PRAVILNIK O UPRAVLJANJU INFEKTIVNIM MEDICINSKIM OTPADOM OPŠTE BOLNICE ''Dr Aleksa Savić'' PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
sreda, 30 maj 2012 11:54

 

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br. 1579

23.05.2012.god.

P r o k u p lj e

 

 

 

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine (Sl.glasnik RS 135/04, 36/09, 43/11), Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 36/09), člana 25. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, Upravni odbor Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje doneo je dana 22.05.2012.godine.

 

P R A V I L N I K

O UPRAVLJANJU INFEKTIVNIM MEDICINSKIM OTPADOM

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom Opšta bolnica ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje (u daljem tekstvu: Opšta bolnica ) uredjuje način i postupak upravljanja infektivnim medicinskim otpadom (u daljem tekstu: Otpad).

 

Član 2.

Otpad, iz člana 1. jeste otpad nastao u Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje u procesu pružanja zdravstvene zaštite, vršenjem zdravstvenih usluga, naučnih istraživanja i eksperimenata iz oblasti medicine, koji sadrži virulentne, patogene mikroorganizme, koji zbog svog tipa i/ili koncentracije mogu izazvati bolest ljudi ili životinja.

 

Otpad, iz stava 1, jeste upotrebljeni pribor za zasejavanje i kultivaciju mikroorganizma, brisevi, zavojni materijal, kese, igle, špricevi, skalpeli, bočice za lekove, epruvete i laboratorijsko staklo, pipete, otpad sa hemodijalize, ekskreti i sekreti koji sadrže patogene mikroorganizme, otpad sa transfuzije, krv, derivati i produkti krvi, otpad iz hiruških odbukcijskih sala i sl.

 

 

II UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Član 3.

Upravljanje Otpadom jeste skup mera i aktivnosti, koje se sprovode u postupanju sa Otpadom a tiču se klasifikacije, obeležavanja, pakovanja, evidentiranja, sakupljanja i internog transporta do postrojenja za upravljanje otpadom, merenja, tretmana Otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima.

 

Član 4.

Upravljanje Otpadom se organizuje i vrši na način kojim se obezbedjuje najmanji rizik po život i zdravlje ljudi i životne sredine i to merama:

 1. efikasnijeg korišćenja resursa, kojima se smanjuje količina Otpada,

 2. tretiranja i zbrinjavanja Otpada što je moguće bliže mestu nastanka Otpada-izvoru Otpada,

 3. poštovanjem redosleda prioritetnih radnji prilikom upravljanja Otpadom (prevencija nastajanja Otpada, redukcija Otpada, reciklaža Otpada...)

 

Član 5.

Upravljanje Otpadom čine sledeće aktivnosti:

 1. Klalsifikacija Otpada

 2. Obeležavanje (deklarisanje) i pakovanje Otpada

 3. Vodjenje evidencije Otpada (evidentiranje) u organizacionim jedinicama

 4. Privremeno skladištenje (odlaganje) Otpada

 5. Sakupljanje i interni transport Otpada do postrojenja za upravljanje Otpadom

 6. Merenje Otpada i priprema Otpada za tretman

 7. Tretman Otpada (sterilizacija i drobljenje Otpada)

 8. Privremeno skladištenje (odlaganje) tretiranog Otpada

 9. Vodjenje evidencije Otpada (evidentiranje) u Postrojenju

 

 1. Klasifikacija Otpada

 

Član 6.

Klasifikacija otpada jeste postupak svrstavanja otpada prema poreklu, sastavu i daljoj nameni, koji se izvodi sagregacijom (odvajanjem) Otpada od komunalnog (nemedicinskog) otpada i drugog medicinskog otpada radi njegove lakše identifikacije, upotrebe odgovarajućeg tretmana, odlaganja i zbrinjavanja, čime se sprečava širenje infekcija.

 

 1. Obeležavanje (deklarisanje) i pakovanje Otpada

 

Na osnovu Kataloga otpada (Prilog 1. Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina)

18 Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i/ili s tim povezanog istraživanja mogu biti (izuzev otpada iz kuhinja restorana koji ne dolazi do neposredne zaštite)

18 01 otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi

18 01 01 oštri instrumenti (izuzev 18 01 03)

18 01 02 delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (18 01 03)

18 01 03 otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije

18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. Zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)

18 01 06 hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance

18 01 07 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06

18 01 08 citotoksični i citostatički lekovi

18 01 09 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08

18 01 10 otpadni amalgam iz stomatologije

 

Član 7.

Nakon izvršene klasifikacije Otpada, isti se obeležava i pakuje, u skladu sa ovim pravilnikom, kako bi se obezbedilo da zaposleni zaduženi za rukovanje Otpadom znaju o kakvom se otpadu radi i kakvu opasnost predstavlja, pa da isti u skladu sa tim i tretiraju.

 

Član 8.

Obeležavanje se vrši popunjavanjem posebnog dokumenta ''deklaracije infektivnog medicinskog otpada'' (u daljem tekstu: Deklaracija).

 

Deklaracija jeste samolepljiva nalepnica, dimenzija sedamdeset puta sto pet milimetra, jasno uočljivog naslova sa sadržinom: ''Opasnost! Infektivni otpad''.

 

Deklaracija sadrži sledeće podatke: izvor otpada (organizaciona jedinica i odeljenje), datum i vreme popunjavanja Deklaracije, ime zaposlenog koji popunjava Deklaraciju, vrstu Otpada i šifru iz Evropskog kataloga otpada (u daljem tekstu: EKO).

 

Šifra iz EKO, za oštre predmete, iz člana 2. stav 2, je 18 01 03, a za ostali Otpad, iz člana 2. stav 2, 18 01 01.

 

Podaci u Deklaraciji moraju biti tačni i ispisani čitkim štampanim slovima.

Deklaracija se lepi na uočljivo, za to predvidjeno mesto na Ambalaži iz člana 9. ovog pravilnika.

 

Član 9.

Pakovanje Otpada jeste odvajanje i pohranjivanje Otpada, po izvršenoj klasifikaciji, u posebne kese i kutije (u daljem tekstu: Ambalaža).

 

Otpad se mora pakovati u odgovarajuću Ambalažu žute boje, propisno označenu simbolom opasnog otpada, sačinjenu od nepropusne materije, otporne na svoj sadržaj, na pucanje i probijanje, ako su u pitanju oštri predmeti, agresivne hemikalije i sl, koja dobro podnosi uobičajene uslove postupanja i transporta, kao što su vibracije, promene temperature i pritiska.

 

Ambalaža-kutije, karakteristika u skladu sa stavom 2. ovog člana, isključivo su predvidjene za pakovanje oštrog Otpada (igle, skalpeli, bočice lekova, epruvete i laboratorijsko staklo, pipete), kao i krv i kontaminirane tečnosti, tkivo koje više nije prepoznatljivo, otpad sa dijalize, hirurgije, transfuzije i sl.

 

Ambalaža – kese, karakteristika u skladu sa stavom 2. ovog člana, isključivo su predvidjene za pakovanje neoštrog Otpada (zavojni materijal, brisevi, ulošci, pelene...).

Ambalaža iz ovog člana mora imati zalepljenu Deklaraciju iz člana 8.

 

 1. Vodjenje evidencije Otpada (evidentiranje) u organizacionim jedinicama

 

Član 10.

Evidencija Otpada se vodi u organizacionim jedinicama Opšte bolnice upisom podataka u ''Knjigu evidencije infektivnog medicinskog otpada'' (u daljem tekstu: Knjiga), koja sadrži sledeće rubrike:

 1. redni broj

 2. vrsta infektivnog medicinskog otpada i šifra iz EKO

 3. datum odlaganja Otpada

 4. ime i prezime zaposlenog zaduženog za prikupljanje i odlaganje Otpada

 5. datum i vreme preuzimanja Otpada

 6. ime i prezime zaposlenog koji je preuzeo Otpad iz organizacione jedinice (Rukovalac)

 

 1. Privremeno skladištenje (odlaganje) Otpada

 

Član 11.

Klasifikovan, propisno obeležen, upakovan i evidentiran Otpad se odlaže u ''Kantu za deponovanje infektivnog medicinskog otpada'' (u daljem tekstu: Kanta).

 

Kanta jeste spremnik crne boje, zapremine 60 litara, propisno označen simbolom opasnog otpada, sačinjen od nepropusne i otporne plastike koja se lako čisti i dezinfikuje, otporne na svoj sadržaj, koja dobro podnosi uobičajene uslove postupanja i transporta do vozila, kao što su vibracije, promene temperature i pritiska.

 

Kante se nalaze na za to odredjenim lokacijama organizacionih jedinica Opšte bolnice, blizu izvora Otpada, tako da su lako dostupni zaposlenima koji vrše zdravstvenu zaštitu i u njih odlažu Otpad, zaposlenima zaduženima za upravljanje otpadom i vozilima za sakupljanje Otpada (kolicima).

 

Kante moraju biti obezbedjene i nedostupne neovlašćenim licima i životinjama (glodari, insekti, ptice).

 

 1. Sakupljanje i interni transport Otpada do postrojenja za upravljanje Otpadom

 

Član 12.

Sakupljanje otpada prethodi internom transportu Otpada.

Sakupljanje jeste sistematizovana aktivnost pripreme Otpada za transport, koja se vrši tako što se Kante, pune Otpada, utovaruju u vozilo za interni transport, a na lokaciju, sa koje su odnešene, postavljaju prazne Kante.

 

Član 13.

Otpad se sakuplja dva puta dnevno, u toku petodnevne radne nedelje, i to na početku prve smene i na početku druge smene, a po potrebi i češće-po pozivu.

 

Član 14.

Interni transport jeste prevoz prethodno klasifikovanog, propisano obeleženog, upakovanog i evidentiranog Otpada, odloženog u Kante, od izvora Otpada Opšte bolnice do Postrojenja, gde se Otpad istovara i priprema za tretman.

 

Interni transport se vrši zatvorenim vozilom ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje Otpada, vodeći računa o sigurnosti i zdravlju ljudi, pogotovo ugroženih osoba (zaposleni koji vrše utovar, transport i istovar) i sprečavanje zagadjenja životne sredine.

Vozilo iz prethodnog stava ima oznaku, kojom upozorava da se njime vrši transport Otpada.

 

 1. Merenje Otpada i priprema Otpada za tretman

 

Član 15.

Merenje Otpada jeste odredjivanje pojedinačne težine izražene u kilogramima, za svaki propisno obeležen, upakovan i evidentiran Otpad.

 

Merenje se vrši preciznom, digitalnom vagom.

Merenje Otpada se vrši prilikom prijema istog u Postrojenju.

 

Član 16.

Nakon merenja Otpad se priprema za tretman, razdvajanjem u ''Kontejnere za tretman infektivngo medicinskog otpada'' (u daljem tekstu: Kontejner za tretman).

 

Kontejner za tretman, iz prethodnog stava, jeste spremnik, zapremine 40 litara, sačinjen od propisne metalne legure koja se lako čisti i dezinfikuje, otporne na svoj sadržaj, koja dobro podnosi uobičajene uslove postupanja i tretiranja Otpada.

U jedan Kontejner za tretman ne sme se staviti više Otpada od 2/3 njegovog kapaciteta.

 

 1. Tretman Otpada

 

Član 17.

Tretman Otpada obuhvata fizičke, hemijske i druge procese koji menjaju Otpad sa ciljem uklanjanja opasnih karakteristika Otpada i smanjenju njegove zapremine, da bi se olakšalo upravljanje Otpadom i omogućilo njegovo efikasno zbrinjavanje bez štetnih posledica po zdravlje ljudi i ugrožavanja životne sredine.

 

Član 18.

Tretman Otpada čine aktivnosti sterilizacije Otpada i drobljenja sterilisanog Otpada.

Sterilizacija jeste fizički tretman Otpada, parom pod pritiskom u Sterilizatoru (autoklavu), radi dezinfekcije, uklanjanja opasnih svojstava Otpada.

Drobljenje jeste fizički tretman sterilisanog otpada, usitnjavanjem istog u Drobilici (mašina za mlevenje), radi smanjenja njegove zapremine i lakšeg daljeg upravljanja istim.

 

Član 19.

Tretman Otpada se vrši u ''Postrojenju za upravljanje infektivnim medicinskim otpadom'' (u daljem tekstu: Postrojenje).

 

Postrojenje jeste stacionirana tehnička jedinica za skladištenje, tretman i odlaganje Otpada koja sa gradjevinskim delom čini tehničku celinu, i koja se nalazi i obavlja aktivnosti upravljanja Otpadom u okviru Opšte bolnice i za njegove potrebe.

 

Postrojenje poseduje sve tehničke komponente i tehnička rešenja, koja omogućavaju efikasan tretman Otpada (Sterilizatore, Drobilice, Kontejnere za transport i tretman Otpada, Ambalažu...).

 

 1. Privremeno skladištenje (odlaganje) tretiranog otpada

 

Član 20.

 

Tretirani otpad jeste Otpad iz člana 2. stav 2. ovog Pravilnika, kojem su tretmanom u skladu sa članom 18. i 19. ovog Pravilnika, potpuno uklonjene njegove opasne karakteristike, te se više ne smatra infektivnim medicinskim otpadom.

Tretirani otpad se smatra Komunalnim otpadom, te se u skladu s tim, s njim upravlja kao i sa Komunalnim otpadom.

 

 1. Vodjenje evidencije Otpada (evidentiranje) u Postrojenju

 

Član 21.

Evidencija Otpada se vodi u Postrojenju upisom u ''Dnevnik infektivnog medicinskog otpada'' (u daljem tekstu: Dnevnik), koji sadrži sledeće podatke:

 1. redni broj

 2. vrsta infektivnog medicinskog otpada i šifra iz EKO

 3. organizaciona jedinica sa koje je preuzet Otpad (Klinika, Institut)

 4. izvor otpada (Odeljenje)

 5. vreme i datum preuzimanja Otpada

 6. ime i prezime zaposlenog koji je preuzeo Otpad

 7. težina sakupljenog Otpada u kilogramima

 8. datum tretmana (sterilizacija i drobljenje)

 9. potvrda da je Otpad tretiran

 10. težina tretiranog i upakovanog otpada u kilogramima

Dnevnik sadrži i primerak dnevnog izveštaja rada tehničkih komponenti za upravljanje Otpadom (Sterilizator, Drobilica).

 

10. Plan upravljanja medicinskim otpadom

 

Član 22.

Plan upravljanja medicinskim otpadom sadrži naročito:

 1. podatke o vrsti, količini i poreklu otpada koji se stvara;

 2. tokove kretanja medicinskog otpada unutar zdravstvene službe u kojoj nastaje;

 3. mogućnosti za minimizaciju, ponovno iskorišćenje medicinskog otpada i reciklažu;

 4. broj, obaveze i odgovornosti osoblja angažovanog u postupku upravljanja medicinskim otpadom;

 5. operativne procedure upravljanja medicinskim otpadom prema mestu nastanka;

 6. raspored kesa i kontejnera za odlaganje medicinskog otpada;

 7. odstupanje sa otpadom na mestu nastanka, prevoz unutar zdravstvene službe, način i uslove skladištenje;

 8. identifikaciju metoda tretmana i konačno odlaganje otpada;

 9. vodjenje i čuvanje dokumentacije i evidencije;

 10. mere prevencije od povreda oštrim predmetima i nastanka infekcije;

 11. mere zaštite zdravlja i bezbednosti radnika angažovanih u postupku upravljanje medicinskim otpadom (opremljenost radnom odećom, obućom i zaštitnim rukavicama, u skladu sa propisima kojima se uredjuje bezbednost i zdravlja na radu);

 12. mere zaštite od požara i eksplozija;

 13. uslove zaštite životne sredine utvrdjene u skladu sa posebnim propisima;

 14. način postupanja u akcidentnim situacijama;

 15. program obuke osoblja za upravljanje medicinskim otpadom;

 16. procena troškova upravljanja medicinskim otpadom na godišnjem nivou.

 

11. Sakupljanje i razvrstavanje medicinskog otpada na mestu nastanka

 

Član 23.

Medicinski otpad sakuplja se na mestu nastanka, razvrstava se opasan od neopasnog otpada, odnosno različite vrste opasnog medicinskog otpada i odlaže se u odgovarajuću ambalažu prilagodjenu njegovim svojstvima, količini, načinu privremenog odlaganja, prevoza i tretmana.

Medicinski otpad iz stava 1. ovog člana razvrstava se prema Katalogu otpada.

Opasan medicinski otpad klasifikuje se prema poreklu, karakteristikama i sastavu koje ga čine opasnim.

Neopasan medicinski otpad koji je već izmešan sa opasnim medicinskim otpadom smatra se opasnim medicinskim otpadom.

Ako se opasan medicinski otpad sastoji od više vrsta otpada njegova klisifikacija se vrši na osnovu najzastupljenije komponente, u skladu sa posebnim propisom.

Na mestu razvrstavanja opasnog medicinskog otpada postavljaju se pismena uputstva za osoblje koje sakuplja i razvrstava taj otpad.

Infektivni otpad, kao i citotoksični i citostatički otpad se sakuplja i prevozi na način koji sprečava direktan kontakt sa osobljem koje rukuje otpadom, pri čemu u skladištu i tokom isporuke nije dozvoljeno njegovo prepakivanje.

Oštri predmeti se sakupljaju odvojeno od ostalog medicinskog otpada.

Pri upravljanju oštrim predmetima preduzimaju se mere prevencije od povreda i infekcija do kojih može doći u toku rukovanja ovim predmetima i sa njima se postupa kao sa infektivnim otpadom ili kao sa citotoksičnim otpadom.

 

12. Pakovanje medicinskog otpada

 

Član 24.

Razvrstani medicinski otpad pakuje se na sledeći način:

 1. komunalni (kućni) otpad – u kese crne boje;

 2. opštri predmeti – u kontejnere žute boje;

 3. patoanatomski otpad – u kese braon boje;

 4. infektivni otpad – u kese ili kontejnere žute boje;

 5. otpad zagadjen krvlju i telesnim tečnostima – u duple kese sive boje ili kontejnere žute boje;

 6. ostali opasan otpad (hemijski) – u kontejnere crvene boje;

 7. citotoksični otpad – u kontejnere ljubičaste boje;

 8. farmaceutski otpad – u kese i kontejnere crvene boje.

 

Kese iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana pune se najviše od ¾, nakon čega se zatvaraju i istovremeno zamenjuju novom kesom.

Jednom zatvorene kese ne smeju se ponovo otvarati.

Oštri predmeti koji su kontaminirani citotoksičnim lekovima pakuju se u kontejnere ljubičaste boje.

Tečni otpad se pakuje u nepropusnu ambalažu koja onemogućava izlivanje sadržaja i koja treba da bude čvrsto zatvorena ili zapečaćena.

Za sakupljanje i pakovanje opasnog medicinskog otpada koji se tretira postupkom dezinfekcije sterilizacije koriste se kese i kontejneri atestiran i sertifikovani za ovu namenu.

Kese i/ili kontejneri iz stava 1. ovog člana, treba da budu sačinjeni od materijala otpornog na fizičke, hemijske, biološke i dr. osobine otpada pakovanog u njima, tako da se pri propisanom rukovanju sprečava ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine.

Kese i kontejneri za pakovanej medicinskog otpada postavljaju se na mestu nastanka otpada.

 

13. Transport medicinskog otpada od proizvodjača do postrojenja za tretman otpada

 

Član 25.

Sakupljanje i transport opasnog medicinskog otpada, razvrstanog, upakovanog i obeleženog u skladu sa odredbama ovog pravilnika, vrši se specijalnim vozilima za transport medicinskog otpada od proizvodjača medicinskog otpada koji ne vrši tretman sopstvenog otpada do operatera postrojenja za tretman otpada, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom i propisima o transportu opasnih materija.

Opasan medicinski otpad predaje se licu koje ima dozvolu za sakupljanje i transport medicinskog otpada, ako proizvodjač opasnog medicinskog otpada ne poseduje sopstveno vozilo za transport medicinskog otpada, a lice koje ima dozvolu za sakupljanje i transport opasnog medicinskog otpada, predaje sakupljeni otpad operateru postrojenja za tretman otpada koji ima dozvolu, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje upravljanje otpadom.

Sakupljanje i transport opasnog medicinskog otpada, nastalog pri obavljanju kućne nege i ostalih sličnih aktivnosti, pri kojima nastaje medicinski otpad, može se vršiti i putničkim vozilima zdravstvenih službi koje vrše navedene delatnosti, ukoliko je:

 1. količina otpada, koja se prevozi, manja od 25 kg;

 2. medicinski otpad upakovan u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u primarnu, a potom u sekundarnu ambalažu;

 3. smešten u prevozni prostor odvojen od vozača i saputnika.

Vozila za transport opasnog medicinskog otpada redovno se čiste i dezinfikuju.

 

14. Skladištenje medicinskog otpada

 

Član 26.

Pre transporta, tretmana ili predaje opasnog medicinskog otpada taj otpad se skladišti na mestu predvidjenom samo za tu namenu.

Mesto za skladištenje medicinskog otpada iz stava 1. ovog člana, sastoji se od ogradjenog i odvojenog prostora, prostorije ili objekta predvidjenog samo za tu namenu, u skladu sa zakonom.

 

III LICA ODGOVORNA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Član 27.

Nadzor nad sprovodjenjem aktivnosti klasifikacije, obeležavanja, pakovanja, evidencije i odlaganja u Kantu, u skladu sa ovim pravilnikom, u Opštoj bolnici vrši glavna sestra Opšte bolnice.

 

Glavna sestra Opšte bolnice odredjuje zaposlenog u Opštoj bolnici zaduženog za obeležavanje (deklarisanje) i pakovanje Otpada, u skladu sa članom 7, 8. i 9. ovog pravilnika.

 

Zaposleni iz prethodnog stava je dužan da se pridržava odredaba Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu a posebno da koristi opremu za ličnu zaštitu (radno odelo i rukavice).

 

Glavna sestra Opšte bolnice snosi odgovornost ukoliko se aktivnosti upravljanja Otpadom iz stava 1. ovog člana, ne vrše u skladu sa odredbama ovog pravilnika, o čemu je dužna pismeno izvestiti pomoćnika direktora, koji je dužan o tome izvestiti direktora Opšte bolnice, sa predlogom preduzimanja zakonom predvidjenih mera.

 

Član 28.

Šef odseka za tretman infektivnog medicinskog otpada jeste fizičko lice, zaposleni u Opštoj bolnici, zadužen da obavlja poslove upravljanja Otpadom (sakupljanje, interni transport, istovar, tretiranje, evidentiranje i odnošenje tretiranog otpada na zbrinjavanje).

 

Šef odseka je dužan da poslove, iz stava 1. ovog člana, obavlja sa posebnom pažnjom, vodeći računa o soficiranosti tehnologije i opasnosti koje upravljanje otpadom nosi, poštujući odredbe Opšte bolnice, Ugovora o radu i ovog pravilnika.

 

Šef odseka je dužan da se pridržava odredaba Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, a posebno da koristi opremu za ličnu zaštitu (radno odelo, cipele, rukavice, zaštitne naočale i kofil masku).

 

 

 

 

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 29.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primenjivaće se neposredno odgovarajuće odredbe drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu materiju.

 

 

Član 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slaviša Lepojević,dipl.ecc.

 

 

Ovaj pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Opšte bolnice dana 24.05.2012. godine.

 

 

 

 

 

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 30 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas304
mod_vvisit_counterJuče660
mod_vvisit_counterOve nedelje7517
mod_vvisit_counterOvog meseca29839
Baner
Baner