PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 16 jun 2014 00:00

OPŠTA BOLNICA
''Dr Aleksa Savić''
Br. 373
05.02.2016. god.
P r o k u p lj e

Na osnovu člana 24. stava 4. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i člana 22. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, donosim


P R A V I L N I K

O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE


I OSNOVNE ODREDBE


Član 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu sa Zakonom o radu, utvrđuje se organizacija i sistematizacija poslova u Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje

Član 2.

Organizacija i sistematizacija poslova u Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje utvrđuje se u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Opšte bolnice, prema potrebama i planovima rada i razvoja, na način kojim se obezbeđuje jedinstvo procesa rada, potpuna iskorišćenost kapaciteta, puna zaposlenost i racionalno korišćenje znanja i sposobnosti zaposlenih.

Član 3.

Opšta bolnica obavlja stacionarnu i specijalističko konsultativnu delatnost na sekundarnom nivou za Toplički upravni okrug.

Član 4.

Opšta bolnica obuhvata zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou:

- Prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja;

- Specijalističke preglede i konsultacije;

- Polikliničke delatnosti u cilju dijagnostičke obrade, lečenja i rehabilitacije za oblasti: fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, laboratorije, mikrobiologije, patologije, transfuzije i farmaceutske delatnosti;

- U okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije iz sledećih oblasti zdravstvene delatnosti i specijalnosti: interne medicine, pneumoftiziologije, neurologije, infektivnih bolesti, kožnih bolesti, hirurgije, ortopedije i traumatologije, urologije, onkologije, otorinolaringologije, oftalmologije, pedijatrije, psihijatrije, ginekologije i akušerstva, produženog lečenja i zdravstvene nege.

Opšta bolnica može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom.


II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 5.

Unutrašnja organizacija zdravstvene ustanove zasniva se na osnovima savremene organizacije rada dostignutoj u zdravstvenoj delatnosti, na načelima Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na objektivnim potrebama za odnosnom vrstom zdravstvenih usluga koje pruža zdravstvena ustanova, a zavisi i od sredstava koja su namenjena za tu vrstu zdravstvene zaštite, opremljenosti (kadrovske i tehničke) zdravstvene ustanove. Unutrašnja organizacija je u skladu sa postavljenim ciljevima osnivača za zdravstvenom zaštitom stanovništva u redovnim i vanrednim prilikama.

Poslove iz svoje delatnosti Opšta bolnica organizuje prema potrebama i zahtevima procesa rada, u zavisnosti od vrste i obima srodnih i međusobno povezanih poslova.

Član 6.

Opšta bolnica obrazuje organizacione jedinice kao osnovne i unutrašnje organizacione jedinice (sektore, službe, odeljenja, odseke ).

Član 7.

Radi obavljanja pojedinih vrsta srodnih ili istih međusobno povezanih poslova, u zdravstvenoj ustanovi utvrđene su osnovne organizacione jedinice sa unutrašnjom organizacijom:

I UPRAVA – MENADŽMENT BOLNICE

II SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

1. Služba interne medicine

1.1. Odsek intenzivne nege sa koronarnom jedinicom

1.2. Odsek nefrologije i dijalize

2. Služba pneumoftiziologije

3. Služba neurologije sa intenzivnom negom

4. Služba psihijatrije

5. Odeljenje za infektivne bolesti

6. Odsek za kožne bolesti

7. Služba pedijatrije

7.1. Odsek neonatologije

III SEKTOR ZA HIRUŠKE GRANE MEDICINE

1. Služba opšte hirurgije

1.1.Odsek operacionog bloka

1.2.Odsek hiruške intenzivne nege

2. Odeljenje ortopedije sa traumatologijom

3. Odeljenje urologije

4. Odeljenje otorinolaringologije

5. Odeljenje oftalmologije

6. Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom

7. Služba ginekologije i akušerstva

7.1. Odsek akušerstva

7.2. Odsek intenzivne nege

IV ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA

1. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja

1.1. Odsek bolničkog sanitetskog transporta

2. Odeljenje za produženo lečenje i negu i palijativno zbrinjavanje

2.1. Odsek onkologije

3.Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman

4. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaaciju

5. Služba za laboratorijsku dijagnostiku

6. Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

7. Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

8. Odsek patologije

9. Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim produktima – Transfuzija

10. Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (Bolnička apoteka)

V ZAJEDNIČKE SLUZBE ZA OBAVLJANJE NEMEDICINSKIH POSLOVA:

1. Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove

1.1. Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove

1.2. Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove

1.2.1. Odsek komercijale

1.2.2.Odsek računovodstva

2. Služba za tehničke, pomoćne i druge slične poslove

2.1. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove

2.1.1. Odsek za pripremu i distribuciju hrane

2.1.2. Odsek za pranje i distribuciju veša, održavanje higijene

2.1.3. Odsek za građevinsko, mašinsko i elektro održavanje opreme

2.2. Odsek obezbeđenja

2.3. Automehaničarska radionica

2.4. Odsek za tretman infektivnog medicinskog otpada

III SISTEMATIZACIJA POSLOVA

Član 8.

Poslovi se sistematizuju prema vrsti složenosti i drugim uslovima potrebnim za njihovo obavljanje u okviru organizacionih delova.

Član 9.

Pomoćnike direktora, načelnike službi, načelnike odeljenja, šefove odseka, glavne tehničare i odgovorne tehničare postavlja direktor po pravu diskrecionog odlučivanja, bez prethodnog postupka, a izuzetno nakon raspisanog internog oglasa.

Član 10.

Sistematizacijom poslova utvrđuje se:

1. Naziv i opis poslova

2. Uslovi za obavljanje poslova (vrsta i stepen stručne spreme odnosno obrazovanja, radno iskustvo u struci, posebne radne i druge sposobnosti kao i druge uslove potrebne za rad na određenim poslovim, prethodno proveravanje radnih sposobnosti i probni rad).

Član 11.

Pod vrstom i stepenom stručne spreme podrazumeva se školska sprema određenog zanimanja, zavisno od vrste i složenosti poslova.

Član 12.

Radnim iskustvom smatra se vreme koje je zaposleni proveo posle sticanja školske spreme koja je uslov za obavljanje određenih poslova, odnosno nakon položenog stručnog ili drugog ispita.

Član 13.

Pod posebnim uslovima podrazumeva se položen specijalistički, stručni i drugi ispit, kao i druga posebna znanja i iskustva koja su uslov za zasnivanje radnog odnosa, odnosno za obavljanje određenih poslova.

Za obavljanje poslova sa posebnim rizikom, kao poseban uslov predviđeno je posedovanje posebne zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima, utvrđene od nadležnog zdravstvenog organa.

Član 14.

Posebna znanja i položeni ispiti dokazuju se odgovarajućim ispravama izdatim od strane nadležnih organa.

Član 15.

Za pojedine poslove može se predvideti prethodna provera radne sposobnosti ili probni rad.

IV NAZIV, OPIS POSLOVA I USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Član 16.

Naziv i opis poslova i uslovi za njihovo obavljanje utvrđuju se u okviru organizacionih delova: sektora, službi, odeljenja, odseka.

Organizaciona struktura Opšte bolnice sadržana je u Prilogu I i Prilogu II ovog Pravilnika i njen su sastavni deo.

VI OBAVEZA IZVRŠAVANJA POSLOVA

Član 17.

Zaposleni je dužan da obavlja poslove za koje je zaključio ugovor o radu, a po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca i druge poslove koji mu se odrede.

 

Član 18.

Zaposleni je odgovoran za ažurno i kvalitetno obavljanje poverenih poslova, sprovođenje mera zaštite na radu, čuvanje sredstava rada i materijala kojim radi.

Zaposleni je dužan da rad obavlja u propisano vreme, da se u toku rada pridržava zakonskih propisa i opštih akata.

 

Član 19.

Za nezakonito, nestručno i neažurno izvršavanje poslova, odgovoran je zaposleni koji obavlja te poslove, kao i neposredni rukovodilac ako nije preduzeo mere za koje je ovlašćen.

VII POSEBNI OBLICI RADA

Član 20.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, na svim poslovima, osim rukovodećih, direktor može ugovoriti probni rad sa zaposlenim, na način i u trajanju utvrđenom zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Nadležni organ za praćenje i ocenjivanje probnog rada zaposlenog je komisija koju obrazuje direktor.

 

Član 21.

Direktor može, u zavisnosti od vrste i obima posla, da zasnuje radni odnos sa zaposlenim na određeno vreme, sa nepunim radnim vremenom, za obavljanje poslova van svojih prostorija, u skladu sa zakonom.

 

Član 22.

Direktor može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, kada je to zakonom ili ovim pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Pored lica iz stava 1. ovog člana, direktor može da zaključi ugovor o usavršavanju i sa licem radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno da obavi specijalizaciju za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisima.

 

VIII ODGOVORNOST ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA

Član 23.

Direktor, neposredno ili preko ovlašćenog lica, vrši nadzor nad izvršavanjem poslova i preduzima mere utvrđene zakonom i opštim aktom prema zaposlenom koji ne obavlja poslove u skladu sa ovim pravilnikom.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Za sve što nije predviđeno ovim pravilnikom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i opštih akata.

 

Član 25.

Utvrđivanje ili ukidanje određenih poslova, odnosno radnih mesta kao i povećanje – smanjenje izvršilaca, vrši se izmenama i dopunama ovog Pravilnika.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku kao za njegovo donošenje.

 

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana donošenja.

Član 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje br. 226 od 08.03.2012. godine i Pravilniko organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje br.2301 od 27.07.2012. godine, kao i sve izmene i dopune ovih Pravilnika.

 

 

Opšta bolnica ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje

DIREKTOR,

Dr Snježana Arsić

 

 


OPŠTA BOLNICA
''Dr Aleksa Savić''
Br. 373
05.02.2016. god.
Prokuplje

PRILOG I

ORGANIZACIONA STRUKTURA

OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE


I UPRAVA – MENADŽMENT BOLNICE

DIREKTOR

a)opis

Direktor je rukovodeći organ i glavni organizator. Obavlja poslove utvrđene u članu 22. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje. Sva prava i odgovornosti za rad direktora utvrđena su Statutom.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEDICINSKE POSLOVE

a)opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje subspecijalnosti/specijalnosti, rukovodi radom organizacionih jedinica i predlaže program i plan rada organizacionih jedinica. Pomaže direktoru u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti – predviđene Statutom. Brine o organizaciji rada po službama, predlaže načelnicima službi organizaciju rada a u cilju racionalnog i ekonomičnog poslovanja i u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i blagovremenog zbrinjavanja bolesnika kao i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva. Kontroliše vođenje medicinske dokumentacija po službama. Odgovoran je za izvršenje finansijskog plana rada organizacione jedinice. Kontroliše poštovanje radnog vremena, radnu disciplinu, higijenske uslove po službama. Odgovoran je za efikasno i blagovremeno pružanje usluga korisnicima. Predlaže mere direktoru za unapređenje organizacije rada. Kontroliše racionalano i namensko korišćenje sredstava za rad, kontroliše bolovanja radnika i ostala plaćena i neplaćena odsustva sa rada i predlaže mere za sprečavanje neodgovornosti. Vodi stručni nadzor nad celokupnim radom organizacioih jedinica. Unapređuje stručni rad i stara se o stručnom usavršavanju radnika. Obilazi službe organizacionih jedinica i učestvuje u vizitama po službama. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu. Odgovoran je za organizaciju i pružanja zdravstvene zaštite van radnog vremena. Prisustvuje stručnim kolegijumima.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

GLAVNI TEHNIČAR OPŠTE BOLNICE

a)opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje struke, koordinira rad svih glavnih i odgovornih tehničara ustanove. Učestvuje u organizaciji rada organizacionih jedinica. Koordinira sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove i načelnicima službi oko: rasporeda rada, radne discipline, održavanja higijene u službama. Vrši kontrolu rada glavnih i odgovornih sestara službi. Vrši kontrolu sprovođenja nege bolesnika. Vrši kontrolu vođenja medicinske dokumentacije i izveštaja, kontrolu sprovođenja zdravstvenih pregleda radnika. Učestvuje u radu stručnog saveta ustanove. Učestvuje u izradi plana rada, plana kadrova i plana stručnog usavršavanje u ustanovi. Stara se o sprovodjenju plana stručnog usavršavanja višeg i srednjeg medicinskog kadra. Održava stručne sastanke i daje upustva glavnim tehničarima a po potrebi i ostalim sestrama. Prati i kontroliše sprovođenje pripravničkog staža i volonterskog rada zdravstvenih radnika sa srednjom i višom školom.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

POMOĆNIK DIREKTORA ZA TEHNIČKE, POMOĆNE I DRUGE SLIČNE POSLOVE

a) opis

Organizuje i koordinira radom službe za tehničke, pomoćne i druge slične poslove a rukovođenje i organizaciju ostvaruje preko načelnika odeljenja odnosno šefova odseka. Odgovoran je za racionalno i ekonomično poslovanje organizacione jedinice i za izvršenje naloga direktora da se poslovi ustanove odvijaju u skladu sa zakonskim propisima. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu. Učestvuje u planiranju kadrova u okviru svoje službe, kao i planiranju godišnjih odmora. Po ovlašćenju direktora potpisuje rešenja za godišnje odmore i odsustva sa rada. Prisustvuje kolegijumima direktora.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

KOORDINATOR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU, NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

a) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje subspecijalnosti/specijalnosti, odgovoran je za organizaciju i realizaciju naučno istraživačkog rada u ustanovi, predlaže plan i utvrđuje dinamiku stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; predlaže godišnji i srednjoročni plan naučno istraživačkog rada; predlaže i prati mere u oblasti usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prati i kontroliše sprovođenje specijalističkog staža zdravstvenih radnika; prati i kontroliše sprovođenje obaveznog lekarskog staža; daje mišljenje za učešće na naučanim skupovima i stručnim sastancima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prati i daje mišljenje u vezi postupka izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence zdravstvenim radnicima; organizuje stručne sastanke u zdravstvenoj ustanovi; podnosi zahtev za akreditaciju stručnog skupa, predlaže učešće zdravstvenih radnika na eksternim programima kontinuirane edukacije koji se sprovodi van zdravstvene ustanove u kojoj je radnik zaposlen kao i kroz druge oblike kontinuiranih edukacija utvrđene propisima o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike; vodi evidenciju izdatih licenci kao i evidenciju privremeno ili trajno oduzetih licenci zdravstvenih radnika.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

 

KOORDINATOR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA

a) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje struke, u saradnji sa koordinatorom za kontinuiranu edukaciju, naučno istraživački rad i stručno usavršavanja zdravstvenih radnika sa VSS, predlaže plan i utvrđuje dinamiku stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; predlaže i prati mere u oblasti usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prati i kontroliše sprovođenje obaveznog pripravničkog staža zdravstvenih radnika sa srednjom i višom stručnom spremom; daje mišljenje za učešće na stručnim sastancima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; prati i daje mišljenje u vezi postupka izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence zdravstvenim radnicima; organizuje stručne sastanke u zdravstvenoj ustanovi; podnosi zahtev za akreditaciju stručnog skupa; predlaže učešće zdravstvenih radnika na eksternim programima kontinuirane edukacije koji se sprovodi van zdravstvene ustanove u kojoj je radnik zaposlen kao i kroz druge oblike kontinuiranih edukacija utvrđene propisima o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike; vodi evidenciju izdatih licenci kao i evidenciju privremeno ili trajno oduzetih licenci zdravstvenih radnika.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

REFERENT ZA KOMUNIKACIJU SA JAVNOŠĆU

a)opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje struke, prikuplja informacije od važnosti za ustanovu. Vrši komunikaciju sa javnošću i medijima i daje informacije za javnost i medije, u saradnji sa direktorom. U svom radu vodi računa o ugledu ustanove i o tome da svojom izjavom ne nanese štetu ustanovi. Organizuje konferencije za štampu (hitne i redovne). Postupa po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Vodi računa o transparentnosti informacija u ustanovi. Izgrađuje godišnji informator. Vodi računa o svim nosačima informacija i ažurira ih.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

SEKRETARICA DIREKTORA

a)opis

Radi na poslovima korespodencije na poslovima direktora. Prima telefonske pozive i druge poruke za direktora i o istima ga obaveštava. Prima i registruje svu poštu upućenu direktoru. Prima i najavljuje dolazak i posete poslovnih prijatelja i ostalih stranaka. Uredno vodi evidenciju poziva i prijema stranaka kod direktora. Zakazuje sastanke po nalogu direktora. Vrši prijem i slanje pismenog materijala faksom, vodi evidenciju o prijemu i slanju pošiljki faksom, vodi administrativne poslove. Vrši elektronsko unošenje i obradu podataka po nalogu direktora. Prenosi naloge direktora pomoćnicima direktora i načelnicima službi, a po potrebi i ostalim zaposlenima.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovara direktoru ustanove.

II SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

III SEKTOR ZA HIRUŠKE GRANE MEDICINE

IV ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE

ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA

NAČELNIK

SLUŽBE INTERNE MEDICINE

SLUŽBE PNEUMOFTIZIOLOGIJE

SLUŽBE NEUROLOGIJE SA INTENZIVNOM NEGOM

SLUŽBE PSIHIJATRIJE

ODELJENJA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

SLUŽBE PEDIJATRIJE

SLUŽBE OPŠTE HIRURGIJE

ODELJENJA ORTOPEDIJE SA TRAUMATOLOGIJOM

ODELJENJA UROLOGIJE

ODELJENJA ORL

ODELJENJA OFTALMOLOGIJE

ODELJENJA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

SLUŽBE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

ODELJENJA ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA

ODELJENJA ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

SLUŽBE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

SLUŽBE ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

SLUŽBE ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

ODELJENJA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

ODELJENJA ZA SNABDEVANJE KRVLJU I KRVNIM PRODUKTIMA - TRANSFUZIJA

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje subspecijalnosti/specijalnosti, organizuje i rukovodi radom službe, stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Utvrđuje raspored rada, dežurstava i pripravnosti, raspored korišćenja godišnih odmora. Po utvrđenom rasporedu vodi glavnu vizitu, a kod operativnih službi izrađuje operativni program. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Koordinira rad odseka u okviru službe. Koordinira i utiče na razvoj dobre saradnje sa drugim organizacionim jedinicama. Organizuje način saopštavanja potrebnih informacija o stanju pacijenata. Stara se o sprovođenju stručnog rada u službi, stara se da odnosi zdravstvenih radnika prema korisnicima usluga – pacijentima budu humani i korektni. Organizuje i kontroliše sprovođenje mera prevencije od intrahospitalnih infekcija. Sastavlja predloge plana rada i plana nabavki, odgovoran je za sprovođenje i izvršenje utvrđenog plana rada i plana nabavki. Organizuje i kontroliše obuku pripravnika i specijalizanata. Brine o stručnom usavršavanju i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Stara se o sprovođenju postojećih i uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda. Učestvuje u radu stručnog kolegijuma. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o merama izvršenja i pokazateljima kvaliteta zaštite. Sprovodi utvrđenu poslovnu politiku ustanove. Odgovoran je za sprovođenje Odluka, Naredbi i Zaključaka stručnih organa, organa upravljanja i direktora ustanove. Stara se o pravilnoj primeni propisa i opštih akata i odgovara za zakonitost rada službe. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru ustanove.

 

ŠEF

ODSEKA INTENZIVNE NEGE SA KORONARNOM JEDINICOM

ODSEKA NEFROLOGIJE I DIJALIZE

ODSEKA NEONATOLOGIJE

ODSEKA OPERACIONOG BLOKA – SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

ODSEKA AKUŠERSTVA – SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

ODSEKA ONKOLOGIJE

DNEVNE BOLNICE ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJSKI TRETMAN

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje subspecijanosti/specijalnosti, zajedno sa načelnikom službe/odeljenja organizuje i rukovodi radom odseka, stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Zajedno sa načelnikom službe/odeljenja utvrđuje raspored rada, dežurstava i pripravnosti, raspored korišćenja godišnih odmora. Vodi vizitu. Kod operativnih službi, zajedno sa načelnikom službe/odeljenja, izrađuje operativni program. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Koordinira i utiče na razvoj dobre saradnje sa drugim organizacionim jedinicama. Organizuje način saopštavanja potrebnih informacija o stanju pacijenata. Stara se o sprovođenju stručnog rada u odseku, stara se da odnosi zdravstvenih radnika prema korisnicima usluga – pacijentima budu humani i korektni. Organizuje i kontroliše sprovođenje mera prevencije od intrahospitalnih infekcija. Sastavlja predloge plana rada i plana nabavki, odgovoran je za sprovođenje i izvršenje utvrđenog plana rada i plana nabavki. Organizuje i kontroliše obuku pripravnika i specijalizanata. Brine o stručnom usavršavanju i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Stara se o sprovođenju postojećih i uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda. Učestvuje u radu stručnog kolegijuma. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o merama izvršenja i pokazateljima kvaliteta zaštite. Sprovodi utvrđenu poslovnu politiku ustanove. Odgovoran je za sprovođenje Odluka, Naredbi i Zaključaka stručnih organa, organa upravljanja i direktora ustanove. Stara se o pravilnoj primeni propisa i opštih akata i odgovara za zakonitost rada službe. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe odnosno pomoćniku direktora i direktoru ustanove.

ŠEF

ODSEKA ZA KOŽNE BOLESTI

ODSEKA PATOLOGIJE

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje subspecijanosti/specijalnosti, organizuje i rukovodi radom odseka, stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Utvrđuje raspored rada, dežurstava i pripravnosti, raspored korišćenja godišnih odmora. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Koordinira i utiče na razvoj dobre saradnje sa drugim organizacionim jedinicama. Organizuje način saopštavanja potrebnih informacija o stanju pacijenata. Stara se o sprovođenju stručnog rada u odseku, stara se da odnosi zdravstvenih radnika prema korisnicima usluga – pacijentima budu humani i korektni. Organizuje i kontroliše sprovođenje mera prevencije od intrahospitalnih infekcija. Sastavlja predloge plana rada i plana nabavki, odgovoran je za sprovođenje i izvršenje utvrđenog plana rada i plana nabavki. Organizuje i kontroliše obuku pripravnika i specijalizanata. Brine o stručnom usavršavanju i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Stara se o sprovođenju postojećih i uvođenju novih dijagnostičkih i terapijskih metoda. Učestvuje u radu stručnog kolegijuma. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o merama izvršenja i pokazateljima kvaliteta zaštite. Sprovodi utvrđenu poslovnu politiku ustanove. Odgovoran je za sprovođenje Odluka, Naredbi i Zaključaka stručnih organa, organa upravljanja i direktora ustanove. Stara se o pravilnoj primeni propisa i opštih akata i odgovara za zakonitost rada službe. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru ustanove.

ŠEF ODSEKA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST - BOLNICKA APOTEKA

a) opis

Pored poslova i radnih zadataka iz domena svoje struke, organizuje i rukovodi radom odseka, stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Utvrđuje raspored rada, raspored korišćenja godišnih odmora. Rukovodi i odgovoran je za medicinsko snabdevanje. U koordinaciji sa direktorom ustanove, odeljenjem za ekonomsko finansijske poslove i načelnicima službi bolnice usmerava celokupno medicinsko snabdevanje. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Stara se o redovnom snabdevanju svih službi bolnice. Priprema i daje informacije o stanju snabdevenosti i problemima koji se javljaju. Prati i stara se o sprovođenju svih zakona i propisa iz oblasti farmaceutske delatnosti. Informiše direktora ustanove i nadležne organe unutar ustanove o funkcionisanju i problemima apotekarske delatnosti i stara se o stručom i razvojnom unapređenju bolničke apoteke. Organizuje i kontroliše obuku pripravnika i specijalizanata. Brine o stručnom usavršavanju i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih. Učestvuje u radu stručnog kolegijuma. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Sprovodi utvrđenu poslovnu politiku ustanove. Odgovoran je za sprovođenje Odluka, Naredbi i Zaključaka stručnih organa, organa upravljanja i direktora ustanove. Stara se o pravilnoj primeni propisa i opštih akata i odgovara za zakonitost rada službe. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite, sanitarno – higijenskih i drugih propisa koji se odnose na organizacionu jedinicu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku direktora i direktoru ustanove.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA

U SLUŽBI INTERNE MEDICINE

U ODSEKU INTENZIVNE NEGE SA KORONARNOM JEDINICOM

U ODSEKU NEFROLOGIJE I DIJALIZE

U SLUŽBI PNEUMOFTIZIOLOGIJE

U SLUŽBI NEUROLOGIJE SA INTENZIVNOM NEGOM

U SLUŽBI PSIHIJATRIJE

U ODELJENJU ZA INFEKTIVNE BOLESTI

U SLUŽBI PEDIJATRIJE

U ODSEKU NEONATOLOGIJE

U SLUŽBI OPŠTE HIRURGIJE

U ODSEKU OPERACIONOG BLOKA

U ODELJENJU ORTOPEDIJE

U ODELJENJU UROLOGIJE

U ODELJENJU ORL

U ODELJENJU OFTALMOLOGIJE

U SLUŽBI GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

U ODSEKU AKUŠERSTVA

U ODELJENJU ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

DNEVNE BOLNICE ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJSKI TRETMAN

a ) opis

Bavi se dijagnostikom i lečenjem hospitalizovanih pacijenata i ambulantno-polikliničkim radom iz domena svoje specijalnosti, odnosno subspecijalnosti. Obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata. U toku rada, po potrebi konsultuje lekare druge specijalnosti/subspecijalnosti. Uzima aktivno učešće u vizitama koje vodi načelnik službe/šef odseka. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe/šefu odseka i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA

U ODSEKU DERMATOVENEROLOGIJE

U ODSEKU ONKOLOGIJE

U SLUŽBI ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

a ) opis

Bavi se dijagnostikom i lečenjem hospitalizovanih pacijenata i ambulantno-polikliničkim radom iz domena svoje specijalnosti, odnosno subspecijalnosti. U toku rada, po potrebi konsultuje lekare druge specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe/šefu odseka i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U ODELJENJU ANESTEZIOLOGIJE I REANIMATOLOGIJE

a) opis

Učestvuje u realizaciji operativnog programa.Vrši svakodnevnu vizitu pacijenata koji su pod njegovim stručnim nadzorom odnosno koji su smešteni u jedinici intenzivne nege. Vrši potrebne dijagnostičke i terapijske intervencije po stručno metodološkom uputstvu. Postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i lečenje i brine o zdravstvenom stanju pacijenta sve dok se nalazi u jedinici intenzivne nege. Obavlja konsultativne i konzilijarne preglede kako u službi tako i u ustanovi. Samostalno vrši izbor anestetika i drugih sredstava reanimacije. Vodi anesteziju uz stalnu kontrolu vitalnih funkcija pacijenata i o tome obaveštava hirurga koji izvodi operativni zahvat. Stara se da organizmu pacijenta nadoknadi izgubljenu krv, elektrolite i dr. Za vreme anestezije vodi karton anestezije u koji upisuje sve što je pacijentu dato u tom periodu kao i vitalne funkcije i druge eventualne nezgode koje su primećene u toku anestezije, kao i i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijlizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U ODELJENJU ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA

a ) opis

Vrši zbrinjavanje, lečenje i trijažu pacijenata. Bavi se dijagnostikom i ambulantno-polikliničkim radom iz domena svoje specijalnosti, odnosno subspecijalnosti. Prati pacijenta, sprovodi reanimaciju, prati vitalne parametre. Obavlja svakodnevnu vizitu. U toku rada, po potrebi konsultuje lekare druge specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U SLUŽBI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

a) opis

Specijalista medicinske biohemije radi na izvođenju svih biohemijskih analiza. Ocenjuje kvalitet testova hemikalija. Uvodi nove analize i analitičke postupke. Vrši pripremu hemikalija i drugih rastvora potrebnih za rad, stara se da uvek na zalihi ima dovoljnu količinu potrebnih rastvora i reagensa potrebnih za rad laboratorije, sprovodi unutrašnju i spoljašnju kontrolu kvaliteta rada, vrši kontrolu i baždarenje laboratorijskih aparata, izrađuje standardne krive i standardne rastvore, daje stručna uputstva laborantima i vrši kontrolu njihovog rada, kao i i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U SLUŽBI ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU DIJAGNOSTIKU

a ) opis

Pravi plan pregleda posle određivanja indikacija za RO pregled od strane kliničkog lekara. Pre pregleda obaveštava se o anamnestičkim, laboratorijskim i drugim rezultatima važnim za pacijenta koji treba da se pregleda. Vodi računa o zaštiti pacijenata i radnika koji rade u zoni jonizirajućih zračenja. Vrši sva snimanja u radiologiji u okviru svoje specijalnosti: preglede na kompjuterizovanoj tomografiji, ultrazvučnoj tomografiji, preglede na kolor dopleru, I.V. kontrastne preglede, kontrastne preglede digestivnog trakta, čita snimke standardne radiodijagnostike i mamografije. Uvodi savremene metode dijagnostike i lečenja u domenu svoje specijalnosti. Radi skopije, čita i opisuje grafije, obučava osoblje u rukovanju sa aparatima. Uzima anamneze i postavlja pacijenta u odgovarajuci položaj i stara se za radioskopiju ili radiografiju, vršenju skopije i grafije, pisanje izveštaja o nadjenom stanju pri radiografiji tehničara, kao i i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U ODELJENJU ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

a ) opis

Vrši identifikaciju uzročnika infekcije, određuje posebne testove (serološke i biohemijske). Očitavanje testova osetljivosti specifičnih za određene bakterijske sojeve – očitavanje testova osetljivosti s posebnim antibioticima i u posebnim koncetracijama. Pisanje nalaza i davanje stručnog mišljenja o izolovanom uzročniku i mogućem načinu lečenja, kao i o mogućem uzrokovanju bolesti od strane izolovanog – soja, obrada, sinteza dobijenih rezultata, kao i i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U ODSEKU PATOLOGIJE

a) opis

Vrši obdukcije umrlih u bolnici i dijagnostikuje cistološke preparate bioptičkog materijala i lešnog materijala obdukovanih pri ovom odseku, kao i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR SUBSPECIJALISTA/SPECIJALISTA U ODELJENJU ZA SNABDEVANJE KRVLJU I KRVNIM PRODUKTIMA - TRANSFUZIJA

a ) opis

Radi na usavršavanju organizacije i prikupljanja krvi davalaca. Preduzima sve poslove u vezi kolekcije i konzervacije krvi. Rukovodi radom ekipe na terenu i učestvuje u programu prikupljanja krvi. Neposredno obavlja poslove specijaliste/subspecijaliste i učestvuje u specijalističko-konsultativnim pregledima. Radi u laboratoriji za koagulaciju i daje uputstva o uvođenju novih metoda u cilju unapređenja rada, kao i i druge poslove iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Obavlja konsultativnu delatnost iz domena svoje specijalnosti/subspecijalnosti. Zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinske opreme. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Učestvuje u obezbeđivanju neprekidne zdravstvene zaštite na radnom mestu i van radnog mesta i izrađuje predlog mera zdravstvene zaštite. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika, lekara na specijalizaciji/subspecijalizaciji i pripravnika. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Radi na unapređenju i primeni savremenih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka. Daje stručno mišljenje na zahtev kod određenih bolesti i povreda. Daje savet pacijentu u vezi sa njegovim oboljenjem.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

 

DOKTOR MEDICINE U SEKTORU/SLUŽBI/ODELJENJU/ODSEKU

a) Opis

Radi poslove iz svog domena pod uputstvom i kontrolom načelnika službe/odeljenja ili šefa odseka. Učestvuje u svakodnevnim vizitama. Uzima anamnezu, vrši klinički pregled, planira potrebne analize, podatke iz anamneze upisuje u istorije bolesti, otpusne liste, kuca zakazane konsultacije, upisuje laboratorijske i bakteriološke nalaze i obaveštava nadležnog specijalistu/subspecijalistu o pristiglim nalazima. Pomaže u izvođenju intervencija, zbrinjavanju urgentnih stanja. Dužan je da prati i primenjuje savremene metode u dijagnostici i lečenju bolesnika. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa.

Raspoređivanje doktora medicine u okviru sektora po službama vrši pomoćnik direktora.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe/odeljenja ili šefu odseka.

DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI/SUBSPECIJALIZACIJI

a) opis

Obavlja specijalistički/subspecijalistički staž iz odgovarajuće grane medicine u skladu sa Programom o specijalizaciji zdravstvenih radnika sa visokom školskom spremom. Za vreme specijalizacije/subspecijalizacije van svoje ustanove dužan je da obaveštava načelnika službe i koordinatora za kontinuiranu edukaciju, naučno istraživački rad i stručno usavršavanja zdravstvenih radnika sa VSS o toku specijalizacije/subspecijalizacije. Radi poslove iz domena svoje struke pod nadzorom i kontrolom mentora. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Po potrebi dužan je da obavlja poslove doktora medicine/specijaliste u ustanovi.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe/šefu odseka, koordinatoru za kontinuiranu edukaciju, naučno istraživački rad i stručno usavršavanja zdravstvenih radnika sa VSS i mentoru.

DIPLOMIRANI FARMACEUT

a) opis

Samostalno obavlja sve poslove vezane za stručni rad u apoteci i odgovoran je za rad smene. U saradnji sa šefom odseka organizuje i vrši nadzor nad radom ostalih radnika i odgovoran je za njihov stručni rad. Po potrebi a po ovlašćenju direktora zamenjuje šefa odseka. Izdaje gotove lekove, opojne i psihotropne lekove i druge supstance. Stara se o paragrafici i po potrebi vrši narudžbinu lekova. Vrši prijem lekova i hemijskih supstanci i kontroliše njihovu ispravnost i rok trajanja. Vodi knjigu opojnih i psihotropskih lekova. Sarađuje sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima i daje informacije o snabdevenosti bolničke apoteke pojedinim vrstama lekova. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i prosvećivanju o upotrebi i načinu upotrebe lekova. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka za farmaceutsku zdravstvenu delatnost.

GLAVNI TEHNIČAR

SLUŽBE INTERNE MEDICINE

SLUŽBE PNEUMOFTIZIOLOGIJE

SLUŽBE NEUROLOGIJE SA INTENZIVNOM NEGOM

SLUŽBE PSIHIJATRIJE

ODELJENJA ZA INFEKTIVNE BOLESTI

SLUŽBE PEDIJATRIJE

SLUŽBE OPŠTE HIRURGIJE

ODELJENJA ORTOPEDIJE SA TRAUMATOLOGIJOM

ODELJENJA UROLOGIJE

ODELJENJA ORL

ODELJENJA OFTALMOLOGIJE

SLUŽBE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

ODELJENJA ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU

a) opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za medicinskog tehničara svoje službe/odeljenja, organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja službe. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa načelnikom službe plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Vrši stalni obilazak službe, kontroliše način primene terapije i sprovođenje nege bolesnika. Stara se o organizaciji vizita i učestvuje u viziti koju vodi načelnik službe. Svakog jutra podnosi jutarnji izveštaj o stanju u službi načelniku. Učestvuje u radu timova, stručnih komisija i kolegijuma. Aktivno radi na prijemu, raspoređivanju i otpustu pacijenata. Organizuje i kontroliše sprovođenje lične i opšte higijene pacijenata. Obavlja razgovore sa pacijentima i srodnicima radi informisanja o stanju zdravlja pacijenta, kao i njihove psihičke pripreme za primenu određenih oblika lečenja ili izvođenja određenih medicinskih zahvata ili rehabilitacije. Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika službe, kao i druge zakonom propisane evidencije. Angažuje se u rešavanju međuljudskih odnosa zaposlenih i pacijenta. Vodi i kontroliše priručnu apoteku i stara se da u njoj uvek bude potrebnih lekova i sanitetskog materijala. Organizuje trebovanje i preuzimanje trebovanih količina lekova i drugog medicinskog materijala iz apoteke. Stara se o pravilnom i racionalnom utrošku lekova, reagenasa, potrošnog materijala, sitnog inventara i celokupnog materijala koji se koristi u službi. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Stara se o sprovođenju discipline, o pravilnom, humanom i predusretljivom odnosu prema pacijentima i strankama, doslednoj etici zdravstvenih radnika. Stara se o trebovanju hrane, pravilnoj ishrani pacijenata i kontroliše podelu hrane. U saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu upućuje na periodične i sanitarne preglede zaposlene službe. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u službi i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Stara se o urednom vođenju administrativnih poslova kao i poslova finansijske prirode (naplata troškova u lečenju, deponovanje vrednosti od pacijenata). Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Vrši prijave zaraznih i nezaraznih bolesti, malignih oboljenja. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Stara se o sprovođenju kućnog reda.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i glavnom tehničaru Opšte bolnice.

 

GLAVNI TEHNIČAR

ODELJENJA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

SLUŽBE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

SLUŽBE ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

SLUŽBE ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

ODELJENJA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

ODELJENJA ZA SNABDEVANJE KRVLJU I KRVNIM PRODUKTIMA - TRANSFUZIJA

a) opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za medicinskog tehničara svoje službe/odeljenja, organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja službe. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa načelnikom službe plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Vrši stalni obilazak službe. Svakog jutra podnosi jutarnji izveštaj o stanju u službi načelniku. Učestvuje u radu timova, stručnih komisija i kolegijuma. Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika službe, kao i druge zakonom propisane evidencije. Angažuje se u rešavanju međuljudskih odnosa zaposlenih i pacijenta. Vodi i kontroliše priručnu apoteku i stara se da u njoj uvek bude potrebnih lekova i sanitetskog materijala. Organizuje trebovanje i preuzimanje trebovanih količina lekova i drugog medicinskog materijala iz apoteke. Stara se o pravilnom i racionalnom utrošku lekova, reagenasa, potrošnog materijala, sitnog inventara i celokupnog materijala koji se koristi u službi. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Stara se o sprovođenju discipline, o pravilnom, humanom i predusretljivom odnosu prema pacijentima i strankama, doslednoj etici zdravstvenih radnika. U saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu upućuje na periodične i sanitarne preglede zaposlene službe. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u službi i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Stara se o urednom vođenju administrativnih poslova kao i poslova finansijske prirode (naplata troškova u lečenju, deponovanje vrednosti od pacijenata). Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Vrši prijave zaraznih i nezaraznih bolesti, malignih oboljenja. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Stara se o sprovođenju kućnog reda.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i glavnom tehničaru Opšte bolnice.

 

GLAVNI TEHNIČAR ODELJENJA ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA

a) opis

Obavlja poslove i radne zadatake propisane za glavnog tehničara službe/odeljenja. Pored toga, kontroliše izvršenje obaveza i organizuje rad vozača. Vrši koordinaciju sa drugim službama a radi organizovanja sanitetskog transporta, stara se o urednom vođenju potrebne medicinske dokumentacije, vodi evidenciju o dolascima na rad i odlascima sa rada vozača bolničkog sanitetskog transporta, i na kraju tekućeg meseca je predaje Načelniku službe, kontroliše putne naloge vozača. Vrši kontrolu ispravnosti medicinske opreme u sanitetskim vozilima i vrši kontrolu medicinske pratnje pacijenata koji koriste sanitetski prevoz.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i glavnom tehničaru Opšte bolnice.

 

ODGOVORNI TEHNIČAR

ODSEKA INTENZIVNE NEGE SA KORONARNOM JEDINICOM

ODSEKA NEFROLOGIJE I DIJALIZE

ODSEKA NEONATOLOGIJE

ODSEKА OPERACIONOG BLOKA – SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

ODSEKА INTENZIVNE NEGE – SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

ODSEKА AKUŠERSTVA – SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

ODSEKА INTENZIVNE NEGE – SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

DNEVNE BOLNICE ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJSKI TRETMAN

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za medicinskog tehničara svog odseka, organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja odseka. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa šefom odseka odnosno glavnim tehničarem službe plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Vrši stalni obilazak odseka, kontroliše način primene terapije i sprovođenje nege bolesnika. Stara se o organizaciji vizita i učestvuje u viziti koju vodi šef odseka. Svakog jutra podnosi jutarnji izveštaj o stanju u odseka šefu. Učestvuje u radu timova, stručnih komisija i kolegijuma. Aktivno radi na prijemu, raspoređivanju i otpustu pacijenata. Organizuje i kontroliše sprovođenje lične i opšte higijene pacijenata. Obavlja razgovore sa pacijentima i srodnicima radi informisanja o stanju zdravlja pacijenta, kao i njihove psihičke pripreme za primenu određenih oblika lečenja ili izvođenja određenih medicinskih zahvata ili rehabilitacije. Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika odseka, kao i druge zakonom propisane evidencije. Angažuje se u rešavanju međuljudskih odnosa zaposlenih i pacijenta. Vodi i kontroliše priručnu apoteku i stara se da u njoj uvek bude potrebnih lekova i sanitetskog materijala. Organizuje trebovanje i preuzimanje trebovanih količina lekova i drugog medicinskog materijala iz apoteke. Stara se o pravilnom i racionalnom utrošku lekova, reagenasa, potrošnog materijala, sitnog inventara i celokupnog materijala koji se koristi u odseku. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Stara se o sprovođenju discipline, o pravilnom, humanom i predusretljivom odnosu prema pacijentima i strankama, doslednoj etici zdravstvenih radnika. Stara se o trebovanju hrane, pravilnoj ishrani pacijenata i kontroliše podelu hrane. U saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu upućuje na periodične i sanitarne preglede zaposlene odseka. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u odseku i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Stara se o urednom vođenju administrativnih poslova kao i poslova finansijske prirode (naplata troškova u lečenju, deponovanje vrednosti od pacijenata). Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Vrši prijave zaraznih i nezaraznih bolesti, malignih oboljenja. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Stara se o sprovođenju kućnog reda.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i glavnom tehničaru službe odnosno glavnom tehničaru Opšte bolnice.

 

ODGOVORNI TEHNIČAR

ODSEKA ZA KOŽNE BOLESTI

ODSEKA ONKOLOGIJE

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za medicinskog tehničara svog odseka, organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja odseka. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa šefom odseka odnosno glavnim tehničarem službe plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Svakog jutra podnosi jutarnji izveštaj o stanju u odseka šefu. Učestvuje u radu timova, stručnih komisija i kolegijuma. Obavlja razgovore sa pacijentima i srodnicima radi informisanja o stanju zdravlja pacijenta, kao i njihove psihičke pripreme za primenu određenih oblika lečenja ili izvođenja određenih medicinskih zahvata ili rehabilitacije. Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika odseka, kao i druge zakonom propisane evidencije. Angažuje se u rešavanju međuljudskih odnosa zaposlenih i pacijenta. Vodi i kontroliše priručnu apoteku i stara se da u njoj uvek bude potrebnih lekova i sanitetskog materijala. Organizuje trebovanje i preuzimanje trebovanih količina lekova i drugog medicinskog materijala iz apoteke. Stara se o pravilnom i racionalnom utrošku lekova, reagenasa, potrošnog materijala, sitnog inventara i celokupnog materijala koji se koristi u odseku. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Stara se o sprovođenju discipline, o pravilnom, humanom i predusretljivom odnosu prema pacijentima i strankama, doslednoj etici zdravstvenih radnika. U saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu upućuje na periodične i sanitarne preglede zaposlene odseka. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u odseku i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Stara se o urednom vođenju administrativnih poslova kao i poslova finansijske prirode (naplata troškova u lečenju, deponovanje vrednosti od pacijenata). Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Vrši prijave zaraznih i nezaraznih bolesti, malignih oboljenja. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Stara se o sprovođenju kućnog reda.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i glavnom tehničaru službe odnosno glavnom tehničaru Opšte bolnice.

ODGOVORNI TEHNIČAR ODSEKA PATOLOGIJE

a ) opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za medicinskog tehničara svog odseka, organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja odseka. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa šefom odseka plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Svakog jutra podnosi jutarnji izveštaj o stanju u odseka šefu. Učestvuje u radu timova, stručnih komisija i kolegijuma. Kontroliše vođenje knjige primopredaje i drugih evidencija od strane radnika odseka, kao i druge zakonom propisane evidencije. Angažuje se u rešavanju međuljudskih odnosa zaposlenih i pacijenta. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Stara se o sprovođenju discipline, o pravilnom, humanom i predusretljivom odnosu prema pacijentima i strankama, doslednoj etici zdravstvenih radnika. U saradnji sa licem za bezbednost i zdravlje na radu upućuje na periodične i sanitarne preglede zaposlene odseka. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u odseku i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Stara se o urednom vođenju administrativnih poslova. Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Stara se o sprovođenju kućnog reda.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i glavnom tehničaru Opšte bolnice.

ODGOVORNI TEHNIČAR ODSEKA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST / BOLNIČKA APOTEKA

a) Opis

Pored poslova i radnih zadataka koji su predviđeni za farmaceutskog tehničara organizuje i rukovodi radom medicinskih tehničara i drugog osoblja odseka. Stara se i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka. Sastavlja u dogovoru sa šefom odseka plan godišnjih odmora i vodi evidenciju. Stara se da zaposleni, u procesu rada, primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad, da koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuju. Stara se o higijensko – sanitarnim uslovima u odseku i vrši odgovarajući nadzor. Stara se o urednom vođenju, sređivanju i predaji medicinske dokumentacije. Organizuje rad pripravnika zdravstvenih radnika sa visokom strukovnom školom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i stručnu praksu učenika medicinske škole za vreme staža odnosno prakse. Brine o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom i kontinuiranoj edukaciji, obučava ih i upoznaje sa novim metodama rada. Vodi računa o inventaru, odgovara za nabavku i utrošak potrošnog materijala i sitnog inventara. Predlaže rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu bolničke apoteke i glavnom tehničaru Opšte bolnice.

 

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR

U SLUŽBI INTERNE MEDICINE

U ODSEKU INTENZIVNE NEGE SA KORONARNOM JEDINICOM

U SLUŽBI PNEUMOFTIZIOLOGIJE

U SLUŽBI NEUROLOGIJE SA INTENZIVNOM NEGOM

U SLUŽBI PSIHIJATRIJE

U ODELJENJU ZA INFEKTIVNE BOLESTI

U SLUŽBI PEDIJATRIJE

U ODELJENJU ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

DNEVNE BOLNICE ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJSKI TRETMAN

a ) opis

Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju pacijenata. Vrši pripremu pacijenata za vizitu i prisustvuje viziti. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Prati pacijente, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, sprovodi oksigeno terapiju. Asistira doktoru prilikom pregleda pacijenata i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Stara se o ishrani pacijenata. Priprema pacijenta za prijem poseta i otpusta sa odeljenja. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR

U SLUŽBI OPŠTE HIRURGIJE

U ODELJENJU UROLOGIJE

U ODELJENJU ORL

U ODELJENJU OFTALMOLOGIJE

U SLUŽBI GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

a ) opis

Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju pacijenata. Vrši pripremu pacijenata za vizitu i prisustvuje viziti. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Vrši transport pacijenata od odeljenja u operacionu salu i iz operacione sale do odeljenja. Vrši pripreme pacijenata za hirurške intervencije. Prati pacijente, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Vodi računa o nezi operativne rane, funkcionisanju drenova i katetera. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, previja i neguje postoperativne rane, sprovodi oksigeno terapiju. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize, vrši previjanje. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Asistira doktoru prilikom pregleda pacijenata i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Stara se o ishrani pacijenata. Priprema pacijenta za prijem poseta i otpusta sa odeljenja. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR,

MEDICINSKI TEHNIČAR U ODSEKU NEFROLOGIJE I DIJALIZE

a) opis

Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju pacijenata. Stara se i sprovodi sterilizaciju i dezinfekciju aparata, instrumenata i materijala i dezinfekciju prostora, vrši pripremu aparata, instrumenata i materijala i vodi kompletan tehnički postupak hemodijalize. Stalno je prisutan i prati tok hemodijalize i stanje pacijenata. Stara se o i ishrani pacijenata. Pomaže doktoru prilikom pregleda pacijenata. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme. Kontroliše vitalne znake pacijenata (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr. ) i ubeležava ih u temperaturnu listu. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Vodi propisanu evidenciju. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR U ODELJENJU ORTOPEDIJE

a ) opis

Radi poslove koji se odnosi na imobilizaciju bolesnika, kod kojih je izvršena ortopedska repozicija ili ortopedsko – hiruški zahvat. Aktivno učestvuje u postavljanju svih drugih imobilizacija kao što su razne vrste ekstenzija i postavljanju drugih fiksacionih korekcionih aparata na odeljenju i ambulanti. Postavlja pacijenta u oređene položaje kod operativnih zahvata na odeljenju i u operacionoj sali. Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju pacijenata. Vrši pripremu pacijenata za vizitu i prisustvuje viziti. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Vrši transport pacijenata od odeljenja u operacionu salu i iz operacione sale do odeljenja. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. vrši pripreme bolesnika za hirurške intervencije. Prati pacijenta, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Vodi računa o nezi operativne rane, funkcionisanju drenova i katetera. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, previja i neguje postoperativne rane, sprovodi oksigeno terapiju. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Asistira doktoru prilikom pregleda pacijenata i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Stara se o ishrani pacijenata. Priprema pacijenta za prijem poseta i otpusta sa odeljenja. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR U ODSEKU DERMATOVENEROLOGIJE

a ) opis

Stara se o pravilnom prijemu pacijenata, vodi administraciju. Vodi brigu o prijavi zaraznih bolesti i evidentira kretanje zaraznih bolesti. Asistira doktoru i po nalogu doktora vrši medicinsko tehničke intervencije. Učestvuje u podeli terapije. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je odgovornom tehničaru odseka i šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR U ODSEKU NEONATOLOGIJE

a) opis

Vrši prijem dece iz porodilišta, obavlja opštu i specijalnu negu dece, upisuje neophodne podatke u istoriju novorođenčadi. Sprovodi celokupnu obradu, negu i ishranu dece, prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize, priprema materijal za sterilizaciju, vrši previjanje, vodi medicinsku dokumentaciju i evidencije. Sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Sprovodi zdravstveno vaspitanje majki u vezi savladavanja tehnike podoja i osnovne nege novorođenčadi. Vrši otpust novorođenčadi. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

 

PEDIJATRIJSKA SESTRA – TEHNIČAR

a ) opis

Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju pacijenata. Vrši pripremu pacijenata za vizitu i prisustvuje viziti. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Prati pacijenta, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, sprovodi oksigeno terapiju. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize, vrši previjanje. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Asistira doktoru prilikom pregleda pacijenata i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Stara se o ishrani pacijenata. Priprema pacijenta za prijem poseta i otpusta sa odeljenja. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR,

MEDICINSKI TEHNIČAR – INSTRUMENTAR

a) opis

Instrumentira i asistira pri operacijama. Treba da poštuje sve principe asepse i antisepse, da brine o sprovođenju istih u operacionoj sali od strane svih učesnika u operativnom zahvatu. Odgovoran je za kvalitetnu pripremu materijala i instrumenata kao i za njihovo pravilno funkcionisanje i čuvanje. Trebuje i priprema potreban materijal za rad operacione sale. Održava uređaje i aparate za sterilizaciju i kontroliše njihovu ispravnost. Priprema materijal za sterilizaciju. Sprovodi sterilizaciju materijala, instrumenata, operacionog rublja i materijala za šivenje i ostalo. Brine o pranju i dezinfekciji instrumenata posle operacije i zbrinjavanja zaprljanog materijala. Prikuplja i šalje operativno rublje na pranje. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR

U ODSEKU INTENZIVNE NEGE – SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

U ODSEKU INTENZIVNE NEGE – SLUŽBA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

a) opis

Vrši opštu i specijalnu negu pacijenata. Vrši pripreme za prijem novih pacijenata, održava toaletu pacijenata. Vrši pripreme pacijenata za hirurške intervencije. Prati pacijente, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Vodi računa o nezi operativne rane, funkcionisanju drenova i katetera. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, previja i neguje postoperativne rane, sprovodi oksigeno terapiju. Vodi potrebnu dokumentaciju, uzima materijal za analize, prati bolesnika na konsultativne preglede, asistira lekaru pri intervencijama. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Stara se o ishrani pacijenata. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR,

MEDICINSKI TEHNIČAR – ANESTETIČAR

a) opis

Zajedno sa doktorom specijalistom anesteziologom upoznaje se sa programom operacija iz istorije bolesti pacijenata predviđenih za operaciju. Od doktora specijaliste anesteziologa prima naloge za premedikaciju, vrstu i metodu anestezije, priprema aparate za anesteziju i potrebna anesteticka sredstva uz nadzor doktora specijaliste anesteziologa. Brine za potrebnu količinu krvi, elektrolita i drugih materijala koji su potrebni za operativni zahvat, vrši premedikaciju i medikamentozne pripreme a potom pristupa anesteziji. Prati pacijente do sobe za postoperativnu negu i predaje ga dežurnom tehničaru sa napomenom na šta treba da obrati posebnu pažnju. Vodi posebnu dokumentaciju u kojoj evidentira vitalno stanje pacijenata i bilans krvi i tečnosti. Stara se o urednom i pažljivom rukovanju aparatom za anesteziju, sa posebnom pažnjom prema zapaljivim i eksplozivnim gasovima koji se koriste i u rukovanju sa njima podučava ostalo osoblje. Odgovoran je i stara se za sterilnost i ispravnost aparata da bi bili svakog trenutka spremni za upotrebu. Trebuje potrebna anestetska sredstva i stara se da ih na zalihi uvek ima dovoljno za hitne intervencije i van radnog vremena. O utrošenim anestetskin sredstvima vodi posebnu dokumentaciju kao i medicinsku dokumentaciju i evidenciju o radu i o tome dostavlja propisane izveštaje. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

 

AKUŠERSKA SESTRA – TEHNIČAR

a) opis

Učestvuje u prijemu, presvlačenju i smeštaju trudnica. Vrši pripremu trudnica i porodilja za vizitu i prisustvuje viziti. Priprema i prati trudnice i porodilje prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Prati pacijente, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, sprovodi oksigeno terapiju. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize, vrši previjanje. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Priprema trudnice za porođaj, porađa ih i obrađuje. Priprema trudnice za indukciju i sekciju. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata. U slučaju težeg porođaja piprema terapiju za porodilju i novorođenče. Vrši obradu novorođenčadi, održava higijenu porodilja. Vodi porođajni protokol i protokol matičnih prijava. Priprema hiruški materijal za sterilizaciju i nosi u ginekološku salu na sterilizaciju. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Asistira doktoru prilikom pregleda trudnica i porodilja i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Vrši jutarnju i večernju vizitu a po potrebi i u toku dana. Vodi propisanu evidenciju. Donosi destilovanu vodu iz ginekološke sale. Donosi boce sa kiseonikom. Donosi rezultate iz laboratorije i iz transfuzije i iste sređuje po istorijama bolesti. Brine o higijeni aparata porođajne sale. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

 

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR, MEDICINSKI TEHNIČAR U ODELJENJU ZA PRIJEM I ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA

a ) opis

Stara se o pravilnom prijemu pacijenata i trijaži istih. Vodi računa o redosledu ulaska pacijenata u ambulante shodno stepenu hitnosti. Asistira doktoru i po nalogu doktora vrši medicinsko tehničke intervencije.Snima EKG. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Prati pacijente, sprovodi ordiniranu terapiju i reanimaciju, prati vitalne parametre i registruje ih u temperaturne liste i o nastalim promenama obaveštava lekara. Rukuje odgovarajućim aparatima, kontroliše sve izlučevine pacijenata, daje infuziju i transfuziju, sprovodi oksigeno terapiju. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Sprovodi ličnu i opštu higijenu pacijenata. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. U slučaju prijema teških ili besvesnih pacijenata skida pacijenta, preuzima njegovu garderobu, vodi računa o njoj kao i o vrednim stvarima i sačinjava zapisnik. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Pruža stručnu pratnju prilikom transporta pacijenta u zdravstvenu ustanovu višeg nivoa. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR,

MEDICINSKI TEHNIČAR U ODSEKU ONKOLOGIJE

a) Opis

Sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu onkoloških pacijenata. Stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa pacijentima i održavanju higijene prostorija, kreveta, pribora. Priprema i prati pacijente prilikom specijalističko-konsultativnih i drugih pregleda. Učestvuje u podeli terapije. Prikuplja materijal za laboratorijske i druge analize. Vodi brigu o ispravnosti medicinske opreme i stara se o sterilnosti instrumenata. Kontroliše vitalne znake pacijenata (temperatura, puls, krvni pritisak, stolica, mokrenje i dr.) i ubeležava ih u temperaturnu listu. Posmatra psihičko stanje pacijenata, subjektivne pojave (gušenje, zamor, nesanica) i o uočenim pojavama izveštava doktora. Asistira doktoru prilikom pregleda pacijenata i po nalogu vrši medicinsko tehničke intervencije. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

VIŠI FIZIOTERAPEUT

a ) opis

Izvodi fizioterapijske postupke po predlogu ordinirajućeg lekara, primenjuje termo, mehano, kinezi i druge terapije. Sprovodi kinezi reakcijska merenja, radi ocenu uspešnosti terapija, prema potrebi adaptira pacijenta u invalidska kolica i ostala ortopedska pomagala. Kontroliše izvođenje fizioterapijskih postupaka koje obavlja fizioterapijski tehničar kod pacijenata. Organizuje raspored i obavlja stručno administrativne poslove na svom radnom mestu. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

FIZIOTERAPEUT

a)opis

Radi prema rasporedu na radnim mestima - elektroterapija, kineziterapija, hidroterapija, termoterapija , masaža i ambulanta. Upisuje metodiku rada. Rukuje inventarom za stručni rad i stara se o njihovoj ispravnosti i higijeni. Radi na rehabilitaciji pacijenata u stacionaru putem fizikalne terapije, stara se o redu i disciplini na svom radnom mestu. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

MASER

a ) opis

Vrši primenu i aplikovanje peloida parafina toplih kompresa i parafinskih maski po nalogu lekara. Aplikuje termoterapijske procedure kod pacijenata u stacionaru i u ambulantnom tretmanu.Vrši delimičnu i potpunu masažu po nalogu lekara. Otvara terapijske liste. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

LABORANT

a) opis

Uzima materijal za izradu laboratorijskih analiza. Vrši pripremu i razvrstavanje materijala za izradu analiza, vodeći računa o prioritetu izrade. Priprema laboratorijski materijal za rad. Radi laboratorijske analize. Stara se o održavanju i pravilnom funkcionisanju aparata. Po potrebi vrši manuelnu obradu materijala. Zavodi rezultate analiza i raspisuje ih u formulare. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

VIŠI RENDGEN TEHNIČAR – RENDGEN TEHNIČAR

a) opis

Vrši sva snimanja u radiografiji, kompjuterizovanoj tomografiji, snimanja u oblasti radiodijagnostike i mamografije. Obavlja sve poslove na ultrazvučnoj dijagnostici. Razvija Rö filmove, spravlja potrebne rastvore, stara se o higijeni medicinskih aparata. Stara se o sprovođenju kućnog reda. Dužan je da nosi dozimetar. Prilikom snimanja obavezno primenjuje zaštitna sredstva za osetljive organe. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

LABORANT U ODELJENJU ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Evidentiranje i sortiranje biološkog materijala po vrstama traženih pretraga. Obrađivanje biološkog materijala centrifugiranjem, kao i bakteriološkim, parazitološkim i virusološkim tehnikama. Mikroskopiranje obojenih i nativnih preparata, aerobna i anaerobna kultivacija, zasejavanje na hranljive podloge, izvođenje seroloških reakcija učestvovanje u održavanju zbirke sojeva. Izvođenje pretraga na kontrolu sterilnosti, pripremanje indikatora za kontrolu rada sterilizatora. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR, VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR,

MEDICINSKI TEHNIČAR, LABORANT U ODSEKU PATOLOGIJE

a) opis

Vrši prijem, pripremu i učestvuje u podeli bioptičnog i lešnog materijala. Učestvuje u izradi histoloških preparata sto se odnosi na paljenje, fiksiranje, kalupljenje, sečenje, bojenje i definitivnu obradu patohistoloških materijala i preparata. Vodi dnevnu evidenciju izvršenih poslova u laboratoriji, stara se o nabavci potrebnih sterilnih posuda. Odgovara za ispravnost aparata i instalacija u patohistološkoj laboratoriji. Stara se o čistoci prostora gde se vrši podela, izrada preparata gde se nalazi autotehnikon. Vrši mikroskopske preglede i vrši trebovanje potrebnog materijala za rad. Po potrebi vrši slaganje kalupa i preparata, uvodi u knjigu histoloških nalaza i registar knjigu bioptičnog i lešnog materijala, obavlja specijalna bojenja u domenu svoje obučenosti. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je odgovornom tehničaru odseka i šefu odseka.

TRANSFUZISTA

a) opis

Radi kao član mobilne ekipe za prikupljanje krvi na terenu. Vrši prijem davaoca. Etiketira kese za punkciju, punktira davaoca, meša krv sa konzervansom u kesi. Radi na određivanju krvne grupe na pločici i hemoglobina davaoca. Radi na kompletnoj obradi uzete krvi, kao i u laboratoriji za koagulaciju i prenatalne zaštite trudnica. Uzima krv za rutinske i specifične analize i testove i radi na izvođenju imunohematoloških analiza. Prima trebovanja za krv i derivate i radi testove podudarnosti u pripremi krvi za transfuziju. Priprema odgovarajuće produkte od krvi. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

a) opis

Obavlja poslove snabdevanja po uputstvu šefa bolničke apoteke, odgovornog tehničara ili samostalno. Izdaje sve vrste lekova i sredstava po trebovanju odeljenja i službi. Vrši destilaciju vode. Vrši stalnu kontrolu lekova i drugih sredstava na njihovu ispravnost i rokove trajanja i o promenama izveštava šefa apoteke. Pruža sve informacije šefu apoteke o potrebama apoteke. Vodi brigu o smeštaju lekova i sanitetskog materijala po potrebnim uslovima. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj odgovoran je odgovornom tehničaru bolničke apoteke i šefu bolničke apoteke.

MEDICINSKI TEHNIČAR ZA RAD NA EEG

a) opis

Vrši pripremu bolesnika za snimanje na aparatu za elektroencefalografiju, vrši snimanje i snimak dostavlja doktoru specijalisti. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

MEDICINSKI TEHNIČAR ZA RAD NA EMNG

a) opis

Vrši zakazivanje, pripremu pacijenata i snimanje EMNG, priprema sterilizaciju iglenih elektroda i po nalogu lekara izvodi snimanje, za vreme snimanja beleži određene parametre koji su neophodni lekaru za pisanje nalaza. Obavlja poslove u ambulanti, vodi protokol lekara, ambulantni protokol, zakazuje kontrolne preglede i sl. Sarađuje se drugim zdravstvenim radnicima. Stara se o pravilnom odlaganju medicinskog i nemedicinskog otpada. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove kao i poslove finansijske prirode (naplata troškova u lečenju i sl.). Uredno vodi knjigu primopredaje i istu potpisuje prilikom primopredaje. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

PERAČ SUĐA

a) opis

Priprema materijal, pribor i opremu za rad. Pere, čisti, suši, steriliše svo laboratorijski posuđe. Pražnjenje namenskih posuda za odlaganje komunalnog i medicinskog otpada, trijaža i odnošenje do kontejnera. Svakodnevno održavanje higijene i dezinfekcija podova u svim prostorijama, održavanje higijene i dezinfekcija sanitarnih prostorija. Svakodnevno brisanje prašine i dezinfekcija radnih površina. Vodi računa o potrošnom materijalu, priboru i opremi za rad. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe/odgovornom tehničaru odseka i načelniku službe/šefu odseka.

RADNIK U MRAČNOJ KOMORI

a) opis

Održava mračnu komoru u higijensko - ispravnom stanju. Čuva filmove, kasete, folije, ramove, tankove i dr. od fizičkog i hemijskog oštećenja. Puni i prazni kasete filmovima. Razvija, fiksira, ispira i suši filmove. Obeležava na filmu i omotu filma osnovne podatke o pacijentu. Blagovremeno menja istrošeni fotografski materijal. Koristi mere zaštite od hemijskog oštećenja kože. Odgovara za inventar i fotografski materijal u mračnoj komori. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

GLAVNI VOZAČ BOLNIČKOG SANITETSKOG TRANSPORTA

a ) opis

Obavlja poslove vozača, stara se o tehničkoj ispravnosti vozila i higijeni vozila, radi na održavanju vozila. Priprema i vozi vozilo na tehnički pregled. Zajedno sa glavnim tehničarem službe kontroliše izvršenje obaveza i organizuje rad odseka za bolnički sanitetski transport. Kontroliše potrošnju goriva i putne naloge vozača.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

 

VOZAČ BOLNIČKOG SANITETSKOG TRANSPORTA

a) opis

Obavlja poslove vozača, stara se o tehničkoj ispravnosti i higijeni vozila, radi na održavanju vozila, priprema i vozi vozilo na tehnički pregled. Odgovoran je za vozilo kao i za alat i drugi materijal koji se nalazi uz vozilo.Vozači bolničkog sanitetskog transporta obavljaju poslove vozača u smeni, prevoz u interhospitalnom transportu nepokretnih ili teško pokretnih bolesnika i prevoz pacijenata na dijalizi, za potrebe ustanove.

Obavljaju i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom vozaču, glavnom tehničaru službe i načelniku službe.

PSIHOLOG

a) opis

Učestvuje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite stanovništva. Sarađuje sa zdravstvenim radnicima u skladu sa potrebama za rešavanje socijalno - medicinskih problema. Sarađuje sa predstavnicima lokalnih organa vlasti i institucija u vezi rešavanja zdravstvenih problema, uslova života i rada. Obavlja dijagnostičke poslove i prati psihomotorni razvoj dece, intelektualni razvoj, neuropsihijatrijski poremećaj, poremećaj adaptacije, psihosomatske poremećaje. Učestvuje u profesionalnoj orjentaciji mladih odnosno odraslih. Član je komisije za procenu i izdavanje lekarskih uverenja o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

DEFEKTOLOG

a) opis

Izvršilac je edukovane rehabilitacije i rehabilitacije dece ometene u psihofizičkom razvoju. Radi na prevenciji, dijagnostici, rehabilitaciji, psihomotornoj edukaciji, vrši i procenu psihomotornog razvoja, praćenje razvoja i uočavanje zaostataka, praćenja i razvijanja gnostičnih perceptivnih sposobnosti kroz motornu fono, foto i verbalnu stimulaciju uz specijalnu edukaciju dece i roditelja. Sarađuje sa neuropsihijatrom, pedijatrom, ortopedom, logopedom, psihologom. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

DIPLOMIRANI BIOLOG

a) opis

Vrši izradu, uz precizno merenje, svih podloga u mikrobiologij. Vrši sterilizaciju. Prima materijal za analizu, obrađuje ga i izdaje rezultate. Dužan je da radi na svom stručnom usavršavanju. Odgovoran je za sredstva sa kojima rukuje, za urednost, tačnost i za kvalitet poslova iz delokruga svoga rada. Odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije. Obavlja administrativne poslove. Pridržava se mera zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku službe i pomoćniku direktora.

V ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA OBAVLJANJE NEMEDICINSKIH POSLOVA

1. SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

 

1.1. ODELJENJE ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

 

NAČELNIK ODELJENJA ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

a ) opis

Organizuje i rukovodi radom službe. Stara se o kvalitetnom, efikasnom i ekonomičnom izvršavanju postavljenih zadataka. Prati i proučava zakonske propise, stara se o pravilnoj primeni zakonskih propisa i normativnih akata, tumači zakonske propise i normativne akte organima upravljanja i zaposlenima na njihov zahtev. Aktivno učestvuje u donošenju opštih i pojedinačnih akata ustanove. Predlaže mere za stručno usavršavanje radnika. Predlaže plan rada, kontroliše poštovanje radnog vremena, radne discipline, pravilno korišćenje bolovanja, plaćena i neplaćena odsustva. Predlaže direktoru mere za unapređenje organizacije rada službe. Izdaje naloge za izvršenje obaveza koje proističu iz odluka Upravnog odbora.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

 

PRAVNI REFERENT

a ) opis

Prati i tumači zakonske propise, stara se o pravilnoj primeni zakonskih propisa i normativnih akata. Tumači zakonske propise i normativne akte organima upravljanja i zaposlenima na njihov zahtev. Priprema radni materijal za sednice Upravnog odbora, drugih organa upravljanja i stručnih organa ustanove. Stara se za blagovremeno dostavljanje materijala za sednice, obavezno prisustvuje sednicama organa upravljanja i stručnih organa ustanove. Izrađuje zapisnike i odluke sa održanih sednica koje blagovremeno objavljuje i dostavlja na njihovo sprovođenje. Radi na izradi normativnih akata i vodi brigu o njihovom usaglašavanju sa zakonskim i drugim propisima. Učestvuje sa načelnikom odeljenja u izradi predloga ugovora i drugih akata. Po ovlašćenju zastupa interese Ustanove pred sudovima u sporovima sa pravnim i fizičkim licima do zakonom limitiranog iznosa. Radi na svom stručnom usavršavanju, pracenju zakonskih propisa i stručne literature. Kontrolor je rešenja koje izrađuje referent za radne odnose. Prati i proučava propise iz oblasti javnih nabavki, učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, učestvuje u radu Komisije za javne nabavke.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE

a) opis

Izradjuje sva potrebna rešenja u vezi sa radnim odnosima po nalogu rukovodioca ili na osnovu zahteva zaposlenih. Vodi evidenciju iz oblasti rada i radnih odnosa utvrđenih zakonskim propisima i na osnovu koje dostavlja potrebne izveštaje. Sređuje personalnu dokumentaciju i dosije zaposlenih, čuva i uvodi podatke u radne knjižice radnika. Obavezan je da izrađuje materijale za Upravni odbor iz domena poslova koje obavlja. Radi na svom stručnom usavršavanju, prati zakonske propise i stručnu literaturu. Priprema statističke izveštaje vezane za radni odnos i kadrove.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

ADMINISTRATOR PISARNICE

a) opis

Vodi delovodne protokole Ustanove. Prima i otprema sve vrste pošiljki, prima i zavodi poštu u delovodne protokole i istu preko knjiga za poštu predaje službama na signirane adrese. Učestvuje u odlaganju, čuvanju i arhiviranju normativnih akata donetih u Ustanovi. Odgovoran je za izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala čiji je rok isteko a sve u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu materiju.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

REFERENT ZA ODBRANU

a ) opis

Obavlja sve poslove i zadatke u vezi sa odbranom. Vrši usklađivanje planova odbrane Opšte bolnice sa Centrom MO. Vodi propisnu evidenciju – obveznika radne obaveze. Izrađuje objedinjeni spisak dužnosti i potrebnih lica za raspoređivanje po osnovu radne obaveze. Sarađuje sa organima Ministarstva odbrane. Organizuje i usklađuje mere bezbednosti i zaštite tajnih podataka odbrane u ustanovi.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

ADMINISTRATOR PRIJEMNICE

a) Opis

Vodi protokol bolesnika primljenih u Ustanovi, kuca Istorije bolesti, vrši upis umrlih lica, vrši naplatu participacije, naplatu troškova majki pratilja kao i naplatu bolničkog lečenja, vrši odjavu bolesnika, vodi arhivu Istorija bolesti i knjigu umrlih lica u Ustanovi. Dužan je da se humano odnosi pema bolesnicima i osoblju sa kojima radi.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

DAKTILOGRAF

a ) opis

Obavlja sve daktilografske poslove u ustanovi, obavlja određene administrativno tehničke poslove za potrebe poslovodnih organa Ustanove, odgovoran je za ispravnost sredstava za rad kao i materijala sa kojima radi. Obavlja daktilogtafske poslove na računaru i vrši unošenje svih podataka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

KURIR

a) Opis

Podiže prispele pošiljke sa pošte i predaje pisarnici, odnosi pošiljke na poštu, vrši raznošenje u krugu Ustanove, predaje pismeni materijal i pošiljke službama i zaposlenima. Odgovoran je za dostavne knjige i druge dostave kojima se evidentira prijem i predaja pošte. Po potrebi umnožava pismeni materijal i isti raznosi. Rukuje sandučetom, redovno prazni poštansko sanduče i hitno uručuje odgovornom radniku. Kurir mora biti snabdeven potrebnim ovlašćenjima, ključevima sandučeta, dostavnim knjigama i drugim dokaznicama kojima se evidentira prijem i predaja vrednosnica.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

ARHIVAR

a) Opis

Prima, kontroliše, evidentira i raspoređuje predmete (akte) u rad, administrativno tehnički obrađuje predmete, razvodi predmete i akte, klasifikuje i arhivira. Vrši smeštaj, čuvanje, održavanje i evidentiranje u arhivsku knjigu. Na osnovu liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja vrši odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala. Redovno vodi arhivsku knjigu i stara se o registraturskoj jedinici .

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK

a) opis

Radi na održavanju higijene u kancelariji direktora kao i u ostalim prostorijama Uprave. Priprema kafu za direktora, zaposlene u Upravi, za goste i poslovne prijatelje. Poslužuje kafu, sokove i ostale napitke po nalogu direktora. Poslužuje i kada se kod direktora održavaju sastanci i skupovi. Obavlja određene poslove u vezi sa prenosom materijala za održavanje higijene u prostorijama Uprave. Po potrebi umnožava pismeni materijal. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

1.2. ODELJENJE ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

 

NAČELNIK ODELJENJA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

a ) opis

Koordinira rad računovodstva po finansijskoj liniji, izdaje potrebna uputstva za formiranje finansijsko – materijalne dokumentacije. Stara se da se poslovne knjige vode po važećim propisima o knjigovodstvu i u tom cilju izdaje uputstva. Organizuje rad ekonomsko finansijske službe i usklađuje pravovremeno dostavljanje dokumentacije knjigovodstvu radi knjiženja. Potpisuje akta i finansijsko materijalnu dokumentaciju koja je prethodno sa formalne, računske i suštinske strane ispravna i likvidirana kao i na propisima zasnovana. Radi završni račun i periodične obračune. Na osnovu plana organizacionih jedinica učestvuje sa referentom za plan i analizu na sastavljanju plana rada Ustanove. Stara se o racionalnom trošenju finansijskih sredstava i o eventualnim problemima podnosi izveštaje rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru. Izdaje naloge za izvršenje obaveza koje proističu iz odluka Upravnog odbora.Stara se o kompletnoj organizaciji ekonomsko finansijskog plana kao i kompletnoj organizaciji ekonomsko finansijske službe. Raspoređuje radnike na određene poslove i zadatke u okviru službe.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je direktoru ustanove.

 

INTERNI KONTROLOR

a) opis

Obavlja poslove interne finansijske kontrole u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Obavezan je da prati zakone i propise koji se odnose na sistem interne kontrole, vrši praćenje primene zakona, propisa, poslovanja, namensko korišćenje sredstava, čuvanje sredstava, predlaže mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavezan je da prati transakcije računa, prihoda i rashoda, račune finansijskih sredstava.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja i direktoru ustanove.

1.2.1. ODSEK KOMERCIJALE

 

ŠEF ODSEKA

a ) opis

Organizuje rad i sprovodi kontrolu pravilnog izvršavanja postavljenih zadataka zaposlenih u odseku u cilju kvalitetnog, efikasnog i ekonomičnog izvršavanja postavljenih zadataka. Stara se o pravilnoj primeni zakona o javnim nabavkama. Vrši proveru da li je nabavka izvršena u skladu sa zaključenim ugovorima, pravi potrebne planove javnih nabavki i nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Dostavlja izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama Upravi za javne nabavke. Organizuje rad u svom odseku vezan za nabavku i magacinsko poslovanje. Daje uputstva i kontroliše izradu finansijskih planova, izradu plana rada kao i izveštaje čiji sadržaj utvrđuje Institut za javno zdravlje. Prati i kontroliše fakturisanje zdravstvenih usluga uz primenu važećih propisa i važećih cenovnika zdravstvenih usluga. Obavezan je da prati zakone i propise iz svog delokruga rada. Otklanja nepravilnosti u radu odseka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

REFERENT NABAVKE

a ) opis

Vodi evidenciju o nabavkama potrošnog materijala (kancelarijski, tehnički, životne namernice, rezervni auto delovi, ulja i maziva). Vrši proveru da li je nabavka izvršena i dostavlja račune likvidaturi na dalju kontrolu i isplatu. Odgovoran je za blagovremeno obavljanje svih nabavki po nalogu šefa odseka, održava kontakte sa dobavljačima, potpisuje prijemnice - otpremnice za nabavljenu robu koju direktno preuzima, stara se o blagovremenom obaveštavanju šefa odseka o potrebi nabavke dobara i usluga.Sva trebovanja i profakture dostavlja šefu odseka na dalju realizaciju.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

REFERENT ZA JAVNE NABAVKE

a ) opis

Prati i proučava propise iz oblasti javnih nabavki, učestvuje u izradi planova nabavki u saradnji sa šefom odseka, stara se o blagovremenom objavljivanju poziva za dostavljanje ponuda, učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, stara se o blagovremenom dostavljanju tenderske dokumentacije zainteresovanim ponudjacima, učestvuje u radu Komisije za javne nabavke, vodi administrativne poslove, odgovoran je za vodjenje evidencije o javnim nabavkama na propisanim obrascima.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

MAGACIONER

a ) opis

Vrši prijem, uskladištenje i izdavanje životnih namirnica i osnovnih sredstava, sitnog inventara kao i ostalog potrošnog materijala. Vodi magacinsku kartoteku svih artikala po količini a stanje u svojoj kartoteci uskladjuje i uporedjuje sa stanjem u materijalnom knjigovodstvu. Vodi evidenciju minimalnih I maksimalnih zaliha držeci se optimalnih količina. Formira propisanu dokumentaciju za sve primljene i izdate količine. Na kraju svakog meseca sastavlja zbirne izveštaje izdatih količina.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

NABAVLJAČ

a) opis

Vodi evidenciju o nabavkama potrošnog materijala (kancelarijski, tehnički, životne namernice, ulja i maziva). Vrši proveru da li je nabavka izvršena i dostavlja račune likvidaturi na dalju kontrolu i isplatu. Odgovoran je za blagovremeno obavljanje svih nabavki po nalogu šefa odseka, održava kontakte sa dobavljačima, potpisuje prijemnice - otpremnice za nabavljenu robu koju direktno preuzima, stara se o blagovremenom obaveštavanju šefa odseka o potrebi nabavke dobara i usluga.Sva trebovanja i profakture dostavlja šefu odseka na dalju realizaciju. Obavlja poslove vozača Službe za obavljanje nemedicinskih poslova.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

FAKTURISTA

a ) opis

Odgovoran je za blagovremeno fakturisanje zdravstvenih usluga uz primenu važećih propisa i važećih cenovnika zdravstvenih usluga. Stara se o urednom prikupljanju izvorne dokumentacije i vrši fakturisanje celokupnih ambulantno polikliničkih usluga, bolničkih lečenja i izdatih ambulantnih lekova osiguranicima. Fakture upisuje u knjigu izlaznih faktura i dostavlja na ekspediciju. Na osnovu kopija faktura sastavlja zbirne rekapitulacije prihoda po vrstama prihoda i službama i dostavlja ih zajedno sa kopijama na knjiženje u odredjenom roku. Na bazi dobijenih uputstava i prispele izvorne dokumentcije vrši fakturisanje usluga primenom važećih cenovnika i prispele izvorne dokumentacije. Dužan je da upozori šefa odseka o neispravnosti ili nepotpunoj dokumentaciji u cilju kompletiranja iste. Prati zakonske propise iz svog delokruga.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

REFERENT PLANA I ANALIZE

a ) opis

Prema uputstvu i pod kontrolom šefa odseka i načelnika službe učestvuje u izradi finansijskih planova, izradi plana rada i njegovoj obradi naturalno i vrednosno razgraničeno po uslugama i korisnicima zdravstvenog osiguranja, izveštaja o finansijskom poslovanju po periodičnom obračunu i završnom računu. Učestvuje u izradi izveštaja o izvršenju plana rada za tri, šest i devet meseci, kao i godišnjih izveštaja na odgovarajućem obrascu čiji sadržaj utvrdjuje Institut za javno zdravlje.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

REFERENT ZDRAVSTVENE STATISTIKE

a) Opis

Vodi zdravstvenu statistiku , izrađuje periodične statističke izveštaje za potrebe ustanove i u predviđenom roku ih dostavlja nadležnim organima ; aktivno sarađuje sa Institutom za javno zdravlje , obrađuje podatke o broju zaposlenih i njihovoj kvalifikacionoj strukturi a na osnovu podataka dobijenih od kadrovske službe , vrši statističke analize i evidencije o utvrđenim oboljenjima a na osnovu podataka iz medicinskih službi.

U svom radu sarađuje sa glavnim sestrama službi kao i sa referentom plana i analize.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

1.2.2. ODSEK RAČUNOVODSTVA

ŠEF ODSEKA

a ) opis

Organizuje pravovremeno otvaranje i vodjenje poslovnih knjiga, organizuje kontrolu i ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, potpuno i tačno evidentiranje poslovnih promena na načelima Zakona o računovodstvu (urednost i ažurnost). Organizuje izradu i sastavljanje šestomesečnih i godišnjih obračuna i njihovo dostavljanje nadležnoj službi u zakonom propisanim rokovima. Pruža stručne savete prilikom sprovodjenja popisa sredstava i izvora sredstava, potraživanja i obaveza itd. Odgovara za tačnu primenu zakonskih propisa iz oblasti računovodstva.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja.

 

KONTISTA

a ) opis

Stara se o urednom prikupljanju celokupne dokumentacije koja služi kao osnova za knjiženje, vrši kontrolu primljene dokumentacije, ispravlja naloge za knjiženje poslovnih promena. U kontiranju poslovnih promena primenjuje princip dnevne ažurnosti po vrstama troškova i po nosiocima. Pridržava se utvrdjene interne metodologije za praćenje troškova, učestvuje u izradi periodičnog obračuna i završnog računa. Prati propise kojima je regulisano materijalno finansijsko poslovanje, ukazuje na propuste i nedostatke i predlaže njihovo otklanjanje. Odgovoran je za uredno prikupljanje dokumentacije, ispravnost njene obrade i ispravljanje naloga za knjiženje, za ažurnost i održavanje rokova koje odredi šef odseka kao i za vodjenje knjigovodstva u skladu sa odredbama pravilnika.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

LIKVIDATOR

a ) opis

Kontroliše celokupnu knjigovodstvenu dokumentaciju i njenu ispravnost, likvidira putne naloge, kontroliše i likvidira blagajničku dokumentaciju i odgovoran je za njenu ispravnost. Saradjuje sa šefom odseka komercijale u pogledu praćenja obaveza za preuzetu robu i usluge po računima i profakturama. Ispravnu i kompletnu dokumentaciju dostavlja računovostvu na knjiženje. Pravi potrebne izveštaje,

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

BLAGAJNIK

a ) opis

Vrši uredno i ažurno knjiženje poslovnih promena u blagajni u momentu nastanka istih. Evidentira sve oblike uplata i isplata u gotovom novcu, svakodnevno vrši uplatu sredstava na žiro račun. Odgovoran je za obračun i svaku isplatu iz blagajne i stanja u blagajni. Dužan je da vodi dnevnik blagajne. Vrši naplatu participacije bolničkih i drugih usluga od pacijenata u skladu sa važećim cenovnikom usluga. Vodi evidenciju o izdatim blokovima priznanica za participaciju ostalim računopolagačima, vrši obračun prava po Ugovoru o delu, dopunskog rada, privremenih i povremenih poslova. Blagajnik je obavezan da redovno daje blagajne na likvidiranje.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

OBRAČUNSKI RADNIK

a ) opis

Vrši obradu zarada i naknadu zarada uz popunjavanje prateće dokumentacije, vodi evidenciju zarada, naknada i svih obustava iz zarada u skladu sa propisanom dokumentacijom, sačinjava M-4 obrazac za svakog radnika i isti dostavlja Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za proteklu godinu do zakonom predvidjenog roka, izdaje odgovarajuće potvrde.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

FINANSIJSKI KNJIGOVOĐA

a ) opis

Knjiži naloge dobijene od kontiste, odgovoran je za tačnost i ispravnost knjiženja knjigovodstvenih dokumenata. Odgovoran je za blagovremenost i tačnost podataka koji služe za izradu periodičnih obračuna i godišnjeg finansijskog izveštaja. Uskladjuje stanje analitike sa glavnom knjigom, učestvuje u izradi i sastavljanju polugodišnjih i godišnjih obračuna u saradnji sa šefom odseka. Odgovoran je za ažurno i ispravno vodjenje glavne knjige, tačnost datih podataka i za pravilno odlaganje i čuvanje knjigovodstvene dokumentacije.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

KNJIGOVOĐA DOBAVLJAČA

a ) opis

Likvidirane i kontirane račune tačno i uredno evidentira, prima IOS obrasce, proverava iste i šalje odgovor na IOS dobavljačima, sačinjava specifikaciju dobavljača kao i ostale tražene evidencije. Odgovara za poštovanje zakonskih propisa vezanih za usaglašavanje obaveza i za ažurno i tačno evidentiranje prispelih knjigovodstvenih dokumenata. Odgovara za tačan popis obaveza prema dobavljačima i isti predaje popisnim komisijama. obavlja I druge poslove po nalogu sefa odseka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

KNJIGOVOĐA KUPACA

a ) opis

Prispele izlazne fakture tačno i uredno evidentira, naplaćena potraživanja na osnovu izvoda tačno i uredno evidentira na odgovarajuće šifre kupaca, sačinjava izvod nenaplaćenih potraživanja. Šalje IOS obrasce kupcima i slaže finansijsko stanje sa njima. Sačinjava specifikacije potraživanja od kupaca i ostale tražene evidencije. Usaglašava knjižno stanje analitike sa glavnom knjigom.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

KNJIGOVOĐA OSNOVNIH SREDSTAVA

a ) opis

Vrši tačno i uredno evidentiranje nabavljenih osnovnih sredstava i njihove analitičke evidencije usaglašava sa glavnom knjigom. Odgovoran je za tačnost prikazivanja knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava, za tačnost godišnjih obračuna amortizacije osnovnih sredstava, za ažurno i tačno evidentiranje svih promena o kretanju osnovnih sredstava. Odgovoran je za blagovremeno prikupljanje dokumentacije od vozača o kupljenom gorivu i mazivu, daje podatke za utvrdjivanje potrošnje goriva po svakom putnom nalogu u skladu sa važećim normativom. Sačinjava specifikacije potrošnje goriva po svakom sanitetskom vozilu kao i ostale tražene evidencije po zahtevu šefa odseka. Vodi analitičku evidenciju o potrošnji goriva i maziva i usaglašava stanje sa vozačima u toku godine.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

MATERIJALNI KNJIGOVOĐA I KNJIGOVOĐA SITNOG INVENTARA

a ) opis

Vrši tačno i uredno knjiženje podataka o nabavljenim količinama razne vrste materijala po prispelim računima dobavljača, knjiži izdate materijale iz magacina pojedinim službama na osnovu trebovanja. Odgovoran je za ispravmost dokumentacije za knjiženje u skladu sa propisima Zakona o racunovodstvu. Sačinjava evidencije o utrošenim količinama raznih vrsta materijala po vrstama, količini i vrednosti, usaglašava svoje analitičke evidencije sa glavnom knjigom. Odgovoran je za pravovremenu obradu popisnih listi, kao i tačno prezentiranje popisnim komisijama utvrdjenih razlika (manjkova i viškova).Tačno i uredno unosi podatke o nabavljenom sitnom inventaru i alatu na osnovu važeće dokumentacije-računa dobavljača, izdavanje sitnog inventara po službama vrši na osnovu reversa, potpisanih i overenih od strane magacionera i šefa službe gde se sitan inventar i alat izdaje. Vrši usaglašavanje analitike sitnog inventara sa glavnom knjigom, kao i sa magacionerima i računopolagačima u službi. Popisnoj komisiji i komisiji za rashod daje podatke o knjigovodstvenim vrednostima sitnog inventara i alata.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

REFERENT EVIDENCIJE I EKSPEDICIJE FINANSIJSKE DOKUMENTACIJE

a) opis:

Svakodnevno preuzima prispelu finansijsku dokumentaciju iz Pravne službe; fakture dobavljača zavodi u knjigu ulaznih faktura i dostavlja na dalju obradu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

2. SLUŽBA ZA TEHNIČKE, POMOĆNE I DRUGE SLIČNE POSLOVE

2.1. ODELJENJE ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

NAČELNIK ODELJENJA ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

a ) opis

Organizuje, koordinira i neposredno rukovodi radom odeljenja za tehničke i pomoćne poslove. Odgovoran je za funkcionisanje objekata i instalacija i tehničku ispravnost, radi projekte i sanaciju starih instalacija i izrade novih. Stara se o blagovremenom snabdevanju bolnice životnim namirnicama, ogrevom, tehničkim kao i ostalim materijalom, izuzev medicinskih instrumenata. Prima zahteve od načelnika službi odnosno glavnih tehničara za vršenje potrebnih popravki i otklanjanja kvarova i izdaje radne naloge za iste. Izdaje radne naloge šefovima odseka za izvršenje određenih poslova i radnih zadataka. Vodi evidenciju o izvršenim zadacima po odsecima. Potpisuje naloge za podizanje materijala i druge opreme iz magacina. Vodi potrebne evidencije, predlaže pomoćniku direktora i direktoru ustanove mere za unapređenje organizacije rada odeljenja.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru ustanove.

2.1.1. ODSEK ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE

ŠEF ODSEKA

a) Opis

Organizuje i rukovodi radom odseka i odgovoran je za njeno svakodnevno normalno funkcionisanje. Vodi potrebne evidencije, pravi raspored rada osoblja po službama i odeljenjima, raspored korišćenja godišnjih odmora. Odgovoran je za kvalitet i raspodelu hrane i za sredstva rada u kuhinji. Zadužuje se osnovnim sredstavima i sitnim inventarom, i daje predloge za nabavku istih. Potpisuje nalog za podizanje materijala. Odgovoran je za kvalitetno izvršen rad u odseku. Obavlja poslove dijetetičara.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja i pomoćniku direktora.

 

GLAVNI KUVAR

a) Opis

Organizuje rad u kuhinji i daje naloge za rad. Vodi evidenciju o podeli istrebovanih namirnica i hrane. Odgovoran je za kvalitet iispravnost hrane. Obavlja poslove kuvara.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

KUVAR

a ) opis

Obavlja poslove kuvara, priprema i deli hranu po dijetama za potrebe organizacione jedinice. Odgovoran je za kvalitet i ispravnost hrane.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom kuvaru, šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

DIJETETIČAR

a ) opis

Izrađuje jelovnike bolesnika po dijetama i izdaje naloge za nabavku namirnica za pripremu hrane po osnovu propisane recepture. Odgovara za pravilnu podelu namirnica po dijetama kao i podelu hrane, učestvuje u komisijskom prijemu namirnica, po potrebi odredjuje dijetu pacijenata na kućnom lečenju.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK NA PRIPREMI I DISTRIBUCIJI HRANE

a) Opis

Čisti povrće i voće za pripremanje hrane, obavlja poslove donošenja namirnica, po potrebi pere posuđe. Preuzima hranu iz kuhinje po jelovniku i doprema je na odeljenje.Vrši distribuciju hrane bolesnicima prema određenoj dijeti.Održava higijenu kuhinje, posudja, distributivnih kuhinja i trpezarija, bolničkih natkazni i svega ostalog što je u vezi sa hranom.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i glavnog medicinskog tehničara službe - odeljenja .

Za svoj rad odgovoran je glavnom kuvaru, šefu odseka i načelniku odeljenja.

2.1.2. ODSEK ZA PRANJE I DISTRIBUCIJU VEŠA, ODRŽAVANJE HIGIJENE

ŠEF ODSEKA

a) Opis

Organizuje i rukovodi radom odseka i odgovoran je za njeno svakodnevno normalno funkcionisanje. Vodi potrebne evidencij , pravi raspored rada osoblja po službama i odeljenjima, raspored korišćenja godišnjih odmora. Organizuje rad u centralnoj perionici i daje naloge za rad. Zadužuje se osnovnim sredstavima i sitnim inventarom, i daje predloge za nabavku istih. Stara se o blagovremenom snabdevanju potrebnog materijala , pribora koji se troši za održavanje čistoce bolničkih prostorija. Potpisuje nalog za podizanje materijala. Odgovoran je za kvalitetno izvršen rad u odseku i racionalnu potrošnju materijala za održavanje higijene.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja i pomoćniku direktora.

 

GLAVNA VEŠERKA

a ) opis

Prima i izdaje veš i vodi evidenciju o količini primljenog i izdatog veša na svakom odeljenju. Vodi evidenciju o radu svog osoblja.Odgovoran je za kvalitetno i uredno pranje i peglanje veša, za materijal za pranje i njegovu racionalnu potrošnju. Ne sme izdati neispravnu odeću. Vodi knjigu potrošnje materijala za rad.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK U VEŠERAJU

a ) opis

Prima prljav veš i isti klasifikuje za pranje. Stavlja veš u mašinu i opran suši , odgovoran je za kvalitetno pranje veša Vrši peglanje veša i odgovora za uredno peglanje veša. Po potrebi vrši čišćenje prostorija. Po nalogu šefa odseka radi na održavanju higijene bolesničkih soba - odeljenja , hodnika , čekaonica i nus prostorija. Pere i čisti vrata i prozore. Prenosi materijal za održavanje higijene. Po potrebi vrši krojačke poslove

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnoj vešerki, šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

BERBERIN

a ) opis

Obavlja berberske poslove po nalogu šefa odseka i glavnog tehničara službe. Vodi evidenciju o izvršenim uslugama.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK

a ) opis

Radi na održavanju higijene bolesničkih soba - odeljenja , hodnika , čekaonica i nus prostorija. Pere i čisti vrata i prozore. Prenosi materijal za održavanje higijene. Po potrebi i po nalogu glavnog tehničara odeljenja nosi prljav veš sa odeljenja a donosi čist .

Po nalogu šefa odseka radi i poslove pomoćnog radnika u centralnoj perionici. Prima prljav veš i isti klasifikuje za pranje . Stavlja veš u mašinu i opran suši , odgovoran je za kvalitetno pranje veša Vrši peglanje veša i odgovora za uredno peglanje veša. Po potrebi vrši čišćenje prostorija.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK U KRUGU

a ) opis

Obavlja poslove održavanja higijene i čišćenje kruga ustanove. Radi na održavanju zelenih površina , u zimskom periodu radi na raščišćavanju snega i održavanju putnih pravaca u krugu, radi na čišćenju i održavanju prostora za deponiju otpadnog materijala. Obavlja i poslove održavanja higijene radnih, pomoćnih i ostalih administrativnih prostorija u Ustanovi.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

2.1.3. ODSEK ZA GRAĐEVINSKO, MAŠINSKO I

ELEKTRO ODRŽAVANJE OPREME

ŠEF ODSEKA

a ) opis

Organizuje i rukovodi celokupnim radom odseka i odgovoran je za svakodnevno funkcionisanje odseka . Od načelnika službe dobija radne naloge za izvršenje određenih poslova i otklanjaje određenih kvarova. Odgovoran je za održavanje objekata, instalacija i za tehničku ispravnost instalacija, za mašinsko održavanje opreme i elektro održavanje opreme. Svakog jutra radnicima odseka izdaje radne naloge za izvršenje svakodnevnih poslova i radnih zadataka, i kontroliše izvršenje obaveza u odseku svakog dana.Potpisuje naloge za podizanje materijala i druge opreme iz magacina, i predlaže nabavku potrebnog materijala. Stara se o zalihama materijala i stanju alata za nesmetano funkcionisanje odseka. Vodi potrebne evidencije. Pravi raspored rada radnika u odseku, raspored godisnjih odmora i pripravnost.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je načelniku odeljenja i pomoćniku direktora.

 

ELEKTROINŽENJER ZA ODRŽAVANJE ELEKTRO - MEDICINSKE OPREME I APARATA

a ) opis

Radi na poslovima popravke svih elektro-medicinskih aparata i uredjaja. Radi na poslovima elektroinstalacija.Kontroliše aparate i uredjaje za hemodijalizu, kontroliše i održava celokupnu električnu instalciju. Vodi radne naloge o utrošku materijala, radnog vremena i redovno ih predaje nadležnom. Duži se inventarom i opremom sa kojom rukuje, pridržava se mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Učestvuje u formiranju i održavanju WEB i MAIL servera, obavlja prijem i sredjivanje materijala za izradu Web i druge prezentacije. Učestvuje u projektovanju i izradi programskih rešenja za obezbedjivanje komunikacije i distribucije podataka, servisiranje PC opreme i mrežne opreme.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

INŽENJER

a ) opis

Učestvuje u organizaciji i radu na održavanju objekata, organizuje rad radnika na održavanju, vodi potrebnu evidenciju, izvršava radne zadatke po nalogu načelnika službe.Predlaže tehnička rešenja za otklanjanje kvarova i nova rešenja za održavanje objekata. Kontroliše svakodnevno izvršenje radnih zadataka o čemu izveštava načelnika službe. Kontroliše nabavku materijala i ugradnju po odeljenjima, o čemu vodi evidenciju.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

ADMINISTRATOR RAČUNARSKE MREŽE

a ) opis

Unosi podatke i vrši obradu istih.Daje uputstva za unošenje podataka i radi na poboljšanju tehnologije rada koristeći postojeće programe.Vrši testiranje programa ili njihovih aplikacija, vrši kompjutersku pripremu i obradu dokumenata, prijem i slanje elektronske pošte. Vrši instalaciju odgovarajućih operativnih sistema, aplikacija i programa, vrši nesmetan protok informacija izmedju umreženih računara u Ustanovi.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

a ) opis

Prima od načelnika službe i šefa odseka naloge za vršenje odredjenih popravki i otklanjanje kvarova. Izdaje radne naloge radnicima za odredjene poslove i radne zadatke. Vodi raspored rada osoblja, raspored korišćenja godišnjih odmora. Odgovoran je za kvalitetno vršenje zadataka, racionalno trošenje materijala. Vodi računa o zalihama materijala i alata neophodnih za rad odseka. Vodi potrebnu evidenciju i o svemu izveštaj podnosi šefu odseka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

RUKOVAOC KOTLOVA

a ) opis

Kontroliše rad kotlova i celokupnu grejnu instalaciju. Odgovoran je za rad pogona grejanja. Svakodnevno svojim radom i kontrolom ne dozvoljava da se prouzrokuje kvar. Stalno kontroliše količinu goriva o čemu izveštava šefa odseka. Zadužuje se sa celokupnim gorivom za grejnu sezonu i kontroliše njegovu racionalnu potrošnju. Pri rukovanju strogo se pridržava uputstva za rukovanje i puštanje u pogon kotlarnice. Pored poslova čišćenja kotlova i održavanja opreme u kotlarnici kontroliše zagrejanost službi i otklanja kvarove nastale u toku rada. Stara se o radu bazena i kontroliše ispravnost bazenske vode. Sve primedbe upusuje u dnevnik koji se vodi svakog dana a za kvarove obaveštava šefa odseka. Zadužuje se alatom. Po potrebi službi dužan je da i van radnog vremena dolazi radi normalnog funkcionisanja grejanja.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

ELEKTRIČAR

a ) opis

Radi na popravkama elektrouredjaja, vrši izvodjenje novih elektroinstalacija, održava aparate, mašine, otklanja kvarove na istim, uključuje agregat prema potrebi, zadužuje se alatom, svakodnevno obilazi odeljenja u cilju otklanjanja nastalih kvarova, odgovoran je za tehničku ispravnost mašina, aparata. Radi na rekonstrukciji dotrajale instalacije i postavljanju novih kablova. Odgovoran je za istrebovani i ugradjeni materijal.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

VODOINSTALATER

a ) opis

Radi na održavanju mašina, uredjaja i instalacija hladne i tople vode, kanalizacije. Odgovoran je za ispravnost sanitarnih uredjaja, mokrih čvorova, vodovodne i kanalizacione mreže. Obavezan je da vrši povremeni obilazak svake službe u cilju otklanjanja nastalih kvarova. Obavezan je da na poziv službe u hitnim slučajevima otklanja kvarove a zatim o tome obavesti šefa odseka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

MOLER

a ) opis

Obavlja sve molarsko-farbarske poslove, deo zidarskih radova koje će mu odrediti šef službe, za koje smatra da ih moler može kvalitetno izvršiti.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

ZIDAR

a ) opis

Obavlja sve potrebne gradjevinske radove, vrši popravku podova, zidova, teraca a po potrebi radi molersko - farbarske radove. Vrši betoniranje potrebnih staza, trotoara, kanala kao i platoa, izradu fasada i svih poslova u domenu zidarske struke.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

STOLAR

a ) opis

Radi na popravci stolarije i nameštaja, po potrebi izradjuje novi nameštaj. Vrši trebovanje tehničkog materijala za preradu preko naloga trebavanja.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

BRAVAR

a ) opis

Radi na održavanju mašina, uredjaja i instalacija, obavlja bravarske poslove i poslove zavarivanja.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

POMOĆNI RADNIK U ODSEKU ZA ODRŽAVANJE

a) Opis

Obavlja fizičke poslove u Službi za tehničke poslove i u krugu ustanove. Pomaže svim majstorima iz Službe za tehničke poslove u obavljanju svakodnevnih poslova. Čisti radionice .

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka i načelniku odeljenja.

 

2.2. ODSEK OBEZBEĐENJA

 

ŠEF ODSEKA

a ) opis

Organizuje rad odeljenja i odgovoran je za pravilan rad odeljenja. Predlaže program i plan rada odeljenja i odgovoran je za izvršenje plana i programa.Vrši raspored rada radnika na poslove i radne zadatke u okviru odeljenja, vrši raspored korišćenja godišnjih odmora.Svakoga jutra izdaje radne naloge portirima za izvršenje odredjenih poslova i radnih zadataka. Kontroliše izvršenje obaveza u odeljenju u toku dana. Kontroliše poštovanje radnog vremena, radne discipline, odgovoran je za racionalno korišćenje sredstava i za sprovodjenje protivpožarne zaštite i mere bezbednosti na radu. Odgovoran je vodjenje i čuvanje propisane dokumentacije. Vrši stručni nadzor nad celokupnim radom odeljenja o čemu vodi izveštaje i druge evidencije. Predlaže mere za unapredjenje organizacije rada. Organizuje rad vozača i kontroliše izvršenje obaveza. U saradnji sa glavnim vozačem i glavnim tehničarem službe urgentne medicine vrši organizaciju sanitetskog transporta. Vodi evidenciju o dolascima na rad i odlascima sa rada vozača bolničkog sanitetskog transporta i na kraju tekućeg meseca je predaje pomoćniku direktora. Kontroliše putne naloge vozača.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora.

 

REFERENT ZAŠTITE NA RADU I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

a ) opis

Organizuje kontinuirani rad na obezbedjenju objekata i protivpožarne zaštite.Preduzima primenu preventivnih mera zaštite u cilju zaštite ljudi,imovine.Svakodnevno obilazi radna mesta i proverava da li su obezbedjene mere zaštite na radu koje se odnose na : upotrebu ispravnih orudja za rad sa obaveznim uputstvom za bezbedan radi i njihovo održavanje, periodične preglede i ispitivanje propisanih orudja za rad, električnih instalacija, instalacija fluida i sredstava i opreme lične zaštite kao i periodična ispitivanja hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, osetljivosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama. Učestvuje u rasporedjivanju radnika na radna mesta u skladu sa lekarskim izveštajem o zdravstvenom stanju, obezbedjivanju ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način. Vrši osposobljavanje radnika za bezbedan rad, obustavlja rad kada utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje radnika ili zabranu korišćenja neispravnog orudja za rad, sredstva, opreme lične zaštite i obaveštava o obustavi rada rukovodećeg radnika odnosno direktora. Vrši primenu propisanih mera za poboljšanje uslova na radnom mestu sa povećanim rizicima, sprovodjenje i primenu drugih mera koje su uredjene aktom ustanove. Učestvuje na izradi akata iz oblasti zaštite na radu.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

REFERENT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

a ) opis

Zajedno sa šefom odseka organizuje kontinuirani rad na obezbedjenju objekata i protivpžarne zaštite. Učestvuje u planiranju mera obezbedjenja i protivpožarne zaštite. Prati izvršenje mera protivpožarne zaštite. Prati i primenjuje opšta akta i zakonske propise iz oblasti protivpožarne zaštite. Podnosi prijave protiv lica koja su prekršila opšta akta i zakonske propise. Stara se o obučenosti radnika Ustanove iz oblasti protivpožarne zaštite. Rukuje protivpožarnom opremom i opremom civilne zašite koja mu je poverena. Stara se da oprema uvek bude ispravna za upotrebu. Opremu iz magacina izdaje na revers a novu na osnovu otpremnice isporučioca zadužuje. Vodi preventivnu prtivpožarnu zaštitu u ustanovi po svim njenim elementima.Po nalogu pomoćnika direktora i načelnika službe obavljaće i poslove portira-vatrogasca. Na osnovu ovlašćenja preuzima prispele pošiljke sa pošte i predaje pisarnici. Dostavlja zahtev i neophodnu dokumentaciju lekarskoj komisiji RFZO-a radi dobijanja saglasnosti za dalje lečenje osiguranih lica i istu preuzima.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

TEHNIČAR ZA DISTRIBUCIJU MEDICINSKIH GASOVA

a) Opis

Vodi računa o transportu boca. Pri dolasku boca u ustanovu preuzima odredjeni broj istih i skladira propisno u prostoriju namenjenu za skladiranje. Vrši distribuciju do potrošača po službama i vodi računa da kiseonika i drugih medicinskih gasova ima uvek u potrebnim količinama za rad službe. Vodi računa o čistoći boca.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

PORTIR

a) Opis

Vrši naplatu i vodi evidenciju za sva vozila koja ulaze u krug Opšte bolnice Prokuplje uz dokaz o naplati ulaska (priznanica), vodi evidenciju o ulasku vozila bez naplate sa obrazloženjem. Reguliše ulaz i izlaz iz objekta i kruga bolnice, onemogućava nedozvoljene ulaske i izlaske, evidentira ulazak i legitimaciju ( kada je to propisano kućnim redom ) lica koja dolaze u poslovne prostorije. Samostalno ili uz obaveštenje organa javnog reda uspostavlja red i uklanja pijana lica i lica koja prave nered i zadržava alkoholna pića i druge nedozvoljene sadržaje i predmete. Poziva taxi vozila , vatrogasnu i servisnu službu u slučaju utvrđene potrebe za tim. Odgovoran je za upotrebu ključeva koji stoje u portirnici , radi na održavanju higijene portirnice. Odgovoran je za neispravnost koja se desi za vreme svog dežurstva. Po potrebi obavlja i poslove vozača na teritoriji grada, pri čemu je odgovoran za vozilo kao i za alat i materijal koji se nalazi uz vozilo.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

PORTIR - VATROGASAC

a ) opis

Vrši naplatu i vodi evidenciju za sva vozila koja ulaze u krug Opšte bolnice Prokuplje uz dokaz o naplati ulaska (priznanica), vodi evidenciju o ulasku vozila bez naplate sa obrazloženjem. Reguliše ulaz i izlaz iz objekta i kruga bolnice, onemogućava nedozvoljene ulaske i izlaske, evidentira ulazak i legitimaciju ( kada je to propisano kućnim redom ) lica koja dolaze u poslovne prostorije. Samostalno ili uz obaveštenje organa javnog reda uspostavlja red i uklanja pijana lica i lica koja prave nered i zadržava alkoholna pića i druge nedozvoljene sadržaje i predmete. Poziva taxi vozila , vatrogasnu i servisnu službu u slučaju utvrđene potrebe za tim. Odgovoran je za upotrebu ključeva koji stoje u portirnici , radi na održavanju higijene portirnice. Odgovoran je za neispravnost koja se desi za vreme svog dežurstva. Portir - vatrogasac mora da ima položen vatrogasni ispi. Rukuje protivpožarnom opremon i opremon civilne zaštite i stara se da oprema bude uvek ispravna za upotrebu. Po potrebi obavlja i poslove vozača na teritoriji grada pri čemu je odgovoran za vozilo kao i za alat i materijal koji se nalazi uz vozilo.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

TELEFONISTA

a ) opis

Rukuje sa telefonskom centralom, daje ulazne i izlazne veze, beleži i prenosi službene poruke u slučaju odsutnosti radnika na koga se službena poruka odnosi. Vodi evidenciju, vodi telefonski imenik javnih službi. Odgovoran je za brze i tačno obavljene telefonske promete, za ispravnost centralnog uredjaja i priključaka za redovno i trajno funkcionisanje veza.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

2.3. AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA

ODGOVORNO LICE U AUTOMEHANIČARSKOJ RADIONICI

a)Opis

Odgovoran je za sredstva rada i njihovo pravilno korišćenje, trebuje potrošni materijal (ulje, filteri ulja, akumulatori, sijalice i sl.), potreban alat i opremu. Vodi evidenciju o utrošku istih. Na predlog vozača vrši kontrolu i utvrđuje stepen ispravnosti vozila. Odgovoran je za slanje vozila u odgovarajući servis. Daje predlog o zameni neispravnih delova i o rashodovanju dotrajalih vozila. Vodi evidenciju o utrošku potrošnog materijala za vozila i sprovodi kontrolu izvršenih radova u servisu. Učestvuje u radu Komisije na utvrđivanju uzroka i visini štete na vozilima pri havarijama. Kontroliše potrošnju goriva potpisivanjem računa za gorivo, kao i pređenu kilometražu. Po potrebi saziva Komisiju za normiranje vozila. Po izvršenom pregledu vozila daje saglasnost za upotrebu istog u delu tehničke ispravnosti vozila.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora.

 

2.4. ODSEK ZA TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA

ŠEF ODSEKA

a) Opis

Rukovodi sveobuhvatnim sistemom sakupljanja, tretiranja i odlaganja medicinskog infektivnog otpada. Vrši upravljanje i nadzor nad radom tehničara, prevoznika i čitavog postrojenja. Odgovoran je za upravljanje otpadom i pravilnu upotrebu opreme za tretman medicinskog otpada a sve u skladu sa Pravilnikom o upravljanju infektivnim medicinskih otpadom. Priprema tromesečne izeštaje o aktuelnoj situaciji u vezi otpada kao i godišnje preglede politike upravljanja otpadom. Sastavlja godišnji izveštaj i dostavlja direktoru i Komisiji za kontrolu bolnčkih infekcija. Sarađuje sa sanitarnom inspekcijom i inspekcijom za zaštitu životne sredine.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je glavnom tehničaru Opšte bolnice i pomoćniku direktora.

 

TEHNIČAR ZA MEDICINSKI OTPAD

a) Opis

Priprema plan upravljanja otpadom u zdravstvenoj ustanovi. Organizuje razvrstavanje medicinskog otpada i vrši nadzor nad unutrašnjim transportom istog. Organizuje obuku za zaposlene za unapređenje veština i znanja u domenu upravljanja medicinskim infektivnim otpadom Saradjuje se Komisijom za kontrolu bolničkih infekcija i izveštava direktora o toku aktivnosti.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

OPERATER – RADNIK NA AUTOKLAVU ZA TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA

a) Opis

Obavlja poslove prijema infektivnog otpada i prateće dokumentacije, vodi protokol – evidenciju o prijemu i sterilizaciji otpada, evidentira poreklo ulaznog otpada i merenje težine, tretiranje ulaznog infektivnog otpada uključivanjem autoklava, tretiranje otpada (autoklav i drobilica) u skladu sa preporukama, čišćenje i dezinfekcija interne transportne opreme (kolica i slično), izveštava rukovodioca o svakom slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom ili nepravilno upakovanom otpadu, kordinira i obavlja planiranje i evidentiranje održavanja opreme u saradnji sa šefom odseka.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

PREVOZNIK MEDICINSKOG OTPADA

a) Opis

Redovno sakuplja infektivni medicinski otpad, vodi dokumentaciju o tim aktivnostima i prevozi sakupljeni otpad. Čisti i dezinfikuje prevozno sredstvo, vrši utovar praznih i čistih kontejnera za prevoz otpada. Redovno izveštava šefa odseka o prevozu i eventualnim nepredvidjenim situacijama.

Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Za svoj rad odgovoran je šefu odseka.

 

 

 
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 43 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas614
mod_vvisit_counterJuče774
mod_vvisit_counterOve nedelje2128
mod_vvisit_counterOvog meseca7152
Baner
Baner