ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ PDF Štampa El. pošta
utorak, 24 maj 2022 00:00

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.1890

19.05.2022.године

П р о к у п љ е


 

На основу члана 119, 170. – 178. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'' бр.25/2019), члана 49. Закона о раду, члана 23. – 33. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 25. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Управни одбор Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, на седници одржаној дана 19.05.2022.године донео је

 

П Р А В И Л Н И К

О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1 .

Овим Правилником утврђују се права и обавезе запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље (у даљем тексту: Општа болница) по основу стручног усавршавања, услови, начин и поступак остваривања тих права и друга питања у вези са стручним усавршавањем.

Члан 2.

Запослени у Општој болници имају право и дужност да се у току рада стручно усавршавају у складу са потребама Опште болнице, ради успешнијег извршавања поверених послова и унапређења квалитета сопственог рада.

Здравствени радници и здравствени сарадници у Општој болници имају право и дужност да у току рада стално прате развој медицинске као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета сопственог рада.

Стручно усавршавање здравствених радника је услов за добијање, односно обнављање лиценце.

Члан 3.

Запослени који неоправдано одбије стручно усавршавање које од њега изискује његово радно ангажовање у Општој болници или не испуњава уговорене обавезе у вези са стручним усавршавањем чини повреду радне обавезе.

Члан 4.

Под стручним усавршавањем подразумева се стицање одређених теоретских и практичних знања кроз неки од видова стручног усавршавања.

Члан 5.

Запослени који се стручно усавршава доставља Општој болници одговарајућу документацију о облику, трајању и трошковима стручног усавршавања.

Члан 6.

Запослени кога је Општа болница упутила на дуже временско усавршавање у обавези је да по налогу директора Опште болнице прекине стручно усавршавање и врати се на рад ако за његовим радом постоји потреба у Општој болници.

II ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 7.

Стручно усавршавање запослених у Општој болници одобрава се и спроводи на основу Плана стручног усавршавања Опште болнице.

План стручног усавршавања обухвата све области стручног усавршавања предвиђене чланом 11. овог Правилника које ће се обављати у одређеном периоду, као и о стручна усавршавања која су у току.

План стручног усавршавања Опште болнице се доноси на основу плана развоја кадрова у здравству које доноси министар надлежан за област здравства.

Члан 8.

План стручног усавршавања Опште болнице садржи нарочито:

· облике стручног усавршавања;

· време трајања стручног усавршавања;

· начин и место спровођења стручног усавршавања;

· критеријуме и ближе услове за одобравање стручног усавршавања;

· профил и број запослених који је обухваћен појединим облицима стручног усавршавања;

· обезбеђење извора средстава за финансирање стручног усавршавања у складу са текућом финансијском ситуацијом у Општој болници.

Члан 9.

Руководиоци организационих јединица Опште болнице су дужни да Стручном савету Опште болнице доставе предлог за израду Плана стручног усавршавања до краја априла текуће године за наредну годину, водећи рачуна о стручној спреми запослених, области за које је здравственом раднику издата дозвола за самостални рад (лиценца), као и пословима које обављају здравствени сарадници, за све видове стручног усавршавања из члана 11. овог Правилника.

Стручни савет разматра достављене предлоге и доставља свој предлог Управном одбору до краја маја текуће године за наредну календарску годину.

План стручног усавршавања усваја Управни одбор Опште болнице и ставља запосленима на увид до краја септембра текуће године за наредну годину.

На предлог Плана стручног усавршавања мишљење даје Институт за јавно здравље Ниш.

III НАЧИН И ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 10.

На основу Плана стручног усавршавања, који доноси Управни одбор, директор Опште болнице расписује интерни конкурс ради одобравања и упућивања запослених на стручно усавршавање.

Интерни конкурс из претходног става садржи:

· врсту стручног усавршавања за које се расписује конкурс;

· број запослених којима се одобрава стручно усавршавање;

· услове и неопходна документација;

· рокови подношења пријаве.

Пријаве по расписаном кинкурсу се подносе непосредном предајом у писарници Опште болнице, у року предвиђеним предметним конкурсом и са неопходном документацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IV ВИДОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 11.

Запослени у Општој болници се стручно усавршавају на следећи начин:

1. Школовање/образовање запослених;

2. Специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника;

3. Континуирана едукација;

4. Саветовање / едукација из области правних, економских и техничких наука;

1. Школовање / образовање запослених

Члан 12.

У складу са развојем медицинских и других наука, потребе усавршавања процеса рада и сл., запослени у Општој болници могу се упутити од стране Опште болнице на школовање, дошколовавање, доквалификацију и преквалификацију ради стицања вишег степена стручне спреме.

Под школовањем / образовањем се подразумева и стицање додатног образовања од стране запослених када процес и организација рада захтевају додатна знања и вештине за обављање радних задатака.

Запослени се упућује у одговарајућу организацију односно установу на додатно образовање и оспособљавање ако је такво додатно оспособљавање услов за обављање послова радног места.

Школовање, дошколовавање, доквалификација и преквалификација из става 1. овог члана обухвата и стицање научног степена магистра и доктора наука.

О школовању, дошколовавању, доквалификацији и преквалификацији предвиђених ставом 1. овог члана, сачињава се уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима између Опште болнице и запосленог.

Члан 13.

За време док се налази на школовању, дошколовавању, доквалификацији и преквалификацији запослени којег је Општа болница упутила на исто, има право на:

· накнаду трошкова школарине, накнаду трошкова полагања испита и путних трошкова, осим трошкова који су настали понављањем године, односно полагања поправних испита.

· плаћено одсуство од 15 петнаест дана за дипломски испит;

Члан 14.

Ако запослени из неоправданих разлога одустане од школовања, дошколовавања, доквалификације и преквалификације на које је упућен у складу са чланом 12. овог Правилника, дужан је да Општој болници надокнади уложена средства са припадајућом каматом што се утврђује уговором о међусобним правима, обавезама и одговорностима између Опште болнице и запосленог упућеног на школовање, дошколовавање, доквалификацију и преквалификацију.

У случају када запослени нередовно полаже испите, и на тај начин продужи време школовања, дошколовавања, доквалификације и преквалификације на које је упућен у складу са чланом 12. овог Правилника, може му се даље школовање прекинути и запослени се обавезати да надокнади до тог тренутка уложена средства са припадајућом каматом.

По завршетку школовања, дошколовавања, доквалификације и преквалификације на које је упућен у складу са чланом 12. овог Правилника, запослени је дужан да остане на раду у Општој болници двоструко више времена од оног колико је трајало школовање према програму школе, а у противном дужан је да Општој болници врати уложена средства са припадајућом законском каматом.

Члан 15.

Запослене који су завршили школовање, дошколовавање, доквалификацију и преквалификацију о сопственом трошку, Општа болница није у обавези да након истог распореди на радно место према стеченом степену стручне спреме уколико нема упражњено радно место или не постоји потреба за истим.

Запослени који се школују у оквиру своје струке, ванредно, о сопственом трошку, имају право на плаћено одсуство од 5 (пет) радних дана у току календарске године.

2. Специјализација и ужа специјализација здравствених радника и здравствених сарадника

Члан 16.

Здравствени радник и здравствени сарадник са високим образовањем може се специјализовати ако има завршен приправнички стаж, положен стручни испит и налази се у радном односу у Општој болници на неодређено време.

Здравствени радник са високим образовањем може се после завршене специјализације усавршавати у ужој специјалности.

Специјализација, односно ужа специјализација здравствених радника и здравствених сарадника обухвата специјалистичке студије, специјалистички стаж и специјалистички испит.

Здравствени радници и здравствени сарадници Опште болнице могу се специјализовати из оних грана медицине односно области здравствене заштите које су утврђене у оквиру делатности Опште болнице или су планом развоја Опште болнице предвиђене за одређени наредни период.

Члан 17.

Одобравање специјализације здравственом раднику и здравственом сараднику који испуњава законске услове врши се на основу Плана из члана 9. овог Правилника као и у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр.10/2013, 91/2012, 113/2013, 109/2014, 53/2018, 17/2021 ) и другим прописима који уређују област специјализације.

Специјализације се обављају по програмима којима је утврђен обим, садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и практичног стручног рада, као и знања и вештине које се стичу, а све у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Специјализација почиње да тече од дана уписа на одговарајући факултет и обухвата специјалистички стаж и специјалистички испит.

Члан 18.

Трошкове специјализације и уже специјализације запослених сноси Општа болница.

Члан 19.

У случају пријаве већег броја кандидата за исту врсту специјализације, односно уже специјализације од броја предвиђеног конкурсом за одобрење специјализација и ужих специјализација, формираће се ранг листа кандидата за специјализацију, односно ужу специјализацију на основу следећих критеријума:

1. просечна оцена за време трајања студија;

2. радно искуство у струци.

Члан 20.

Вредновање критеријума из члана 19. став 1. тачка 1. овог Правилника врши се тако што се просечна оцена за време трајања студија множи са 7 (седам).

Члан 21.

Радно искуство у струци из члана 19. став 1. тачка 2. овог Правилника подразумева рад, након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене заштите, а вредновање критеријума врши се на следећи начин:

· За радно искуство до 3 године: 10 бода

· За радно искуство од 3 до 6 године: 20 бода

· За радно искуство преко 6 година: 30 бода

Члан 22.

Уколико два кандидата са формиране ранг листе имају исти број бодова, предност има кандидат који је имао већу просечну оцену на факултету током студирања.

Члан 23.

Решење о одобравању специјализације и уже специјализације, у складу са Планом стручног усавршавања и прописима којима се уређују специјализације и уже специјализације, доноси директор Опште болнице на предлог Стручног савета.

Сагласност на Решење из става 1. овог члана даје Министар здравља Републике Србије.

Члан 24.

Општа болница је дужна да закључи уговор са здравственим радником односно здравственим сарадником којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са специјализацијом односно ужом специјализацијом.

За време специјализације/уже специјализације, здравствени радник, односно здравствени сарадник остварује право на трошкове у вези са специјализацијом/ужом специјализацијом у пуном износу, право на зараду, накнаду зараде, накнаду трошкова и друга примања у складу са закљученим уговором о раду, општим актима Опште болнице и важећим позитивним прописима који уређују ову област.

Здравственом раднику, односно здравственом сараднику не припада накнада зараде за време за које је неоправдано одсуствовало са специјалистичког стажа.

Члан 25.

За време специјализације/уже специјализације, здравствени радник односно здравствени сарадник на специјализацији/ужој специјализацији има права, обавезе и одговорности које се односе на запосленог у Општој болници, у складу са важећим законима, подзаконским актима, општим актима Опште болнице и Уговором о међусобним правима, обавезама и одговорностима у току специјализације/уже специјализације закљученим са Општом болницом.

Нередовно или несавесно обављање послова од стране здравственог радника, односно здравственог сарадника који се налази на школовању односно на специјализацији/ужој специјализацији или непоступање по упутствима ментора под чијим непосредним надзором обавља рад, представља тежу повреду радне обавезе.

Члан 26.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник на специјализацији може да обавља здравствену заштиту из области коју специјализира само под надзором овлашћеног здравственог радника, односно здравственог сарадника - ментора.

Члан 27.

Уговор из члана 25. став 1. Овог Правилника садржи нарочито:

· назив гране и време трајања специјализације, односно уже специјализације;

· права и обавезе запосленог у погледу обављања и похађања специјалистичких студија, специјалистичког стажа и специјалистичких испита, уз сходну примену на ужу специјализацију,

· обавезе Опште болнице за накнаду трошкова који проистичу из реализације специјализације односно уже специјализације и обавезе у погледу одсуствовања са рада запосленог

· обавезу запосленог да по завршетку специјализације, односно уже специјализације остане на раду у Општој болници двоструко дуже од времена трајања специјализације, односно уже специјализације, почев од дана полагања специјалистичког испита.

· обавезу запосленог да Општој болници надокнади уложена средства у случају прекида специјализације, односно уже специјализације или престанка са радом у Општој болници пре истека уговореног рока ;

· друга питања од значаја за реализацију специјализације, односно уже специјализације.

Члан 28.

Здравствени радник односно здравствени сарадник који се налази на специјализацији, односно ужој специјализацији обавезан је:

· да редовно обавештава Општу болницу о току специјализације, односно уже специјализације;

· да писмено обавести Општу болницу о завршетку специјалистичког стажа, специјалистичких студија и полагању специјалистичког испита, а сходно се примењује и на ужу специјализацију;

· да специјализацију, односно ужу специјализацију заврши у року предвиђеним Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

Општа болница може раскинути Уговор о специјализацији, односно ужој специјализацији ако се запослени не придржава Програма специјализације, односно уже специјализације, не присуствује предавању, постиже негативне резултате на факултету.

Члан 29.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник на специјализацији/ужој специјализацији, по завршеном специјалистичком стажу, дужан је да приступи полагању специјалистичког испита/одбрани рада из уже специјализације најкасније у року од 6 месеци од дана стицања услова за полагање специјалистичког испита/одбрани рада из уже специјализације.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник кога је Општа болница упутила на специјализацију/ужу специјализацију има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита и то 30 радних дана.

Здравственом раднику, односно здравственом сараднику на специјализацији/ужој специјализацији коме је током специјалистичког стажа, у складу са прописом којим се уређује област рада, утврђено мировање радног односа, у рок за стицање услова за приступање полагању испита не рачуна се период мировања радног односа.

Здравственом раднику, односно здравственом сараднику на специјализацији/ужој специјализацији који одсуствује са рада из оправданих разлога утврђених важећим прописима који уређују ову област (боловање дуже од шест месеци, трудноћа, компликације у вези са одржавањем трудноће, породиљско одсуство и одсуство ради неге детета и из других оправданих разлога), рок за стицање услова за приступање полагању испита рачуна се по истеку периода за који су трајали наведени разлози.

Члан 30.

Након положеног специјалистичког испита/одбране рада из уже специјализације, Општа болница се обавезује да здравственог радника, односно здравственог сарадника распореди на одговарајуће радно место специјалисте/субспецијалисте у складу са одредбама Закона о раду и Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице, док се лекар на специјализацији/ужој специјализацији обавезује да остане на раду у Општој болници двоструко дужи период од времена трајања специјализације/уже специјализације.

 

Члан 31.

Ако здравствени радник односно здравствени сарадник на специјализацији/ужој специјализацији:

· самовољно прекине специјалистички стаж противно одредбама овог Правилника и важећих прописа којима се уређује ова област или

· самовољно престане да ради у Општој болници за време трајања специјализације/уже специјализације, односно обављања специјалистичког стажа или

· напусти Општу болницу пре истека рока из члана 31. овог правилника или

· изгуби право на даље полагање специјалистичког испита или

· ако у уговореном року и/или законом дефинисаном року не заврши специјализацију/ужу специјализацију својом кривицом или

· не ступи на рад у Општу болницу по положеном специјалистичком испиту/одбрани рада из уже специјализације

дужан је да, за време проведено на специјализацији (почевши од уписа па до полагања специјалистичког испита/одбране рада из уже специјализације, односно истека рока на који је обавезан на рад у Општој болници), Општој болници надокнади трошкове специјализације/уже специјализације: школарине, полагања испита и издавања дипломе, административних такси, путни трошкови и др. признати трошкови, који не обухватају износ зараде и накнаде зараде лекара на специјализацији за време трајања специјализације/уже специјализације.

Члан 32.

Уколико здравствени радник односно здравствени сарадник на специјализацији/ужој специјализацији не положи специјалистички испит/одбрани рад из уже специјализације у року од 6 месеци од стицања услова за полагање специјалистичког испита, трошкове поновног полагања сноси сам. Општа болница нема обавезу да лекара на специјализацији/ужој специјализацији, који је пропустио напред наведене рокове, распореди на послове специјалисте/субспецијалисте, уколико је за извршавање тих послова примљен други извршилац са потребном квалификацијом, због потребе посла.

Члан 33.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник упућен на специјализацију, односно ужу специјализацију има право на:

· наканаду зараде за време специјализације, односно уже специјализације;

· плаћено одсуство од 30 радних дана за припрему одговарајућег специјалистичког испита и уже специјалистичког испита;

· плаћене трошкове школарине и трошкове првог полагање специјалистичког испита;

· накнаду трошкова путовања за обављање специјалистичког, односно уже специјалистичког стажа ван Опште болнице.

Члан 34.

Послодавац може, на предлог стручног савета, из сопствених прихода здравствене установе обезбедити запосленом који је упућен од стране послодавца на стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца, право на накнаду за одвојени живот у висини до 60 % основне плате, ако је место стручног усавршавања удаљено више од 100 км од места пребивалишта његове уже породице односно места послодавца.

3. Континуирана едукација

Члан 35.

Континуирана едукација подразумева:

· учешће на стручним и научним скуповима;

· учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.

Трошкове континуиране едукације здравствених радника, односно здравствених сарадника сноси надлежна комора, послодавац/Општа болница, односно здравствени радник/здравствени сарадник.

Трошкове континуиране едукације сноси здравствени радник, односно здравствени сарадник искључиво у случају када се запослени на лични захтев едукује, а Општа болница не сматра да би тако стечена знања била корисна за Општу болницу.

Члан 36.

Континуирана едукација одобрава се здравственим радницима, односно здравственим сарадницима и другим запосленима на основу поднетог писменог захтева уз сагласност руководиоца организационе јединице.

Код упућивања здравствених радника, односно здравствених сарадника на одређени облик едукације треба водити рачуна о значају тог вида едукације за даљи рад Опште болнице, ако је тема едукације из његове специјалности и уколико постоји потреба Опште болнице за стицањем нових знања.

Запослени Опште болнице Прокупље, за похађање било ког програма континуиране едукације, имају право на плаћено одсуство односно слободне дане у укупном трајању од 5 (пет) радних дана у току календарске године.

Континуирана едукација ради обнављања дозволе за самостални рад (лиценце)

Члан 37.

Општа болница може да упути здравственог радника односно здравственог сарадника на похађање програма континуиране едукације, који је акредитован од стране Здравственог савета Србије, ради обнављања дозволе за самостални рад (лиценце).

Члан 38.

Општа болница је дужна да здравственом раднику, односно здравственом сараднику омогући похађање програма континуиране едукације, водећи рачуна о несметаном функционисању Опште болнице, односно континуираном пружању здравствене заштите.

Члан 39.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник кога је Општа болница упутила на похађање програма континуиране едукације има право на плаћено одсуство за све време трајања програма, као и за време неопходно за долазак у место у коме се спроводи програм континуиране едукације и повратак у место рада.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 40.

Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике програма.

Потврда из става 1. овог члана јесте документ којим се потврђује учествовање на акредитованом програму континуиране едукације.

Запослени, по потреби, на захтев Опште болнице, достављају потврде о учествовању на акредитованом програму континуиране едукације.

Учешће на курсевима, семинарима, конгресима и симпозијумима

Члан 41.

На курсевима и семинарима који се организују у земљи, може се одобрити учешће запосленима Опште болнице, уколико се на истим расправља о материји која се односи на послове и радне задатке на које је запослени распоређен и уколико је то потребно да би успешније обављао те послове и радне задатке.

Запослени се такође може упутити на стручно оспособљавање курсом ради теоријског и практичног овладавања новом методом или овладавања познатом методом коју је потребно увести или применити у раду Опште болнице, односно поједине организационе јединице у њеном саставу, ради теоријског и практичног овладавања руковањем специјалним апаратом, инструментом или уређајем, односно новим апаратима или уређајима.

Учешће на курсевима и семинарима одобрава директор Опште болнице, на предлог руководиоца организационе јединице.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник има право на слободне дане за све време трајања курса односно семинара.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 42.

На симпозијумима и конгресима који се организују у земљи, може се одобрити учешће запосленима Опште болнице који имају прихваћене радове и уколико се на истима расправља о материји која је садржана у пословима и радним задацима на којима је запослени распоређен.

Уколико за један прихваћен рад има више аутора, учешће се може одобрити за највише два запослена.

Изузетно, учешће на симпозијумима и конгресима у земљи, може се одобрити и запосленима Опште болнице који немају прихваћене радове, уколико су претходно одређени да учествују у организацији припреме ових скупова, или уколико ће њихово учешће знатно допринети квалитетнијим извршавањем послова и радних задатака на којима су распоређени.

Учешће на симпозијумима и конгресима који се организују у земљи одобрава директор Опште болнице, на предлог руководиоца организационе јединице.

Здравствени радник, односно здравствени сарадник има право на слободне дане за све време трајања симпозијума односно конгреса који се организују у земљи.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 43.

На симпозијумима и конгресима који се одржавају у иностранству, може се одобрити учешће запосленима Опште болнице који имају прихваћене радове и уколико се на истима расправља о питањима из области медицине везане за делатност Опште болнице.

Уколико за један прихваћен рад има више аутора, учешће се може одобрити за једног запосленог.

Пре достављања рада за учешће на симпозијуму и конгресу у иностранству, аутор је дужан да један примерак рада достави Стручном савету Опште болнице.

Учешће на симпозијумима и конгресима који се организују у иностранству одобрава директор Опште болнице уз мишљење Стучног савета.

Запослени коме је одобрено учешће на симпозијуму или конгресу у иностранству има право на слободне дане.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Студијски боравак

Члан 44.

Запосленом се може одобрити студијски боравак у земљи или у иностранству у циљу упознавања организације рада и примене и усавршавања савремених метода у здравственој заштити као и савладавања савремених поступака у дијагностици и лечењу.

Члан 45.

Стручно усавршавање студијским боравком подразумева и стручно оспособљавање практичним радом здравственог радника или здравственог сарадника запосленог у Општој болници.

Здравствени радник или здравствени сарадник може бити упућен на стручно усавршавање практичним радом у друге здравствене установе или институције у земљи и иностранству, и то:

· ради овладавања новом методом или овладавања познатом методом коју је потребно увести или применити у раду Опште болнице, односно поједине организационе јединице у њеном саставу;

· ради овладавања руковањем специјалним апаратом, инструментом или уређајем, односно новим апаратима или уређајима.

Члан 46.

Запослени упућен на стручно усавршавање студијским боравком има право на слободне дане.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 47.

Одлуку о упућивању здравственог радника или другог запосленог на стручно усавршавање студијским боравком доноси директор Опште болнице, на основу писменог предлога руководиоца организационе јединице у којој здравствени радник, здравствени сарадник или други запослени ради.

По завршеном студијском боравку здравствени радник или други запослени дужан је да руководиоцу организационе јединице у којој ради поднесе извештај о обављеном стручном усавршавању са посебним освртом да ли се оспособио за послове због којих је био упућен на овај вид стручног усавршавања.

4. Саветовање / едукација из области правних, економских и техничких наука

Члан 48.

Запосленом се може одобрити одлазак на саветовање на коме се разматра проблематика из области правних, економских и техничких наука као и других области за правилно функционисање ових служби и Опште болнице у целини.

Члан 49.

Запослени упућен на саветовање / едукација из области правних, економских и техничких наука има право на слободне дане.

Средства за накнаду путних трошкова, дневница и котизације могу се одобрити у зависности од приоритета усавршавања и расположивости материјалних средстава.

Члан 50.

Одлуку о упућивању запосленог на саветовање на коме се разматра проблематика из области правних, економских и техничких наука као и других области за правилно функционисање ових служби и Опште болнице у целини доноси директор Опште болнице на основу писменог предлога непосредног руководиоца организационе јединице у којој з апослени ради.

Члан 51.

По завршеном стручном усавршавању саветовањем из области правних, економских и техничких наука, запослени је дужан да руководиоцу организационе јединице у којој ради поднесе извештај о обављеном стручном усавршавању.

V ПРАВДАЊЕ ТРОШКОВА

Члан 52.

Запослени који се стручно усавршава обавезан је да финансијској служби поднесе одговарајућу документацију за правдање трошкова најкасније у року од 10 дана од дана повратка на посао.

Запослени који у предвиђеном року не оправда учињене трошкове и не поднесе одговарајућу документацију финансијској служби, биће обавезан да изврши повраћај средстава, о чему се доноси посебно решење и дисциплински ће одговарати за учињену повреду радне обавезе.

VI ЕДУКАЦИЈА КОЈА НИЈЕ О ТРОШКУ ПОСЛОДАВЦА

Члан 53.

Осим континуиране едукације која је одређена планом стручног усавршавања, Општа болница може одобрити и друге облике едукације запосленом.

Запослени који има најмање шест месеци непрекидног радног односа у Општој болници, има право на едукацију из става 1. овог члана.

Члан 54.

У случају када запослени на лични захтев присуствује састанцима и другим програмима из члана 53. овог Правилника, Општа болница нема обавезу плаћања трошкова едукације, осим ако процени да би тако стечена знања била корисна за Општу болницу.

VII ЕВИДЕНЦИЈА О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Члан 55.

Евиденција о стручном усавршавању запослених води се у Одељењу за опште, правне и кадровске послове.

Запослени у Општој болници, пре започињања било ког облика стручног усавршавања обавезни су да се јаве Одељењу за опште, правне и кадровске послове ради евидентирања њиховог стручног усавршавања.

VIII ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Члан 56.

Приправнички стаж се изводи по утврђеном програму кроз практичан рад, а под непосредним надзором овлашћеног здравственог радника, односно здравственог сарадника одређеног од стране директора, који има најмање пет година радног искуства у струци након положеног стручног испита и најмање исти степен стручне спреме као и приправник.

Здравствени радници не могу обављати здравствену делатност док не обаве приправнички стаж и положе стручни испит.

Приправнички стаж за здравствене раднике траје шест месеци.

У стручној служби Опште болнице се води евиденција о приправницима.

Члан 57.

Приправнички стаж изводи се по утврђеном плану и програму, у складу са законом и Правилником о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр.33/2019).

IX СТРУЧНА ПРАКСА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Члан 58.

На стручну праксу а у складу са важећим Законом, могу се примати ученици образовних установа (у даљем тексту: ученици) о чему одлуку доноси директор Опште болнице.

Стручна пракса из става 1. овог члана обавља се по програму одговарајуће образовне установе.

Члан 59.

За време обављања стручне праксе ученици на пракси су дужни да се придржавају упутстава и налога руководиоаца организационих јединица у којој се пракса обавља.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стручном усавршавању и образовању здравствених радника и сарадника Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.1580 од 23.05.2012.године.

Члан 61.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и званичном сајту Опште болнице Прокупље.

 


ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

Мирослава Ђуровић

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 11 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas239
mod_vvisit_counterJuče660
mod_vvisit_counterOve nedelje7452
mod_vvisit_counterOvog meseca29774
Baner
Baner