravstvu koje donosi ministar.

Specijalizacija obuhvata specijalistički staž i specijalistički ispit .

 

Član 15 .

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik sa visokim obrazovanjem može se stručno usavršavati – sticati specijalizaciju pod uslovom da je:

 • završio pripravnički staž i položio stručni ispit;

 • da je najmanje 2 godine obavljao zdravstvenu delatnost po položenom stručnom ispitu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana za oblast deficitarnih grana medicine odnosno farmacije zdravstveni radnik može se uputiti na specijalizaciju posle završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

Ministar za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. decembra tekuće godine donosi oduku o oblastima medicine odnosno farmacije koji su deficitarni u RS na osnovu mišljenja Zavoda za javno zdravlje.

Član 16.

Na osnovu usvojenog Plana stručnog usavršavanja i specijalizacija zaposlenih Direktor Opšte bolnice raspisuje interni oglas .

Interni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Opšte bolnice, s tim što se o objavljenom internom oglasu obaveštavaju rukovodioci organizacionih jedinica .

 

Član 17.

Kriterijumi na osnovu kojih Direktor odlučuje koji će kandidat biti upućen na specijalizaciju su sledeći :

 • prosečna ocena sa fakulteta

 • godine radnog staža

 • uspešnost u radu – radna aktivnost

 • godine života

Ocenu uspešnosti u radu daje Direktor na osnovu mišljenja Stručnog saveta Opšte bolnice , koji ne obavezuje Direktora .

 

Član 18.

Po osnovu prosečne ocene na fakultetu kandidat dobija broj bodova u visini srednje ocene za vreme studija .

 

Član 19.

Po osnovu radnog staža kandidat za dodelu specijalizacija dobija :

 • za radni staž do 3 godine - 1 bod

 • za radni staž od 3 – 6 godina - 3 boda

 • za radni staž preko 6 godina - 5boda

 

Član 20.

Po osnovu uspešnosti u radu kandidat može dobiti maksimalno 5 boda . Ocenu uspešnosti u radu daje Direktor na osnovu mišljenja Stručnog saveta Opšte bolnice , koji ne obavezuje Direktora .

Ocena stručnog saveta Zdravstvenog centra sadrži :

 • ocenu za radno iskustvo-staž u službi za koju se konkuriše.............0-5 poena

 • broj autorskih radova – za svaki rad po................................................1 poen

 • broj koautoskih radova – za svaki rad po............................................1 poen

 • dodatna edukacija – za svaki Sertifikat po........................................0,5 poena

 

Član 21.

Ukupan broj bodova kandidata za dodelu specijalizacije utvrđuje se sabiranjem broja bodova po osnovu kriterijuma iz čl. 18 , 19 i 20 ovog Pravilnika .

 

Član 22.

Ukoliko kandidati za dodelu specijalizacija imaju isti broj bodova , prednost ima onaj kandidat koji ima veći broj bodova po osnovu prosečne ocene na fakultetu tokom studiranja .

 

Prednost imaju kandidati koji nemaju navršenih 40 godina života.

 

Prednost imaju kandidati koji su duže vremena radili u terenskim ambulantama ( van sedišta organizacione jedinice) .

 

Ukoliko zaposleni konkuriše za dodelu više specijalizacija i ispunjava uslove za dodelu istih ( po rang listi ) , odluku o tome koju će specijalizaciju tom kandidatu odobriti donosi Direktor Opšte bolnice .

 

Član 23.

Zaposleni koji od odobrene specijalizacije odustane iz neopravdanih razloga , pri konkurisanju na sledećem internom oglasu za dodelu specijalizacije , ukupan broj bodova po kriterijumu iz ovog Pravilnika umanjuje se za 20% u momentu konkurisanja.

Odobrenom specijalizacijom smatra se specijalizacija dodeljena odlukom Direktora Opšte bolnice na koju je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja RS.

Opravdanost razloga odustajanja ili nekonkurisanja na prethodno raspisane interne oglase ceni Direktor Opšte bolnice .

 

Član 24.

Sa radnikom kome je odobrena specijalizacija, shodno odredbama ovog Pravilnika, zaključuje se poseban ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze radnika Opšte bolnice i druga pitanja vezana za specijalizaciju u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Radnik se može uputiti na specijalistički staž, ako mu je odobrena specijalizacija iz određene grane medicine, od nadležnog organa.

 

Član 25.

Sa kandidatom kome je odobrena specijalizacija zaključuje se Ugovor o specijalizaciji koji naročito sadrži :

 • naziv grane medicine za koju je odobrena specijalizacija

 • naziv zdravstvene ustanove u kojoj će radnik obavljati specijalistički staž

 • obaveze Opšte bolnice oko isplate naknade zarade i ostalih troškova vezanih za obavljanje specijalističkog staža i polaganje specijalističkog ispita

 • obavezu radnika da obavi specijalistički staž prema predviđenom programu

 • obavezu radnika da po završenoj specijalizaciji ostane na rad kod Opšte bolnice dvostruko duže od trajanja obrazovanja

 

Član 26.

Ukoliko specijalizant ne ispuni neku obavezu iz Ugovora o upućivanju na specijalizaciju dužan je da Opštoj bolnici vrati odjednom u celosti :

 

 • ukupan iznos sredstava primljenih u bruto iznosu koja su uložena u njegovu specijalizaciju u dvostvukom iznosu

 • bruto zaradu sa porezima i doprinosima u dvostrukom iznosu

 • troškove upisa semestra i polaganje ispita

 • naknadu za odvojeni život (ako je primao)

 • ostale naknade koje je Opšta bolnica imala za vreme trajanja specijalizacije

 

a sve to uvećano za zakonsku propisanu kamatu obračunato u mesecu izvršenja obaveza.

 

Član 27.

Ugovorom o specijalizaciji određuju se zdravstvene organizacije i ustanove u kojima će radnici obavljati specijalistički staž, u skladu sa zakonom.

Radnik ne može samovoljno promeniti zdravstvenu organizaciju i ustanovu iz stava 1. ovog člana.

 

Član 28.

Specijalistički staž u skladu sa posebnim propisima – Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, radnik obavlja u Opštoj bolnici, drugoj zdravstvenoj organizaciji – Klinici ili visokoj medicinskoj ustanovi.

 

Član 29.

Radnik koji se nalazi na specijalističkom stažu van Opšte bolnice, dužan je da se redovno, a najmanje jednom mesečno javlja načelniku službe i da ga obaveštava o svemu u vezi specijalizacije, a posebno da li ustanova gde obavlja specijalistički staž mu omogućava ovaj vid stručnog usavršavanja.

 

Član 30.

O svakom završenom delu specijalističkog staža u jednoj od ustanova i prelaskom u drugu radi nastavka staža, radnik je dužan da obavesti načelnika službe.

Zdravstveni radnik odnosno zdravstveni saradnik može da obavlja zdravstvenu zaštitu iz oblasti koju specijalizira samo pod nadzorom ovlašćnog zdravstvenog radnika odnosno zdravstvenog saradnika – mentora.

 

Član 31.

U slučaju potrebe organ koji je radniku odobrio specijalizaciju ili drugi nadležni organ Opšte bolnice, može iz objektivnih razloga odlučiti da radnik prekine specijalistički staž na određeno vreme, u kom slučaju radnik nastavlja staž istekom tog vremena.

 

Kao objektivni razlozi u smislu prethodnog stava, smatraju se :

 • nemogućnost normalnog obavljanja poslova zdravstvene zaštite usled odsustva radnika sa rada

 • zbog znatnog smanjenja broja radnika usled povećanog obima rada koji je došao kao posledica epidemije ili masovno pružanje zdravstvene pomoći

 • usled povećanog obima zdravstvene zaštite koji dolazi kao posledica epidemije , elementarnih nepogoda i slično .

 

Radnik nastavlja sa obavljanjem specijalističkog staža onda kada nestanu razlozi zbog kojih je prekinut .

Specijalizantu se može odobriti prekid specijalizacije i na njegov zahtev o čemu odlučuje Direktor u skladu sa Zakonom.

Član 32.

Radnik ne može samovoljno prekinuti specijalistički staž na koji je upućen.

Ako radnik samovoljno prekine specijalistički staž, ili samovoljno prekine radni odnos za vreme trajanja specijalizacije, dužan je da Opštoj bolnici nadoknadi sve što je primio na ime ličnog dohotka i druge isplate i troškove vezane za specijalizaciju, kao i svu štetu koju je Opšta bolnica pretrpela takvim njegovim postupkom, sa ugovorenom kamatom.

 

Član 33.

Po završetku specijalističkog staža ( odslušana nastava i praktična obuka ) specijalizant ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju do 30 radnih dana dana za pripremanje i polaganje specijalitsičkog ispita .

Ukoliko specijalizant ne položi ispit iz st.1 ovog člana , dužan je da se vrati na rad u Opštu bolnicu.

Troškove ponovnog polaganja specijalističkog ispita snosi specijalizant.

Ako je specijalizant svojom krivicom izgubio pravo na dalje polaganje specijalističkog ispita dužan je da Opštoj bolnici vrati naknadu isplaćene bruto zarade i da nadoknadi sve troškove koje je Opšta bolnica imala oko njegove specijalizacije i biće raspoređen na poslove i zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi .

 

Član 34.

Posle položenog specijalističkog ispita specijalista je dužan da se javi odmah , a najkasnije u roku od 3 dana Direktoru Opšte bolnice koji je dužan da ga rasporedi na obavljanje poslova i zadataka specijaliste iz grane medicine iz koje je upućen na specijalizaciju .

 

Član 35.

Opšta bolnica može uputiti i u inostranstvo radnika radi stručnog usavršavanja ili specijalizacije , ako za takvo stručno usavršavanje ili specijalizaciju nema uslova u zemlji ili zbog medicinskih i drugih naučnih dostignuća u zemlji u kojoj se radnik upućuje , a to usavršavanje je u skladu sa planovima razvoja zdravstvene zaštite u redovnim i vanrednim prilikama i razvojem medicinskih i drugih nauka .

 

Član 36.

Po završenom specijalističkom stažu, radnik je dužan da položi specijalistički ispit u rokovima određenim posebnim propisima. Ako je radnik po posebnim propisima izgubio pravo na dalje polaganje specijalisitčkog ispita, rasporediće se da obavlja odgovarajuće poslove i radne zadatke u skladu sa zakonom i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Opšte bolnice.

 

Član 37.

Po završenom specijalističkom stažu, radnik se raspoređuje na odgovarajuće poslove i radne zadatke saglasno Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Opšte bolnice.

 

Član 38.

Za vreme obavljanja specijalističkog staža zaposleni ima pravo na zaradu u visini zarade koju bi ostvario da radi.

Poslodavac može na predlog stručnog saveta iz sopstvenih prihoda zdravstvene ustanove obezbediti zaposlenom koji je upućen od strane poslodavca na stručno usavršavanje van mesta prebivališta njegove uže porodice i van mesta poslodavca, pravo na naknadu za odvojeni život u visini do 60 % osnovne plate, ako je mesto stručnog usavršavanja udaljeno više od 100 km od mesta prebivališta njegove uže porodice odnosno mesta poslodavca.

 

Postdiplomsko usavršavanje

 

Član 39.

Radniku Opšte bolnice – specijalisti može se odobriti subspecijalizacija u skladu sa utvrđenim planom i potrebi kadrova za potrebe Centra, koji donosi Upravni odbor Opšte bolnice.

 

Član 40.

Plan potreba kadrova u pogledu specijalizacija i subspecijalizacija na predlog Stručnog saveta za svaku godinu utvrđuje Upravni odbor Opšte bolnice.

 

Član 41.

Zahtev za odobrenje specijalizacije i subspecijalizacije, može podneti i svaki radnik ukoliko je ta specijalizacija, subspecijalizacija predviđena planom i potrebi kadrova.

 

Član 42.

U skladu sa Planom stručnog usavršavanja Opšte bolnice , aktima Ministarstva zdravlja RS , zdravstvenim radnicima sa visokom stručnom spremom može se odobriti uža specijalizacija .

Odluka o odobravanju uže specijalizacije donosi se po proceduri i kriterijumima za dodelu specijalizacije .

 

Član 43.

U pogledu subspecijalističkog staža i drugih pitanja vezanih za staž, kao i u pogledu prava i obaveza između radnika na subspecijalizaciji i Opšte bolnice, primenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika o specijalizaciji.

 

IV SPECIJALIZACIJA DRUGIH RADNIKA

OPŠTE BOLNICE

 

Član 44.

Specijalizacija se može odobriti i drugim radnicima Opšte bolnice na koje se odnose posebni propisi o stručnom usavršavanju i specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika , a u pogledu međusobnih prava i obaveza između Opšte bolnice i radnika u vezi sa specijalizacijom primenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prava i obaveze u vezi specijalizacije zdravstvenih radnika .

Specijalizacija ovim radnicima može se odobriti isključivo u cilju teoretskog i praktičnog znanja za obavljanje poslova i zadataka na kojima se radnik nalazi , odnosno koje obavlja ili koje će obavljati .

 

Član 45 .

Zaposleni radnici koji se nalaze na poslovima i zadacima za koje ne poseduju stepe školske spreme predviđen sistematizacijom poslova i zadataka kao i radnici kod kojih nastupi potreba za prekvalifikacijom ili potreba za daljim višim školovanjem mogu da se upute na vanredno školovanje .

 

Član 46.

Opšta bolnica može svojim radnicima odobriti odsustvo do godinu dana radi školovanja .

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Direktor .

 

Član 47.

Na školovanje se može uputiti radnik radi sticanja školske spreme koja se traži Pravilnikom o sistematizaciji poslova i zadataka i koja je potrebna Opštoj bolnici za obavljanje njegove delatnosti .

 

Član 48.

Zaposleni radnik kome je odobreno školovanje je dužan da u toku školovanja polaže ispite u rokovima utvrđenim propisima škole , odnosno druge obrazovne ustanove i da po završetku pohađanja škole položi završni ispit u prvom određenom roku .

 

Član 49.

Zaposleni radnik koji neopravdano odustane od započetog školovanja ili neredovno polaže ispite u utvrđenom roku , dužan je da Opštoj bolnici vrati sredstva isplaćena za njegovo školovanje sa zakonskom zateznom kamatom i druge troškove koje je Opšta bolnica imala u vezi školovanja .

Član 50.

Zaposlenom radniku koji je upućen na vanredno školovanje , Opšta bolnica je dužan da omogući pohađanje nastave i praktičnih vežbi na taj način što ga neće raspoređivati na rad u ono vreme u koje pohađa nastavu odnosno vežbe ili će mu omogućiti izlazak sa rada .

 

Za pohađanje nastave odnosno praktičnih vežbi iz st.1 ovog člana radniku se može dati odsustvo sa rada ako to dozvoljava organizacija rada i ako se radnikovim odsustvom sa rada ne ugrožava normalno obavljanje poslova u Opštoj bolnici, a odluku o tome donosi Direktor Opšte bolnice .

 

Član 51.

Troškovi školarine i polaganja ispita padaju na teret sredstava Opšte bolnice , osim troškova koji su nastali polaganjem popravnih ispita .

 

Član 52.

Po završetku školovanja i položenog završnog ispita , radnik je dužan da ostane da radi u Opštoj bolnici onoliko vremena koliko je proveo na školovanju .

Ukoliko radnik po završenom školovanju ne ostane na radu u Opštoj bolnici kako je to predviđeno st.1 ovog člana , dužan je da Opštoj bolnici vrati sredstva isplaćena za njegovo školovanje zajedno sa zakonski predviđenom kamatom , kao i druge troškove koje je Opšta bolnica imala u vezi školovanja .

 

Član 53.

Sa radnikom upućenim na školovanje zaključuje se pismeni ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze u skladu sa odredbama ovog Pravilnika .

 

V DRUGI OBLICI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA

 

Član 54.

Stručno usavršavanje praktičnom obukom - inovacije znanje , može se odobriti svim zaposlenim radnicima Opšte bolnice bez obzira na stepen i stručnu spremu , zavisno od ukazanih potreba , u cilju bolje organizacije rada pojedinih službi , radi primene novih naučnih dostignuća , kako u oblasti medicine tako i u primeni novih dostignuća u pratećim službama ( Pravna služba , Ekonomsko- finansijska službe , Služba statistike i dr. ) o čemu odluku donosi Direktor Opšte bolnice.

Stručno usavršavanje obavlja se na , za to , odgovarajućim ustanovama , institutima , zavodima , fakultetima .

 

Član 55.

Praktična obuka - inovacija znanja na novim medicinskim uređajima , aparatima , drugim uređajima i aparatima , savladavanje novih metoda odobrava se prilikom nabavke novih medicinskih uređaja i aparata , a i drugih uređaja , prilikom uvođenja novih metoda rada , o čemu odlučuje Direktor Opšte bolnice .

 

Stručno usavršavanje iz st.1 ovog člana traje onoliko vremena koliko je potrebno da se savlada određeni novi metod rada i sl. o čemu odlučuje Direktor Opšte bolnice .

Član 56.

Opšta bolnica može u cilju stručnog obrazovanja i usavršavanja upućivati zdravstvene i druge zaposlene radnike na kongrese , simpozijume , savetovanja , seminare , kurseve , sekcije i druge stručne sastanke koji mogu koristiti da bi zaposleni stekli nova znanja i da bi se upoznali sa novim naučnim dostignućima u svim oblastima od značaja za uspešan rad i poslovanje Opšte bolnice , o čemu odlučuje Direktor Opšte bolnice .

Član 57.

Troškovi učešća radnika Opšte bolnice na skupovima iz čl.56 ovog Pravilnika padaju na teret Opšte bolnice .

Troškovi iz st.1 ovog člana ne snosi Opšta bolnica ako ih u celini snosi neka druga domaća ili inostrana organizacija ili organ .

 

Član 58.

Radniku pripada odsustvo sa rada za učešće na skupovima iz čl.58 ovog Pravilnika u onolikom trajanju koliko je objektivno potrebno za odlazak na mesto održavanja sastanka , za učešće na skupovima i za povratak iz mesta održavanja stručnog sastanka

 

VI STRUČNO OBRAZOVANJE PRIPRAVNIKA

Član 59.

Stručno obrazovanje pripiravnika zdravstvenih radnika sa visokom , višom i srednjom stručnom spremom u Opštoj bolnici vrši se u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika , pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika , određenog od strane Direktora , a koji ima najmanje 2 godine rada po položenom stručnom ispitu .

Pripravnički staž nemedicinskih radnika odvija se po programu koji reguliše oblast iz koje se osposobljava pripravnik .

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Ugovori o stručnom obrazovanju i usavršavanju radnika koji su zaključeni pre stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju na snazi , s tim što se uz saglasnost radnika mogu saobraziti sa odredbama ovog Pravilnika .

 

Član 61.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku po kome je i donet .

 

Član 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slaviša Lepojević,dipl.ecc.

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na Oglasnoj tabli Opšte bolnice dana 24.05.2012.god.

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 13 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas3
mod_vvisit_counterJuče908
mod_vvisit_counterOve nedelje3498
mod_vvisit_counterOvog meseca1825
Baner
Baner