PRAVILNIK O USLOVIMA I MERAMA ZA SPREČAVANJE, RANO OTKRIVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA PDF Štampa El. pošta
utorak, 23 avgust 2011 11:20

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Službeni glasnik RS'', br. 125/2004), člana 2. I člana 10. Pravilnika o obaveznim zdravstvenim pregeldima odredjenih kategorija zapsolenih, drugih lica I kliconošta (''Službeni glasnik RS, br. 20(06) I člana 22. Statuta Z.C. ''Toplica'' Prokuplje

 

direktor Z.C. ''Toplica'' Prokuplje donosi dana 18.08.2011. godine

 

 

 

P R A V I L N I K

O USLOVIMA I MERAMA ZA SPREČAVANJE, RANO OTKRIVANJE I SUZBIJANJE

BOLNIČKIH INFEKCIJA

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju mere za zaštitu od nastanka I širenja zaraze unutar zdravstavene organizacije I način sprovodjenja tih mera.

Bolnička infekcija je lokalno ili sistematsko oboljenje (stanje) koje je rezultat nepoželjne reakcije organizma na prisustvo infektivnog agensa (jednog ili više) ili njegovih toksina, a koje nije bilo prisutno niti je pacijent bio u inkubaciji prilikom prijema u bolnicu ili neku drugu zdravstvenu ustanovu.

 

Neka infekcija smatraće se bolničkom infekcijom:

- Ako je nastala u bolnici I postala evidentna 48 sati posle prijema pacijenta u bolnicu, ili kasnije (tipičan inkubacioni period za većinu bakterijskih bolničkih infekcija).

- Ako se utvrdi da je povezana sa hirurškom intervencijom, a ispolji se u toku 30 dana posle hirurške intervencije u slučaju da implantant nije ugradjen, ili u toku jedne godine od ugradnje implantata.

- Ako se ispoljila posle otpusta pacijenta iz bolnice, a epidemiološki podaci pokazuju da je nastala u bolnici.

- Ako je nastala u novorodjenčeta kao rezultat prolaza kroz porodjajni kanal majke.

 

Bolničkom infekcijom se ne spatraju:

- Komplikacije ranije nastale infekcije ili produženje infekcije prosutne pri prijemu u bolnicu, osim ako promena uzročnika ili znakova I simptoma ne ukazuju jasno na nastanak nove infekcije.

- Kolonizacija, tj. prisustvo mikroorganizama na koži, sluzokoži, u otvorenim ranama ili u izlučevinama (ekskretima I sekretima koji ne prouzrokuju kliničke znake I simptome.)

 

Član 2.

Obezbedjivanje uslova I sprovodjenja maera, koji su propisani ovim Pravilnikom, je obaveza organa upravljanja, poslovodnih organa I zaposlenih u Z.C. ''Toplica'' Prokuplje.

 

Član 3.

U Z.C. ''Toplica'' Prokuplje se preduzimaju opšte sanitarno-higijenske mere radi sprečavanja I suzbijanja bolničkih infekcija I epidemija.

Pored opštih sanitarno-higijenskih mera iz stava 1. ovog člana, preduzimaju se I odredjene posebne mere u prostorijama, odnosno na odeljenjima sa povećanim rizikom, a to su:

 

- Služba za ginekologiju I akušerstvo

- Odsek za neonatologiju,

- svi operacioni blokovi,

- odeljenja gde se sprovodi intenzivna nega,

- Odeljenje urologije,

- Služba za ortopediju I traumatologiju,

- Odeljenje opšte hirurgije,

- Služba pedijatrije

- Odeljenje za infektivne bolesti,

- Odsek nefrologije I dijalize

- Odeljenje za produženo lečenje I negu

- Odsek za pranje I distribuciju veša

- Odsek za pripremu I distribuciju hrane

- Magacin životnih namirnica

-

 

II OPŠTE SANITARNO-HIGIJENSKE MERE

 

Član 4.

Zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, za vreme rada, obavezno nose propisanu radnu odeću I obuću, koja mora da bude uvek čista I koja se ne sme koristiti van prostora ustanove.

Nenošenje propisane uniforme, predstavlja I povredu radne obaveze.

Po završetku poslova, na kojima j došlo do prljanja radne odeće I obuće, a pre prelaska na poslove nege, davanja terapije I rada sa namirnicama, radna odeća I obuća se moraju zameniti.

 

Član 5.

Pri prijemu na stacionarno lečenje, obavezna je higijensko-sanitarna obrada bolesnika (kupanje, presvlačenje, pregled na vašljivost, na parazitarna oboljenja kože I sl.).

Prijem obolelih od zaraznih bolesti se vrši na zaraznom odeljenju.

Svakom bolesniku se mora obezbediti čista pidžama ili spavaćica.

 

Član 6.

Ukoliko u toku lečenja pacijent oboli od zarazne bolesti ili se javi sumnja da se radi o zaraznom oboljenju, a osnovno oboljenje je takvo da se bolesnik ne može premestiti na zarazno odeljenje, pacijent se izoluje I preduzimaju se sve potrebne mere koje zahteva priroda zarazne bolesti.

 

Član 7.

Pre prijema svakog bolesnika, vrši se presvlačenje bolesničkih kreveta.

U toku lečenja, posteljine I bolesnik se presvlače najmanje na svakih 7 dana, a uvek kada dodje do zagadjivanja ekskretima I sekretima bilo posteljine bilo bolesničke odeće.

Prikupljanej prljave posteljine I bolesničke odeće obavlja se kod bolesničkog kreveta, tako što se ove stavljaju u platnenu, ili plastičnju vreću I odnose u perionicu.

Posle svake upotrebe, vreće se peru I dezinfikuju.

Posle svake upotrebe, kolica I nosila se moraju pravi I dezinfikovati, a naročito posle zagadjivanja ekskretima I sekretima.

U svim prostorijama ustanove svakodnevno se vrši čišćenje, pranje I dezinfekcija podova, uredjaja I opreme.

Delovi zidova koji su obloženi pločicama, brišu se I dezinfikuju jednom nedeljno, a po potrebi I češće.

Provetravanje prostorija se vrši u toku jednog časa dva do tri puta u trajanju od nekoliko minuta.

 

Član 8.

Zabranjeno je držati lako kvarljive namirnice u bolesničkim sobama.

Odmah po završetku obeda, potrebno je ostatke hrane sakušiti I izneti iz bolesničkih soba I iz odeljenjske kuhinje.

Dezinsekciju I deratizaciju obavljati sistematski I to najmanje jednom u 6 meseci, kao I u slučaju svake pojave insekata I glodara.

 

III POSEBNE MERE NA ODELJENJIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

 

Član 9.

Obaveznom zdravstvenom pregledu, u skladu sa zakonom, Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledidma odredjenih kategorija zaposlenih, drugih lica I kliconoša I ovim Pravilnikom, podležu sledeži zaposleni:

1) zaposleni na poslovima zdravstvenih pregleda, lečenja I nege bolesnika I zaposleni na poslovima održavanja higijene na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze iz člana 3. ovog Pravilnika,

2) zaposleni na poslovima pripreme, usluživanja I skladištenja životnih namirnica.

 

Član 10.

Obavezni zdravstveni pregled zaposlenih iz člana 9. stav 1. tačka 1.)ubuhvata lekarski pregled na gnojna I gljivična oboljenja kože I vidljive sluzokože, a prema epidemiološkim indikacijama I pregled na tuberkulozu pluća.

Zdravstveni pregledi iz stava 1. ovog člana, vrši se pre zasnivanja radnog odnosa, odnosno pre započinjanja obavezne prakse na tim poslovima I svakih 12 meseci, a prema epidemiološkim indikacijama I u roku kraćem od 12 meseci.

 

Član 11.

Zaposleni koji dolaze u kontakt sa krvlju I krvnim derivatima potrebno je da budu testirani na Kbs I HCV I vakcinisani prema važećim propisima.

 

Odeljenja za: akušerstvo, neonatologiju I dečije odeljenje

 

Član 12.

Zabranjen je ulazak osoblju koje ne radi n ovim odeljenjima, zabranjene su posete I unošenje životnih namirnica.

Kontakt sa porodicom je dozvoljen samo u predvidjenom prostoru I u odredjeno vreme

Osoblju koje dolazi u ove prostorije radi konsultacije ili obavljanja drugih neophodnih poslova, ,ora se obezbediti kompletna radna odeća, maska I odrovarajuća obuća ili polietilenske navlake za jednokratnu upotrebu.

Zabranjen je izlazak osoblja van odgovarajućeg odeljenja u radnoj odeći.

Za vreme rada sa pacijentima, kada je to indikovano, osoblje obavezno nosi ispravne čiste I sterilne maske.

 

Član 13.

U sali gde se obavljaju porodjeji, podovi, uredjaji I oprema se peru I dezinfikuju posle svake upotrebe, a obloženi delovi zidova se dezinfikuju jedanput dnevno, a po potrebi, I češće.

Dezinfekcija vazduha se vrši UV zračenjem (putem germicidne lampe) prema potrebi, ali uz prethodno obezbedjenje potrebnih uslova. Posle zračenja obavezno je provetriti prostoriju.

 

 

 

Član 14.

U odeljenju za neonatologiju podovi I obloženi delovi zidova se svakodnevno peru I dezinfikuju.

Dečiji krevetići se peru, dezinfikuju I presvlače svakodnevno. Sto za povijanje, vage, termometri, kade I drugi pribor I predmeti peru se I dezinfikuju nakon svake upotrebe.

Pranje I sterilizacija posuda I pribora za hranjenje beba obavljaju se posle svake upotrebe.

Prljavo rublje se odmah stavlja u vreću I odnosi u perionicu.

 

Član 15.

Pranje I dezinfekcija podova, obloženih delova zidova, uredjaja I opreme se vrši više puta u toku dana.

Dezinfekcija vazduha UV zracima vrši se kada u prostorijama nema korisnika.

Zabranjeno je da u ove prostorije ulazi osoblje koje ne radi u njima, kao I posete I unošenje životnih namirnica. Pri dolasku radi konsultacija ili obavljanja drugih poslova, ovim licima se mora obezbediti odgovarajuća kompletna radna odeća, maska I odgovarajuća obuća (platnene čizme, polietilenske navlake za jednokratnu upotrebu, kaljače I drugo), koje se, po obavljenom poslu, ostavljaju u operacionom bloku, odnosno u ovim prostorijama.

Zabranjuje se osoblju napuštanje radnog prostora u radnoj odeći.

 

 

OPERACIONI BLOK SA INTENZIVNOM NEGOM

 

Član 16.

Pranje I dezinfekcija podova, obloženih delova zidova, uredjaja I opreme vrši se posle svakog korišćenja.

Dezinfekcija vazduha vrši se ultrazvučnim zracima, kada u prostorijama nema korisnika.

Zabranjen je ulazak osoblja koji ne radi u operacionom bloku I intenzivnoj nezi.

Pri dolasku u operacioni blok I intenzivnu negu radi konsultacija ili obavljanja drugih poslova mora se obezbediti kompletna radna odeća, obuća I maska koja se po završetku posla ostavlja u operacionom bloku odnosno u intenzivnoj nezi.

 

 

 

ODSEK NEFROLOGIJE I DIJALIZE

Član 17.

Svakom pacijentu pre prve dijalize izvršiti testiranje na Hbs I HCV, a po potrebi sprovesti vakcinaciju.

U postojećim uslovima treba izdvojiti Hbs pizitivne I HCV pozitivne u posebne sale I posebne dijalizatore.

Svakom pacijentu obezbediti čistu posteljinu.

Sve površine, krevete, podove I zidove prati I dezinfikovati više pute dnevno.

Aparate za dijalizu dezinfikovati posle svakog korišćenja.

Dezinfekciju vazduha UV zracima vršiti svakodnevno uz prethodno obezbedjenje uslova.

Osoblje zaposleno na dijalizi je u obavezi da koristi propisana zaštitna sredstva, odeću I obuću, rukavice I maske. U ovoj radnoj odeći zaposleni ne smeju da izlaze van svojih radnih prostorija.

 

 

ODSEK ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU HRANE

 

Član 18.

Nabavka, dopremanje, skladištenje, čuvanje, izdavanje, obrada I pripema životnih namirnica vrši se od strane stručno osposobljenih kadrova, na higijenskinačin, u skladu sa propisima.

Hrana se iz centralne kuhinje otprema na odeljenja u zatvorenim termos posudama.

Distribuciju hrane vrše servirka pod nadzorom glavne medicinske sestre.

Osoblje koje radi na transportu, čuvanju, pripremi I disctribuciji hrane, obavezno nosi odgovarajuću radnu odeću I obuću.

Ovo osoblje je obuhvaćeno redovnim zdravstvenim pregledima u skladu sa vežećim propisima.

 

Član 19.

Pranje posudja I pribora za jelo, kao I uredjaja I opreme za pripremanje hrane, vrši se toplom vodom I deterdžentom I svakodnevno se vrši dezinfekcija istog.

Pribor I posudje koji suosušeni, do sledeće upotrebe čuvati u za to odredjenim ormarima.

Neophodno je da postoji poseban pribor koji se koristi za obradu sirovih namirnica, a poseban za obradu termički obradjenih namirnica.

Ulazak u kuhinjski blok I odeljenske kuhinje je dozvoljen samo osoblju koje u njima radi. Ako iz bilo kog razloga postoji potreba da druga lica ulaze u kuhinjski blok, mora im se obezbediti zaštitna odeća.

 

 

ODSEK ZA DISTRIBUCIJU I PRANJE VEŠA

 

Član 20.

Prilikom presvlačenja bolesnika, prljavo rublje I posteljina se stavljaju uodgovarajuću vreću I transportuju do vešeraja, a u posebnoj prostoriji se sortiraju. Prijem prljavog rublja vrši se u odredjenom prostoru, uz primenu propisanih mera (zaštitna odeća, maske, rukavice I dr.).

 

Član 21.

Pranje rublja se vrši na termeraturi od najmanje 90 C. U toku pranja vrši se dezinfekcija rublja.

Oprano bolničko rublje se potom pegla I čuva u posebnoj prostoriji pod uslovima koji obezbedjuju zaštitu od spoljašnjeg zagadjenja.

U toku svih postupaka sa rubljem ne sme doći do ukrštanja čistog I prljavog rublja. Radnici odredjeni samo za transport čistog veša, čist veš dopremaju do odeljenja u kolicima.

 

Ocena čistoće I uspešnost sterilizacije u prostorijama sa povećanim rizikom

 

Član 22.

Ocena uspešnosti pran ja I dezinfekcije prostorija sa povećanim rizikom vrši se bakteriološkom kontrolom radnih površina, uredjaja I opreme, kao I uzoraka vazduha povremeno, zavisno od epidemiološkog stanja.

Kontrola bakteriološkog stanja vazduha u radnim prostorijama I bolesničkim sobama obavlja se povsremeno, po potrebi.

Tehnička ispravnost autoklava I suvog sterizilatora se proverava dva puta godišnje, kao I posle svake popravke.

Uspešnost sterilizacije se proverava test papirom za svako punjenje, a najmanje dva puta mesečno bakteriološkim testom.

 

MERE U POSTUPKU DIJAGNOSTIKE, NEGE I LEČENJA

 

Član 23.

Mere u postupku dijagnostike, nege I lečenja u Opštoj bolnici, pored ostalih koje su navedene u ovom Pravilniku, sprovode se I potpunim pridržavanjem stručno metodoloških uputstava, kao I uputstava za rad aparatima I opremom.

 

 

 

Otkrivanje bolničkih infekcija

 

Član 24.

Pri pojavi kliničkog ili mikrobiološkog nalaza, koji ukazuju bolničku infekciju ili navodi na sumnju o bolničkoj infekciji, potrebno je preduzeti sve mere za iznalaženje I identifikaciju uzročnika oboljenja, izvora I puteva zaraze I prenošenja oboljenja, sa ciljem što efikasnijeg delovanja na suzbijanju infektivnog agensa I presecanja puteva širenja infekcije.

 

Član 25.

Radi otklanjanja izvora zaraze, vrši se epidemiološko ispitivanje I uzimanje materijala za mikrobiološki pregled kod bolesnika, osoblja, pratilaca I ostalih lica koja se nalaze u Opštoj bolnici. Pored toga, vrši se mikrobiološko ispitivanje neposredne okoline obolelog, radi otkrivanja eventualnih puteva prenošenja.

 

Član 26.

U slučaju pojave bolničke infekcije, identifukaciju uzročnika, kao I epidemiološka I laboratorijska ispitivanja, vrši I Zavod za javno zdravlje.

 

Suzbijanje intrhospitalnih infekcija

 

Član 27.

Ukoliko dodje do pojave bolničke infekcije ili epidemije, preduzimaju se sve potrebne mere, kako bi se sprečilo njeno dalje širenje. Mere ostaju na snazi do potpunog suzbijanja infekcije, odnosno epidemije.

 

Član 28.

Mere koje se preduzimaju, su:

- obavezna zakonska prijava epidemije I obolelih,

- izolacija obolelih,

- istraživanje obolelih I kliconoša,

- sprovodjenje odgovarajućih terapija,

- sprovodjenje svih predepidemioloških mera, uključujući I hemioprofilaksu,

- odstranjivanje klivonoša iz prostorija Opšte bolnice,

- dezinfekciju ruku osoblja koje radi sa bolesnicima,

- dezinfekcija, odnosno sterilizacija instrumenata I probora,

- dezinfekcija pribora za higijenu bolesnika,

- dezinfekcija izlučevina bolesnika,

- higijenski režim kod distribucije hrane,

- čišćenje I dezinfekcija prostorija, nameštaja I opreme najmanje 3 puta dnevno,

- pojačana kontrola kod odstranjivanja otpadnih materijala, pranja rublja I posteljine I sl.

 

Član 29.

U slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u Opštoj bolnici, vrši se izolacija bolničkog odeljenja u kome je došlo do pojave epidemije.

U slučaju da su gradjevinsko-tehnički, organizacioni I drugi uslovi takvi da je moglo da dodje do širenja zaraznih bolesti I na ostala odeljenja, sva ugrožena odeljenja se izoluju I odmah preduzdimaju sve neophodne mere, radi otkrivanja svakog slučaja oboljenja,sumnje ili kliconoštva, a na izolovanom odeljenju (odeljenjima) se zavodi režim kao na zaraznom odeljenju.

Istovremeno se aktivnim epidemiološkim ispitivanjima pronalaze sva lica koja su bila na odeljenju, gde je došlo do pojave epidemije u vremenu inkubacije, a za koje se može sumnjati da su bila izložena riziku infekcije.

 

OSTALE MERE I POSTUPCI ZA NJIHOVO SPROVODJENJE

 

Ocena uspešnosti čistoće prostorija sa povećanim rizikom, uspešnost sterilizacije

 

Član 30.

Ocena uspešnosti, pranja I dezinfekcije prostorija sa povećanim rizikom, vrši se bakteriološkom kontrolom sredine I to najmanje jednom mesečno, a u slučaju potrebe I češće.

Za bakteriološku kontrolu uzimaju se briseci sa radnih površina, uredjaja I opreme, kao I uzorci vazduha, brisevi grla, nosa, ruku I uniformi osoblja I sanitetskog materijala.

Tehnička ispravnost autoklava, suvog sterilizatora, gasnog sterilizatora I drugo, proverava se dva puta godišnje, kao I posle svake popravke.

Ocena uspešnosti sterilizacije vrši se test papirom za svako punjenje, a jednom nedeljno I bakteriološkim testom.

 

Postupak sa bolesnikom umrlim od zarazne bolesti

 

Član 31.

U slučaju smrti bolesnika od zarazne bolesti, dva časa posle konstatovanja smrti, leš se prenosi u mrtvačnicu posebnim kolicima u kojima se čuva do preuzimanja od strane rodbine umrlog bolesnika ili pogrebne ustanove.

Kolica I prostirka za umrle, peru se I dezinfikuju posle svake upotrebe.

Pre oblačenja, leš se kupa dezinfekcionim sredstvima. Zaštitna odeća osoblja (rukavice, maantil I sl.) se posle upotrebe uništavaju na propisan način.

 

Postupak dezinsekcije I deratizacije

 

Član 32.

Dezinsekcija I deratizacija u Opštoj bolnici se vrši obavezno jednom godišnje, a po potrebi I češće.

U slučaju pojave insekata ili glodara u Opštoj bolnici, dezinsekcija I deratizacija se vrše bez odlaganja.

 

 

KOMISIJA ZA PREVENCIJU, KONTROLU I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA

 

Član 33.

Za praćenje sprovodjenje mera predvidjenih zakonskim propisima I ovim Pravilnikom, u Opštoj bolnici obrazuje se Komisija za prrevenciju, kontrolu I suzbijanje bolničkih infekcija, koju čine:

- specijalista infektolog

- specijalista mikrobiolog

- specijalista urolog

- glavna sestra Opšte bolnice

 

Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje direktor Opšte bolnice.

 

Član 34.

Komisija iz člana 33. ovog Pravilnika ima sledeće zadatke:

  1. Priprema Program I Plan mera za sprečavanje I suzbijanje bolničkih infekcija I za kontinuiranu edukaciju zaposlenih od istih u Opštoj bolnici.
  2. Vrši analizu sanitarno-higijenskih uslova, analizu stanja kućnih infekcija I predlaže odgovarajuće mere za njuihovo sprečavanje I suzbijanje.
  3. Prati sprovodjenje propisanih mera za zaštitu od širenja zaraznih bolesti unutar Opšte bolnice, ukazuje zaposlenima ili službama-odeljenjima na propuste u radu.
  4. Predlaže organizaciju posla, nabavku materijala I dr. u cilju poboljšanja sanitarno-tehničkih, higijenskih uslova, kao I drugih uslova na ovom planu.
  5. O svom radu na zaštiti od bolničkih infekcija, komisija vodi knjigu zapisnika, a u smislu zakonskih I podzakonskih propisa koje regulišu ovu oblast.
  6. Priprema izveštaj o stanju I sprovodjenju mera na sprečavanju, ranom otkrivanju I suzbijanju infekcija u Opštoj bolnici, najmanje jednom godišnje I isti podnosi Upravnom odboru Opšte bolnice na usvajanje.
  7. Prema potrebi, predlaže direktoru Opšte bolnice formiranja bolničkih komisija za bolničke infekcije, njihov sastav I zadatke.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opšte bolnice od kog dana će se I primenjivati.

 

 

 

 

Ovan Pravilnik objavljen je na oglasnoj tabli Opšte bolnice Prokuplje dana 18.08.2011.god.

 

 

 

 

DIREKTOR,

Dr Dragan Dinić

 

 
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 6 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas7
mod_vvisit_counterJuče380
mod_vvisit_counterOve nedelje1514
mod_vvisit_counterOvog meseca9085
Baner
Baner