ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – УВОЗНИХ ЛЕКОВА ЗА 2013. ГОДИНУ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 27 jun 2013 08:15

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012)

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''

Прокупље, ул.Пасјачка бр.2

Електронска адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА,

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА УВОЗНИХ ЛЕКОВА ЗА 2013. ГОДИНУ,

ЗА ПОТРЕБЕ ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'', по партијама

(јавна набавка бр. 9/2013),

(Напомена: количина и вредност потребних добара, као и време трајања уговора је до 31.12.2013.год. са урачунатим залихама за 30 дана за оне лекове које ће РФЗО набављати за 2014.год., а према допису Министарства здравља бр.110-00-47/2013-05 од 01.04.2013.године, док ће за остале лекове количина и вредност потребних добара, као и време трајања уговора бити планирано за 9 месеци).

 

Ознака из општег речника набавке: 33600000Фармацеутски производи

 

Детаљна спецификација по позицијама дата је у конкурсној документацији.

 

Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 119 (стодеветнаест) посебних партија и то:

 

Р.БРОЈ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

1

enoksaparin

2

nadroparin kalcijum

3

heparin

4

dalteparin natrijum

5

alteplaza

6

fitomenadion (vitamin K1)

7

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

8

aminokiseline, vitamini, minerali

9

natrijum hidrogenkarbonat

10

kalijum hlorid

11

fenoterol

12

horiogonadotropin

13

oksitocin

14

betametazondinatrijum fosfat,betametazon dipropionat

15

karboprost

16

oktreotid

17

amjodaron

18

urapidil

19

simvastatin

20

atorvastatin

21

pravastatin

22

ciprofibrat

23

meropenem

24

imipenem,cilastatin

25

vankomicin

26

Imunoglobulin anti -D (RhO)

27

antitetanusni imunoglobulin humani

28

meloksikam

29

ketoprofen

30

suksametonijum

31

rokuronijum bromid

32

tetrazepam

33

atrakurijum

34

cisatrakurijum

35

sevofluran

36

izofluran

37

propofol

38

fentanil

39

alfentanil

40

etomidat

41

bupivakain

42

morfin

43

petidin hidrohlorid

44

lamotrigin

45

biperiden

46

flufenazin

47

haloperidol

48

risperidon (tbl.)

49

risperidon (rastv.)

50

risperidon (bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu)

51

midazolam

52

klomipramin

53

paroksetin

54

sertralin

55

amantadin sulfat

56

nitrazepam

57

disulfiram

58

escitalopram

59

flumazenil

60

albumin

61

atenuirani bacili M.bovis, soj BSG

62

pantoprazol (inj.)

63

pantoprazol (tbl.)

64

bisakodil

65

hioscin butilbromid (inj.)

66

hioscin butilbromid (tbl.)

67

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

68

laktuloza

69

imunoglobulin (IgG - 7S)

70

fenoterol ipratropium bromid (kapi)

71

salbutamol

72

salmeterol

73

beklometazon

74

insulini kratkog dejstva , humani (rastv.za inj.u ulošku)

75

insulini kratkog dejstva , humani (pen sa uloškom)

76

insulin srednje dugog dejstva (susp.za inj.u ulošku)

77

insulin srednje dugog dejstva (karpula sa dozerom u pen aplik.)

78

insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva humani

79

insulin aspart ( analog humanom )

80

insulin glargin

81

insulin detemir

82

zolpidem

83

amitriptilin

84

tizanidin

85

morfin sulfat

86

hidromorfon

87

budesonid

88

diklofenak (kapi)

89

glukoza

90

natrijum-hlorid

91

dopamin

92

ampicilin

93

amoksicilin, klavulanska kiselina

94

levobupivakain

95

ibandronska kiselina

96

fondaparinuks - natrijum

97

streptokinaza

98

gvožđe III hidroksid saharoza kompleks

99

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin,

prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

100

zofenopril

101

hloropiramin

102

protamin

103

atropin

104

miokarpin

105

ciprofloksacin (kapi za oči)

106

budesonid, formoterol

107

mometazon

108

cefuroksim

109

cefprozil monohidrat

110

glukagon

111

nifuroksazid

112

sulfasalazin

113

indometacin

114

ibuprofen

115

verapamil

116

triptorelin

117

makrogol 4000

118

fenofibrat

119

palonosetron

 

 

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се - економски најповољнија понуда и то: понуђена цена - 90 пондера и рок испоруке - 10 пондера.

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76 . Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, прецизиран прилогом бр. 5 конкурсне документације.

 

 

 

 

 

Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље (www.bolnicaprokuplje.com) или порталу управе за јавне набавке.

Понуђачи су у обавези да после преузимања конкурсне документације доставе потврду о преузимању исте, путем поште, фаxа или електронске поште, из разлога свих евентуалних измена и допуна конкурсне документације, а које ће наручилац објавити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље kao и на порталу управе за јавне набавке.

Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуда се може доставити поштом на адресу:

 

Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље

јавне набавке или лично

ул.Пасјачка број 2, 18400 Прокупље

Са назнаком на предњој страни коверте:

ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„

 

На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона као и контакт особа.

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 40 дана од дана објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за подношење понуда – тј. до дана 06.08.2013. године до 11,15 часова.

Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у просторијама ОБ ''др Алекса Савић'', о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

 

 

Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном документацијом.

 

 

Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити

јавне набавкетел : 027/329-730, фаx: 027/324-762 е-адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Лице за контакт: Бојан Димић, дипл. еццшеф комерцијале.

служба за медицинско снабдевањетел : 027/321-378,

Лице за контакт: Мрпх Стана Вуковић, нач.сл.за мед.снабдевање

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 16 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas363
mod_vvisit_counterJuče431
mod_vvisit_counterOve nedelje1617
mod_vvisit_counterOvog meseca7570
Baner
Baner