ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024 ГОДИНЕ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 29 decembar 2022 09:56

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.4784

09.12.2022.године

Прокупље

 

На основу Закона о заштити становништва од заразних болести (''Сл.гласник РС'' број 68/2020, 136/2020), Правилника о спречавању и раном откривању и сузбијању болничких инфекција (''Сл.гласник РС'' број 1/2020), директор Опште болнице “Др Алекса Савић” у Прокупљу доноси

 

 

ПРОГРАМ

СПРЕЧАВАЊА И СУЗБИЈАЊА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ “ДР АЛЕКСА САВИЋ” ПРОКУПЉЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024 ГОДИНЕ


 

Програм спречавања и сузбијања болничких инфекција у Општој болници “Др Алекса Савић” у Прокупљу садржи обавезе које проистичу из законских прописа, савремених ставова у погледу болничких инфекција и савременог приступа у спречавању и сузбијању болничких инфекција.

Законске основе за програм чине:

Закон о заштити становништва од заразних болести (''Сл.гласник РС'' бр. 68/2020, 136/2020)

Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању болничких инфекција (''Сл.гласник РС'' бр. 1/2020)

Правилник о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања (''Сл.гласник РС'' бр.44/2017 58/2018)

 

Програмом се утврђују дугорочни циљеви, активности и метод рада, начин организовања и спровођења мера сузбијања болничких инфекција.

 

Болничком инфекцијом сматра се инфекција која је настала код пацијента и особља у болници током пружања здравствене заштите у болници или некој другој установи здравственог или социјалног типа, која поред инфекције према анатомској локализацији испуњава и један од следећих услова :

симптоми инфекције су се појавили трећег дана текуће хоспитализације или касније (дан пријема је први дан), или су се симптоми инфекције јавили на дан пријема, при чему је од претходне хоспитализације прошло мање од 48 сати

пацијент је хоспитализован са симптомима инфекције (или су се они манифестовали у прва два дана након пријема), или је пацијент примљен са антимикробном терапијом инфекције која испуњава услове за инфекцију оперативног места, односно инфекција се јавила у року од 30 дана од операције ако није уграђен имлантант, односно 90 дана од операције, ако је имлантант уграђен

пацијент је хоспитализован са симптомима инфекције изазване Clostridioides difficile (или су се симптоми јавили у току прва два дана хоспитализације), при чему је од претходног отпуста протекло мање од 28 дана

или је неко инвазивно медицинско помагало (трахеални тубус,цвк/пвк, уринарни катетер) пласирано првог или другог дана од пријема, а симптоми су се развили пре тећег дана хоспитализације.

Пацијент има позитиван антигенски или PCR тест на SARS CoV-2 и почетак симптома је био насјраније 8. дана (дан пријема = 1.дан) од почетка актуелне хоспитализације (вероватан или дефинитивни болнички ковид 19). Код асимптоматских пацијената датум првог позитивног теста се сматра почетком болести.

 

Мере за спречавање и сузбијање болничких инфекција су:

опште мере

мере по клиничким и епидемиолошким индикацијама

мере по поступку дијагностике, неге и лечења

епидемиолошки надзор

 

ОПШТЕ МЕРЕ су примена стандарда, препорука и норматива (грађевинско-санитарних-техничких) при изградњи, реконструкцији, адаптацији и оправкама објеката, постројења, апарата и опреме, и обука и усавршавање запослених; преглед, тријажа, санитарна обрада и евентуална просторна и персоналана изолација у Општој болници Прокупље при сумњи на заразне болести, спровођење прописаних поступака, режима рада, облачења и понашања запослених при дијагностици, нези и лечењу и других послова у здравственој организацији; асептички поступак при руковању и употреби инструмената, прибора, апарата и средстава у дијагностици, нези и лечењу; мере здравственог просвећивања и васпитања; обезбеђивање услова за одржавање личне и опште хигијене.

 

МЕРЕ ПО КЛИНИЧКИМ И ЕПИДЕМИОЛОШКИМ ИНДИКАЦИЈАМА су мере превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације и спровођење обавезне имунизације и хемиопрофилаксе. Оне се спроводе о оганизационим деловима Опште болнице са повећаним ризиком од болничких инфекција и према одређеним групама пацијената и појединим категоријама запослених.

 

МЕРЕ У ПОСТУПКУ ДИЈАГНОСТИКЕ, НЕГЕ И ЛЕЧЕЊА су одређене стучно-методолошким упутствима и упутствима за рад са апаратима и опремом.

 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР (АКТИВАН, ПАСИВАН) обухвата организовано прикупљање, обраду и анализу података о појави и учесталости болничких инфекција.

 

 

Овим програмом се утврђују дугорочни циљеви, активности и методе радан начин организовања, спровођења и контроле, учесници у спровођењу Програма и њихови задаци, као и матријална и друга средства за спровођење Програма.

 

ЦИЉ ПРОГРАМА

утврђивање ендемских стопа болничких инфекција

смањење учесталости болничких инфекција

откривање епидемија

утвђивање и елиминација антибиорезистенције

евалуација ефикасности мера за спречавање и сузбијања болничких инфекција у Општој болници Прокупље

ипуњење законских обавеза

 

 

 

АКТИВНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

епидемиолошки надзор

санитарно-хигијенски надзор

обавезан преглед трудница на носилаштво Салмонеле, ХбсАг, ХИВ вируса

обавезан преглед столице на токсин А и Б на Clostridioides difficile приликом пријема пацијента који се враћа са лечења или рехабилитације ван Опште болнице Прокупље, а оно је трајало дуже од два дана

опште мере

мере по клиничким и епидемиолошким индикацијама

мере у поступку дијагностике, неге и лечења

откривање пацијената са ризичним понашањем (анамнестички, или на основу медицинске документације)

обавештење или пријава болничких инфекција и епидемија (унос у портал СЈЗ)

лабораторијско испитивање

мере изолације, стерилизације, дезинфекције, дезинсекције и дератизације, хемиопрофилаксе и имунизације

обавезна имунизација запослених против Хепатитис-а Б, грипа и ММР

 

МЕТОД РАДА

активан епидемиолошки надзор

пасиван на основу пријава клиничких и лабораторијских дијагноза

свеобухватни,непрекидни надзор и пресек стања-циљани

 

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА

Рад организује Комисија за спречавање и сузбијање болничких инфекција на основу Правилника, Програма и Плана за спречавање и сузбијање болничких инфекција у Општој болници Прокупље.

 

СПРОВОЂЕЊЕ

Спровођење мера одвија се континуирано, а комисија анализира стање и предлаже одговарајуће мере уз сталну контролу успеха предузетих мера.

 

КОНТРОЛА

Свакодневну контролу врше главни техничари одељења Опште болнице. Епидемиолошки надзор у оквиру Плана рада обављају епидемиолог и санитарни техничар и достављају извештај о затеченом стању Комисији за спречавање и сузбијање болничких инфекција, а дужни су да после контроле обавесте главног техничара одељења о нађеним недостацима и дају предлоге за отклањање истих.

Комисија се састаје најмање 2 (два) пута годишње, разматра стање, предлаже мере и утвђује одговорност.

 

УЧЕСНИЦИ

У спровођењу Програма учествују сви здравствени радници и помоћно особље, а посебно су задужени чланови Комисије и главни техничар Опште болнице.

 

ЗАДАЦИ

Комисија за спречавање и сузбијање болничких инфекција има задатак да организује стално обучавање и усавршавање здравственог и помоћног особља, анализира стање санитарно-хигијенских услова у Општој болници, прати кретање болничких инфекција, предузима одговарајуће мере за њихово спречавање и сузбијање као и да утврђује одговорност за евентуалне пропусте.

Главни техничар Опште болнице Прокупље има задатак да свакодневно прати хигијенске услове у установи, да интервенише ради отклањања недостатака и да обавести Комисију.

Главни техничари одељења у сарадњи са санитарним техничаром свакодневно контролишу хигијену радног простора и спровођење мера (прање, чишћење, диспозиција отпадних материјала, инфективног отпада, спровођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације, контролише стерилизацију и уредно вођење књиге стерилизације, рад са апаратима , прибором и инструментима), врши надзор над особљем задуженим за спровођење тих мера ( медицинске сестре, техничари, хигијеничари). У случају нађених недостатака предузимају мере за њихово отклањање и обавештавају Комисију.

Према Плану рада лекар специјалиста епидемиолог у сарадњи са санитарним техничаром Болнице врши надзор над хигијенско-епидемиолошким стањем у установи, превентивно организује дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, контролише стерилизацију, узима брисеве са прибора, инструмената, радних површина руку и одеће радника. О нађеном стању са предлогом мера обавештавају Председника, а такође подносе извештај Комисији. Обавезна контрола апарат за стерилизацију једном годишње у ИЗЈЗ Ниш (референтна установа на територији Нишавског и Топличког округа)

У случају појаве болничких инфекција епидемиолог (или одељенски лекар који је утврдио болничку инфекцију) је дужан да, у складу са Законом, исту пријави на порталу СЈЗ и предузме потребне мере за сузбијање инфекције.

Задаци свих осталих радника Опште болнице Прокупље су: дужни су да се придржавају хигијенских мера које су одређене Правилником, стручно-методолошким упутством за рад са апаратима, прибором, инструментима и пацијентима. Такође су дужни да се придржавају свих прописаних мера личне заштите.

 

 

Материјална средства за спровођење овог Програма обезбеђују се из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за Топлички округ.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

ЗА ЗАШТИТУ ОД БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА

Директор Опште болнице “Др Алекса Савић” Прокупље

Др Сњежана Арсић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 23 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas292
mod_vvisit_counterJuče660
mod_vvisit_counterOve nedelje7505
mod_vvisit_counterOvog meseca29827
Baner
Baner