PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU OPŠTE BOLNICE ''Dr Aleksa Savic'' PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
utorak, 29 maj 2012 00:00

 

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br. 1581

23.05.2012.god.

P r o k u p lj e

 

 

 

Na osnovu Zakona o kulturnim dobrima (''Sl.glasnik RS'' br. 71/94), i člana 25. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, Upravni odbor Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje na sednici održanoj dana 22.05.2012. godine, doneo je:

 

P R A V I L N I K

O KANCELARIJSKOM  I ARHIVSKOM POSLOVANJU

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrdjuje se način kancelarijskog i arhivskog poslovanja u Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje (u daljem tekstu Opšta bolnica).

 

Član 2.

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obuhvata: primanje, pregledanje, evidentiranje i rasporedjivanje predmeta (akata) u rad, administrativno-tehničko obradjivanje predmeta, akata, otpremanje pošte, razvodjenje predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj i čuvanje i održavanje, evidentiranje i arhivsku knjigu, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i predaju arhivske knjige i materijala nadležnom arhivu.

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

 

Član 3.

U okviru kancelarijskog poslovanja pojedini termini imaju sledeće značenje:

AKT: (službeni dopis) je svaki pisani sastav kojim se pokreće, menja, prekida ili završava neka službena delatnost organa organizacije.

PRILOG: je pisani sastav (dokument, tabela, grafikon, crtež i sl.) ili fizički predmet, koji se prilaže uz akt radi dopunjavanja, objašnjenja ili dokazivanja sadržine akata.

PREDMET: je skup svih akata i priloga koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i čine posebnu celinu.

DOSIJE: je skup više predmeta koji se odnose na istu materiju ili na isto pravno ili fizičko lice.

FASCIKL: je skup više predmeta ili dosijea koji se posle završenog postupka čuvaju sredjeni u istom omogu.

PISARNICA: je organizaciona jedinica ili radno mesto u Opštoj bolnici gde se vrše sledeći poslovi: prijem, otvaranja, pregledavanje i rasporedjivanje pošte, evidentiranje i združivanje akata, dostavljanje akata unutrašnjim organizacionim jedinicama, otpremanje pošte, razvodjenje akata kao i njihovo stavljanje u arhivu (arhiviranje, čuvanje).

ARHIVA PISARNICE je sastavni deo pisarnice gde se čuvaju svršeni predmeti do isteka naredne godine u odnosu na godinu kada je predmet završen.

ARHIVSKI DEPO su posebne prostorije ili ormani u kojima se čuva registraturski materijal i arhivska gradja po isteku rokova čuvanje u arhivi pisarnice.

 

Primanje, otvaranje, pregledanje i rasporedjivanje pošte

 

a/ Primanje i otvaranje pošte

 

Član 4.

Primanje pošte (akata, podnesaka, paketa, novčanih pisama, teleframa i dr.) vrši se u pisarnici.

Pošta se prima u toku trajanja redovnog radnog vremena a prima je odredjeni radnik u Odeljenju za opšte i pravne poslove.

 

Član 5.

Primanje pošte vrši se putem neposredne predaje, putem pošte i poštanskog pregratka.

Radnik pisarnice koji neposredno prima poštu od strane ili preko dostavljača – kurira, dužan je da potvrdi prijem pošte stavljajući otisak prijemnog štambilja ili preko potpisa u dostavnoj knjizi, dostavnici, povratnici ili na kopiji akata čiji se original prima (osim ako je prijem potvrdjen u dostavnoj knjizi).

Prijem pošte preko poštanske službe ili podizanje iz poštanskog pregratka vrši se po važećim poštanskim propisima.

 

Član 6.

Običnu poštu otvara ovlašćeni radnik pisarnice.

Poverljivu i strogo poverljivu poštu otvara direktor ili radnik koga on za to ovlasti.

Pošiljka u vezi sa licitacijama, konkursima i izvodjenje radova i slučno, otvara odredjena Komisija.

 

Član 7.

Pri otvaranju koverte treba paziti da se ne ošteti njihova sadržina, da se prilozi raznih akata ne pomešaju, izgube i slično.

U slučajevima kada datum predaje pošti može biti od važnosti za računjanje rokova, uz primljenu poštu treba priložiti i koverat.

 

Član 8.

Ako su koverte, pošiljke primljeni oštećeni, a postoji sumnja o neovlašćenom otvaranju pre otvaranja, pre otvaranja o tome treba sačiniti zapisnik u prisustvu dvoje zaposlenih i konstatovati vrstu i obim oštećenja i da li što nedostaje u primljenoj pošiljci.

 

 

b/ Rasporedjivanje pošte

 

Član 9.

Primljenu poštu rasporedjuje radnik koji je otvara i pregleda.

Po završenom pregledu na svaki primljeni akt koji će biti zaveden stavlja se otisak prijemnog štambilja.

Otisak prijemnog štambilja stavlja se po pravilu u gornjem desnom uglu prve stranice. U otisak prijemnog štambilja upisuju se sledeći podaci:

 1. U rubriku PRIMLJENO - datum kada je akt primljen.

 2. U rubriku ORG. JEDINICA – oznaka službe kojoj je pošta upućena.

 3. U rubriku BROJ – broj osnovne jedinice (bilo iz delovodnika ili kartona).

 4. U rubriku PRILOG – ukupan broj primljenih priloga.

 5. U rubriku VREDNOST - ukupan iznos vrednosti taksenih maraka ili novca.

Ostale oznake na aktima (veza brojeva i sl.), beleže se pored otiska prijemnog štambilja.

 

Član 10.

Signiranje pošte se vrši na organizacione jedinie, sektore i dr. Istoga dana kada je primljena prema unapred odredjenim oznakama za organizacione jedicnice.

Oznake mogu biti u vidu dvocifrenih arapskih brojeva od 01 do 09 a po potrebi i dalje: 10, 11, 12 itd. (zavisi od brojeva organizacionih jedinica) ili u vidu rimskih brojeva: I, II, III, itd. moguće je i ispisivanje slovima, na primer odelenja za ekonomsko-finansijske poslove, jedinica – grupa.

 

Zavodjenje akata, upisivanje u osnovnu evidenciju

 

Član 11.

Primljeni i rasporedjeni akti zavode se u osnovnu evidenciju i dostavljaju u rad istoga dana kada su primljeni i pod istim datumom.

 

Član 12.

Pored delovodnika kartoteke dnevnog izveštaja i sl. Opšta bolica može voditi i druge evidencije koje imaju karakter osnovne evidencije, zaavisno od delatnosti. Na primer (registri) evidencije bolesnika i druge evidencije.

 

D e l o v o d n i k

 

Član 13.

Osnovna evidencija akta je DELOVODNIK, i on se vodi po sistemu osnovnih brojeva i pod brojeva.

Osnovnim brojem tj. rednim brojem delovodnika, označava se predmet svakog primljenog ili sopstvenog akta kada se prvi put zavodi u delovodnik. Osnovni broj predmeta se u toku godine, po pravilu ne menja.

Pod brojevima tj. rednim brojevima, označavaju se svi naknadno primljeni akti u vezi s jednim predmetom označenim osnovnim brojem.

Upisivanje podataka u delovodnik vrši se mastilom ili hemijskom olovkom i čitkim rukopisom, na sledeći način:

 • u rubriku 1 upisuje se osnovni broj delovodnika,

 • u rubriku 2 upisuje se kratka sadržina predmeta,

 • u rubriku 3 upisuje se podbroj,

 • u rubriku 4 upisuje se datum prijema pošiljke,

 • u rubriku 5 upisuje se naziv i sedište pošiljaoca (pri zavodjenju sopstvenih predmeta – akata u ovu rubriku se upisuje skraćenica ''sp'' (sopstveni),

 • u rubriku 6 – upisuje se broj primljenog dopisa i datum,

 • u rubriku 7 – upisuje se organizaciona jedinica kojoj se predmet upućuje na rad,

 • u rubriku 8 – upisuje se datum razvodjenja,

 • u rubriku 9 – upisuje se jedna od oznaka koju su referenti stavili na primerak akta koji će biti s predmetom arhiviran, i to: a/a sa oznakom za arhivu, ako je rad u vezi sa predmetom potpuno završen i predmet treba arhivirati ''p'' i datum do kada referent stavlja predmet u rok, odnosno kada se pretpostavlja da će stići dopune predmeta, oznaka – signatura organizacione jedinice kojoj je ustupljen predmet za dalji rad unutar organizacije, reč ''izvorno'' a ispod toga pun naziv i mesto organizacije ili lica kome je predmet upućen na rešavanje.

 

Član 14.

Svi docnije primljeni akti koji se odnose na isti predmet zavode se pod istim osnovnim brojem sa dodavanjem narednog podbroja.

Kada se popune sve rubrike u delovodniku predvidjeno za upisivanje podbroja, dalje zavodjenje akata koji se odnose na isti predmet vrši se prenošenjem osnovnog broja u sledeću slobodnu rubriku za osnovne brojeve a ispod reči ''prenos'' gde je predmet prvi put upisan staviti osnovne brojeve izmedju kojih je prenet osnovni broj.

Na isti način se povezuju i zajedno rešeni predmeti iz raznih godišta, s tim što se pored broja upisuje i godina.

 

Član 15.

Na kraju godine delovodnik se zaključuje službenom zabeleškom napisanog ispod poslednjeg broja sa konstatacijom koliko je predmeta zavedeno u toj godini. Ova zabeleška se datira i overava službenim pečatom i potpisuje je radnik koji vodi delovodnik.

Na koricama delovodnika upisuje se krupnim slovima naziv organizacije. Ispod naziva stavlja se godina, kao i prvi i poslednji osnovni (redni) broj.

 

Član 16.

Popis akata (spisa) je sastavni deo delovodnika i u njemu se zavode dopisi iste vrste koji se masovno pojavljuju, a po kojima se vodi isti postupak. Na primer rešenja o godišnjem odmoru, radni nalozi, putni nalozi itd.

Popis akata je sastavni deo delovodnika.

 

Član 17.

Poverljivi i strogo poverljivi predmeti zavode se u poseban poverljivi odnosno strogo poverljivi delovodnik, na isti način i na istom obrascu kao i delovodnik, odnosno skraćeni delovodnik.

 

 

Dostavljanje akata u rad i administrativno-tehnička obrada akata

 

Član 18.

Dostavljanje akata u rad vrši se preko interne dostavne knjige.

Može se koristiti više internih dostavnih knjiga.

Dostavljanje računa u rad vrši se preko ''knjige računa'' koja istovremeno predstavlja osnovnu evidenciju te vrste akata.

Dostavljanje pošte upućene na ličnost vrši se preko knjige primljene pošte na ličnost.

Službeni listovi, Službeni glasnici, časopisi i druge publikacije dostavljaju se preko kartona za dostavu službene štampe.

 

Član 19.

Svaki službeni dopis treba da sadrži sledeće delove:

 • zaglavlje, u gornjem levom uglu (naziv i sedište organizacije, broj službenog dopisa sa klasifikacionim znakom, datum , puna adresa),

 • adresa primaoca (pun naziv i sedište primaoca),

 • broj i datum primljenog dopisa na koji se odgovara ''veza'',

 • tekst koji mora biti jasan, sažet i čitak i otkucan na pisaćoj mašini,

 • ispod teksta sa desne strane se potpisuje ovlašćeno lice a uz potpis se stavlja otisak službenog pečata,

 • ispod teksta sa leve strane navode se prilozi koji se dostavljaju uz službeni dopis.

Službeni dopis se piše u najmanje dva primerka, od kojih se jedan šalje komitentu (primaocu) a drugi se zadržava u arhivi pisarnice.

 

 

 

Član 20.

Svaki akt, kojim počinje novi predmet, treba po zavodjenju uložiti u poseban omot. Na omotu se upisuje broj, godina i oznaka unutrašnje organizacione jedinice a ispod toga kratak sadržaj predmeta kao i popis priloga.

Akta istog predmeta treba ulagati u omot po datumima prijema, odnosno rešavanja, tako da se akt sa najnovijim datumom nalazi na vrhu.

 

Vraćenja rešenih predmeta pisarnici, razvodjenje akata i otpremanje pošte

 

 

Član 21.

Svi rešeni predmeti koje treba otpremiti (arhivirati) ili ustupiti nekoj drugoj organizacionoj jedinici, vraćaju se pisarnici preko interne dostavne knjige. Na omotu akta koji se vraća pisarnici, referenti stavljaju posebna uputstva o načinu otpreme (preporučeno, avionom i sl.) i da li akt treba uputiti drugoj organizaciojoj jedinici.

Radnik pisarnice proverava da li je obradjivač vratio kompletan predmet pisarnici, kao i formalnu stranu službenog dopisa i na eventualne nedostatke ukazuje obradjivaču ili mu vraća predmet na dopunu.

 

Član 22.

Na svakom službenom dopisu po kome je postupak završen pre nego što se vrati pisarnici, referent, pored oznaka a/a upisuje ROK ČUVANJA PREDMETA na osnovu liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i potpisuje se.

Razvodjenje akata – službenih dopisa vrši se upisom, u odgovarajuće rubrike delovodnika odnosno popisa akata, u smislu člana 13 i 14.

 

Član 23.

Posle izvršenog razvodjenja akata – akte koje treba staviti u rokovnik, arhivirati ili otpremiti, predaju se neposredno radnicima pisarnice koji vrše ove poslove.

 

Član 24.

Otpremanje pošte vrši pisarnica. Svi predmeti preuzeti u toku dana do 12. časova moraju se otpremiti istog dana. Predmeti primljeni posle zaključivanja otpremnih knjiga, ako nisu hitni, otpremiće se narednog dana.

Na kopiju pisma koje se otprema stavlja se otisak pečata ''ekspedovano'', mesto, datum, i potpis ekspeditora.

 

Član 25.

Više službenih dopisa koji se istog dana upućuju na istu adresu stavljaju se u isti koverat.

Koverat u kome se otpremaju službena akta treba da sadrži u gornjem levom uglu prve strane tačan naziv i bližu adresu pošiljaoca i oznaku svih akata koji se nalaze u koverti.

Naziv primaoca pošiljke ispisuje se krupnim i čitkim slovima, odnosno pisaćom mašinom. Mesto (sedište) primaoca piše se velikim štampanim slovima, a ispod toga se stavlja njegova bliža adresa.

 

Član 26.

Vrednosne pošiljke, sudska akta, poverljiva i strogo poverljiva prepiska otpremaju se obavezno preporučeno ili preko dostavne knjige za spoljnu dostavu, ako se dostavljanje vrši preko kurira.

 

 

 

Član 27.

Koverte sa poverljivom i strogo poverljivim aktima moraju biti zapečaćene. Pečaćenje se vrši utiskom mensinganog žiga preko rastopljenog voska-na sredini za poverljivu, a za strogo poverljivu poštu na sredini i u ćoškovima koverta.

U knjigu ekspedovane pošte upisuju se sve pošiljke, koje se otpremaju poštom. Knjiga služi kao evidencija o završenoj otpremi.

 

Član 28.

Akti i drugi materijali koje treba hitno otpremiti drugim organima ili ustanovama u istom mestu, upisuju se u dostavnu knjigu za mesto i otpremaju preko dostavljača (kurira).

 

Član 29.

 

ARHIVSKO POSLOVANJE

 

U okviru arhivskog poslovanja pojedini termini imaju sledeće značenje:

 

REGISTRATURSKI MATERIJAL, čine spisi, fotografski i fonografski snimci i na drugi način sastavljeni zapisi i dokumenta, knjige i kartoteke o evidenciji tih spisa, zapisi i dokumenti kao i mikrofilmovi o njima, primljeni i nastali u rad društveno političkih zajednica, organizacija i njihovih organa, kao i drugih ustanova i gradjanskih i pravnih lica, dok su od značaja za njihov tekući rad ili dok iz tog materijala nije izvršeno odabiranje arhivske gradje.

 

ARHIVSKA GRADJA, je sav izvorni i reprodukovani (pisani, crtani, štampani, fotografisani, filmovani, fonografisani ili na drugi način zabeleženi) dokumentarni materijal od značaja za istoriju, za kulturu i ostale društvene potrebe koje su nastale u radu organa i organizacija, ustanova, preduzeća, gradjanskih pravnih lica i pojedinaca bez obzira gde je nastao.

 

ODABIRANJE ARHIVSKE GRADJE I IZLUČIVANJE BEZVREDNOG REGISTRATURSKOG MATERIJALA, je postupak kojim se arhivska gradja odabira iz registraturskog materijala uz izlučivanje onih delova registraturskog materijala kojima je prestala važnost za tekući rad a koji nemaju svojstvo arhivske gradje.

 

BEZVREDNI REGISTRATURSKI MATERIJAL, čini registraturski materijal kome je prestala važnost za tekući rad a nije ocenjen kao arhivska gradja.

 

LISTA KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA, SA ROKOVIMA ČUVANJA, je deo opšteg akta, koja sadrži popis sadržaja svih kategorija registraturskog materijala nastalih u radu i njihove rokove čuvanja.

Na osnovu liste vrši se odabiranje arhivske gradje (kategorija koje imaju rok čuvanja TRAJNO) i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala (kategorija sa operativnim rokovima).

 

ARHIVSKA KNJIGA, je evidencija koja sadrži popis celokupnog registraturskog materijala (inventarni pregled) nastalog u radu, kao i onog registraturskog materijala koji se po bilo kom osnovu nalazi u Opštoj bolnici.

 

REGISTRATURSKA JEDINICA, je fascikla, kutija, registrator gde se arhiva (odlaže) registraturski materijal i arhivska gradja.

 

 

Član 30.

Registraturski materijal, u smislu ovog Pravilnika razvrstan je:

 

I Opšta administrativno-pravna i finansijsko-računovodstvena dokumentaacija:

 

- zapisnici sa sednica Upravnog odbora i drugih tela u Opštoj bolnici (potpune i skraćene),

priloge iz zapisnika, stenografske beleške i magnetofonski snimci, odluka i sl.

 

 • rešenje, zaključci, dozvola, saglasnosti, mišljenja i drugi akti upravnih predmeta,

autentična tumačenja Statuta i drugih opštih akata, planova razvoja zdravstvene

zaštite i dr.

 

II Osnovna medicinska dokumentacija

 

 • stacionarne zdravstvene ustanove, specijalističko-ambulantno polikliničke službe i stacionara,

 • zdravstveno statistički izveštaji.

 

Član 31.

Završeni predmeti se obeležavaju-signiraju odredjenom oznakom (arhivski znak, šifra, klasifikacioni znak i sl.), na osnovu koje će se vršiti klasifikacija za arhiviranje. Sistemom klasifikacije treba obezbediti arhiviranje predmeta i akata pod oznakom-signaturama koje treba prethodno utvrditi. Arhiviranje po utvrdjenim oznakama olakšalo bi se efikasno pronalaženje arhiviranih predmeta u tekućem poslovanju a klasifikacijom bi se obezbedio jedinstven sistem sredjivanja gradje odredjenog sadržaja.

 

Član 32.

Opšta bolnica utvrdjuje plan arhivskih znakova za arhiviranje predmeta i akata.

Plan se donosi na početku godine, u toku kalendarske godine se ne može menjati, ali se može dopunjavati.

 

Član 33.

Arhivski predmeti i akti, kao i drugi registraturski materijal čuvaju se u arhivi pisarnice, arhivirani u odgovarajućim registraturskim jedinicama (fasciklama, registratorima, kutijama i sl.), smeštenim u odgovarajuće police ili ormare, u podesnim suvim, svetlim i prostranim prostorijama, osiguranim od vlage i drugih oštećenja.

Na registraturskim jedinicama ispisuju se slsedeći podaci:

Pun naziv zdravstvene ustanove, organizaciona jedinica, godina nastanka materijala, vrsta materijala, oznaka arhiviranja, registratoru raspon brojeva predmeta u fascikli registratoru, redni broj pod kojim je fascikla – registrator upisan u arhivsku knjigu.

 

Član 34.

U arhivi pisarnice završeni predmeti se mogu čuvati najviše dve godine od dana zavodjenja, posle kog roka se obavezno zapisnički predaju u arhivski depo.

 

Član 35.

U arhivskom depou čuva se registraturski materijal i arhivska gradja, po isteku roka čuvanja u arhivi pisarnice, u sredjenom i bezbednom stanju, do uništenja prema listi ili predaji nadležnom arhivu.

Prostorije arhivskog depoa treba da budu snabdevene odgovarajućim (po mogućstvu metalnim) policama, sa ventilacijom, uredjajima za merenje temperature, alarmnim uredjajima, protiv požarnim aparatima i da su obezbedjene od nestajanja i bilo kakvog oštećenja registraturskog materijala.

 

 

Član 36.

Arhivskom gradjom i registraturskim materijalom, u arhivskom depou, rukuje i stručno održava i vrši njihovu neposrednu zaštitu arhivski radnik ili referent za opšte poslove ili drugo odredjeno lice.

 

Član 37.

Arhivski predmeti se izdaju na privremeno korišćenje pojedinim alužbama na revers, koji se popunjava u tri primeraka, Jedan primerak reversa se čuva na mestu odakle je uzet predmet, drugi u posebnoj fascikli referenta za arhivu, a treći dobija korisnik dokumenta.

Revers mora da ima rok na koji se izdaje arhivski predmet.

 

Član 38.

U okviru kancelarijskog poslovanja vodi se ''ARHIVSKA KNJIGA'' kao opšti inventarni pregled celokupnog registraturskog materijala nastalog u radu zdravstvene ustanove – Opšte bolnice, kao i registraturskog materijala i arhivske gradje koji se po bilo kom osnovu nalazi u Opštoj bolnici.

 

Član 39.

Upisivanje u ''Arhivsku knjigu'' vrši se na sledeći način:

 

 • U rubriku ''Redni broj'' upisuju se od jedan pa nadalje brojevi istovrsnog registraturskog materijala nastalog tokom jedne godine, bez obzira na broj registraturskih jedinica. Redni brojevi se nastavljaju u arhivskoj knjizi kontinuirano iz godine u godinu.

Registraturske jedinice obeležavaju se rednim brojem pod kojim su upisane u

arhivskoj knjizi,

 

 • U rubriku ''Datum nastanka'' upisuje se godina odnosno razdoblje u kojem je registraturski materijal nastao. Za registraturski materijal koji obuhvata podatke iz više godina upisuje se početna godina,

 

 • U rubliku ''Sadržaj'' upisuje se kratka sadržina registraturskog materijala i klasifikacioni znak,

 

 • U rubriku ''Ukupno'' upisuje se ukupan broj registraturskih jedinica istovrsnog registraturskog materijala,

 

 • U rubriku ''Prostorije i police'' upisuje se podatak u kojoj prostoriji, polici, ormanu je smešten registraturski materijal kao i sve promene u vezi smeštaja,

 

 • U rubriku ''Primedba'' upisuje se broj rešenja o izlučivanju ili primopredaji arhivske gradje istorijskom arhivu.

 

Član 40.

U arhivsku knjigu registraturski materijal i arhivska gradja se evidentiraju po fondovima, a unutar njih po godinama u šemi klasifikacije iz člana 33. ovog Pravilnika.

 

Član 41.

Prepis arhivske knjige dostavlja se nadležnom arhivu najkasnije do 1. jula naredne godine za proteklu godinu, sa podatkom o količini-izraženo u dužinskim metrima, po godinama.

 

 

 

Odabiranje arhivske gradje i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala

 

Član 42.

Odabiranje arhivske gradje i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala vrši se na osnovu liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.

Lista je sastavni deo ovog Pravilnika i može se primenjivati pošto na nju da saglasnost Istorijski arhiv iz Prokuplja.

 

Član 43.

Opšta bolnica je obavezana da vrši odabiranje arhivske gradje i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala uz učešće Istorijskog arhiva iz Prokuplja.

 

Član 44.

Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala vrši se komisijski. Komisija sastavlja popis registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, istekao rok čuvanja. Popis sadrži sledeće podatke: redni broj, naziv kategorije materijala iz lise, redni broj iz liste, rok čuvanja prema listi, godina nastanka materijala i količina materijala i količina u dužinskim metrima (broj fascikli ili registratora).

Uz navedeni popis komisije obratiti se sa zahtevom nadležnom arhivu da se odobri uništenje bezvrednog registraturskog materijala.

Na osnovu rešenja arhiva kojim se odobrava uništenje bezvrednog registraturskog materijala Opšta bolnica je obavezana da uništi registraturski materijal i da o načinu i vremenu uništenja pismeno obavesti nadležni Arhiv.

 

Član 45.

Ukoliko se tokom godine jave nove vrste predmeta, koje nisu obuhvaćene listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, vrši se izmena i dopuna postojeće liste, na način i po postupku predvidjenom upustvom kao i za donošenje liste.

 

Predaja arhivske gradje nadležnom arhivu

 

Član 46.

Sredjena i popisana arhivska gradja predaje se nadležnom arhivu na čuvanje, pre isteka roka od 30 godina, računajući od dana nastanka gradje.

Preuzimanje arhivske gradje od strane nadležnog arhiva vrši se svake pete godine, po isteku roka od 30 godina.

 

Član 47.

Ako Opšta bolnica prestane da radi, a niko nije preuzeo prava i obaveze Opšte bolnice, smatraće se dospelom za preuzimanje njegova arhivska gradja i registraturski materijal, pod uslovom da je odabrana, sredjena i popisana.

 

Član 48.

Arhivska gradja predaje se o trošku Opšte bolnice na mesto koje odredi Istorijski arhiv iz Prokuplja.

Opšta bolnica kao predavalac arhivske gradje daje mišljenje o uslovima njenog korišćenja u nadležnom arhivu.

 

Član 49.

Primopredaja arhivske gradje vrši se komisijski. Komisija je sastavljena od predstavnika Opšte bolnice koji predaje gradju i predstavnika arhiva koji istu preuzima.

U prisustvu komisije sastavlja se zapisnik u 5 (pet) primeraka sa sledećim podacima:

- Naziv Opšte bolnice koji predaje arhivsku gradju,

- mesto primopredaje i datum,

- popis arhivske gradje po godinama, vrsti i količini,

- podaci o eventualno nepreuzetoj arhivskoj gradji dotičnog fonda,

- mišljenje predavaoca o načinu i uslovima korišćenja gradje,

- potpis članova komisije i overa predavaoca i primaoca.

 

II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 50.

Opšta bolnica je dužna da sa izuzetnom pažnjom čuva i održava arhivsku gradju i registraturski materijal u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i nalazima Istorijskog arhiva iz Prokuplja.

 

Član 51.

Opšta bolnica je obavezna da obaveštava nadležni arhiv o svim pravnim i fizičkim promenama nastalim u vezi sa arhivskom gradjom i registraturskim materijalom, kao i o statusnim promenama u pogledu promena naziva, delatnosti spajanja, ukidanja, promene adrese i drugo.

 

 

 

Član 52.

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja sastavni je deo ovog Pravilnika u smislu člana 53. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

 

Član 53.

Prilikom prestanka radnog odnosa ili kadrovskih promena zaposlenih arhive ili pisarnice, primopredaja dužnosti vrši se zapisnički.

 

Član 54.

O primeni ovog Pravilnika staraće se rukovodilac sektora za opšte i pravne poslove.

 

Član 55.

Nepridržavanje i ne postupanje po odredbama ovog Pravilnika predstavlja povredu radnih obaveza.

 

Član 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8-og dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

_____________________

Slaviša Lepojević,dipl.ecc.

 

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na Oglasnoj tabli Opšte bolnice dana ________ 2012.god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTA BOLNICA ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I S T A

KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA

ROKOVIMA ČUVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br. 1582

23.05.2012.godine

P r o k u p lj e

 

 

Na osnovu člana 38. tačka 2. Zakona o kulturnim dobrima (''Sl.glasnik RS'' br. 71/94) i člana 42. Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, Upravni odbor Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, na sednici održanoj 22.05.2012. godine, doneo je

 

L I S T U K A T E G O R I J A

REGISTRATURSKOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA

 

Član 1.

Lista sadrži sledeće kategorije registraturskog materijala i rokove njihovog čuvanja:

 

 

 1. REGISTRATURSKI MATERIJAL IZ OBLASTI NEMEDICINSKE

DOKUMENTACIJE

 

Red.

broj

SADRŽAJ – VRSTA PREDMETA

ROK

ČUVANJA

I PREDMETI KOJI SE ODNOSE NA OSNIVANJE

1.

Rešenja o osnivanju

trajno

2.

Prijava nadležnim organima o početku poslovanja

trajno

3.

Akta u vezi statusnih promena )integracija, izdvajanje, promene statusa, promena naziva

trajno

4.

Rešenje u vezi upisa i brisanja iz registra sudova

trajno

5.

Zahtevi i kartoni za deponovanje potpisa ovlašćenih lica, otvaranje žiro-računa i dr.

5. godina po stavljanju van snage

II PREDMETI KOJI SE ODNOSE NA RAD ORGANA

1.

Poziv na sednice Upravnog, Nadzornog odbora i drugih organa i njihovih tela (odbora, komisija i sl.)

2.. godine

2.

Zapisnici sa sednice Upravnog i Nadzornog odbora sa odgovarajućim materijalima, prilozima

trajno

3.

Poslovnik o radu Upravnog i Nadzornog odbora

trajno

4.

Zapisnici sa sednice Stručnog kolegijuma

2. godine

5.

Ostali predmeti vezani zarad organa upravljanja

5 .godina

 

III PRAVNI I OPŠTI POSLOVI

1.

Ugovori, elaborati, analize, nacrti i projekti vezani za zdravstvenu delatnost

trajno

2.

Akta o osiguranju imovine i lica

10. godina

3.

Tužbe u vezi sa radnim sporom

5. godina

4.

Parnični predmeti

trajno

5.

Imovinsko pravni predmeti

trajno

6.

Prigovori i žalbe na rešenja o rasporedjivanju na radna mesta

3. godine

7.

Prigovori na ugovore o zaradi

3. godine

8.

Diplome, plahate i druga javna priznanja

trajno

9.

Matična knjiga zaposlenih

trajno

10.

Personalna dosijea zaposlenih

trajno

11.

Akta o zasnivanju radnog odnosa

trajno

12.

Akta o prestanku radnog odnosa

trajno

13.

Rešenje o rasporedjivanju zaposlenih

2. godine

14.

Ostala rešenja (godišnji odmori, odsustvovanje sa rada, mirovanje radnog odnosa, kao i razne potvrde i uverenja

2. godine

15.

Ugovori o zaradama zaposlenih i druga akta u vezi zarada i naknada zaposlenih

3. godine

16.

Pravilnici i druga opšta akta

trajno

17.

Godišnji i dugoročni planovi i programi rada i izveštaji o radu Opšte bolnice

trajno

18.

Predmeti u vezi sprovodjenja konkursa i oglasa

3. godine

19.

Ugovori o delu, prekovremenom radu

10. godina

20.

Izveštaji koji se dostavljaju statistici

2. godine

21.

Razne prepiske vezane za radne odnose

2. godine

22.

Ugovori o poslovanoj saradnji, zakupu i ostali

trajno

IV PREDMETI U VEZI SOCIJALNOG,

INVALIDSKOG I PENZIJSKOG OSIGURANJA

1.

Prijava i odjava zaposlenih nadležnih službi (službi socijalnog, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja

40. godina

2.

Evidencija popunjenih obrazaca za izdavanje zdravstvenih legitimacija

40. godina

3.

Dokumentacija u vezi dečijeg dodatka

5. godina

4.

Dokumentacija o ostvarivanju prava na penziju

trajno

5.

Ostala prepiska vezana za ostvarivanje prava iz socijalnog, invalidskog i penzijskog osiguranja

5. godina

6.

Evidencija o prijavama i odjavama zaposlenih kod Zavoda za penzijsko, invalidsko i socijalno osiguranje i promeni podataka o evidenciji

40. godina

V PREDMETI U VEZI ZAŠTITE NA RADU

1.

Program mera zaštite na radu

trajno

2.

Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti zaštite na radu

trajno

3.

Evidencija o povredi na radu

trajno

4.

Zapisnici o povredama na radu

trajno

5.

Prijave povreda radnika na radu nadležnim organima

trajno

6.

Godišnji i drugi izveštaj iz oblasti zaštite na radu

trajno

7.

Zapisnici o redovnim i vanrednim pregledima stanja zaštite na radu

10. godine

8.

Zapisnici i rešenja inspekcije rada o obezbedjivanju propisanih uslova rada, korišćenje zaštitnih sredstava na radu, otklanjanju nadjenih sredstava

trajno

9.

Zapisnici o pregledu i obezbedjenju objekata protivpožarnim i drugim aparatima

5. godina

10.

Materijali u vezi sa održavanjem i obezbedjivanjem mašina, uredjaja, postrojenja (atesti, garantni listovi, upustva za rukovanje i ostala dokumentacija)

trajno

11.

Ostala prepiska vezana za oblast zaštite na radu

5. godina

 

VI PREDMETI U VEZI DISCIPLINSKE I MATERIJALNE ODGOVORNOSTI

5. godina

VII PREDMETI KOJI SE ODNOSE NA INVESTICIJE, TEHNIČKE ELABORATE, IZGRADNJU I ADAPACIJU OBJEKTA

1.

Odluke o izgradnji investicionih objekata

trajno

2.

Projekti sa svim praatećim materijalima

trajno

3.

Saglasnost nadležnih organa za projekat

trajno

4.

Rešenja o odobrenju gradnje

trajno

5.

Ponuda izvodjača radova-izbora

5. godina

6.

Materijal o postupku izbora izvodjača radova

5. godina

7.

Ugovor o projektovanju

trajno

8.

Ugovor o gradnji – izvodjenju radova materijala u vezi održavanja i popravke elektroinstalacije vodovodnih instalacija, instalacija grejanja i telefonskih instalacija

5. godina

VIII PREDMETI KOJI SE ODNOSE NA STRUČNO OBRAZOVANJE, STRUČNE ISPITE I SPECIJALIZACIJE

1.

Evidencija o položenim pripravničkim ispitima

trajno

2.

Evidencija o položenim stručnim ispitima

trajno

3.

Predmeti vezani za specijalizaaciju radnika

trajno

4.

Materijali u vezi učešća na seminare i simpozijume

2. godine

5.

Ostala akta vezana za stručno usavršavanje radnika

5. godina

IX KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

1.

Delovodnici (obični, poverljivi, strogo poverljivi)

trajno

2.

Registri uz delovodnik

trajno

3.

Arhivska knjiga

trajno

4.

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

trajno

5.

Dokumentacija o odabiranju arhivske gradje i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala

trajno

6.

Zapisnici o pregledu aarhivske gradje

trajno

7.

Zaapisnici o pregledu načina vodjenja kancelarijskog poslovanja od strane nadležnih organa

trajno

8.

Spisak štambilja i pečata

trajno

9.

Kontrolnik poštarina

3. godina

10.

Interna dostavna knjiga

3. godina

11.

Dostavna knjiga za mesto

3. godina

12.

Knjiga evidencije dnevnih promena

5. godina

13.

Knjiga ekspedovane pošte

3. godine

14.

Zapisnici o primopredaji dužnosti

trajno

15.

Propratna pisma u prilogu kojim se dostavljaju razni zahtevi za uplate, isplate i odobrene izveštaje

2. godine

16.

Mesečni statistički izveštaj

2. godine

17.

Razna pisma, molbe, kopije, potvrde, uverenja i dr.

2. godine

18.

Ostala prepiska vezana za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

2. godine

X FINANSIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE

1.

Izveštaj o poslovanju i godišnjem obračunu

50. godina

2.

Konačni obračun zarada zaposlenih

50. godina

3.

Isplata liste sa podacima o zaradama zaposlenih za periode za koje ne raspolaže konačnim obračunima tih zarada

10. godina

4.

Glavna knjiga i dnevnik

10. godina

5.

Pomoćne knjige

5. godina

6.

Polugodišnji i drugi periodični obračuni i knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su vršena knjiženja

5. godina

7.

Isprave koje se odnose na platni promet

3. godine

8.

Kontrolni blokovi, pomoćni obrasci i slična dokumentacija

2. godine

9.

Kartoteka osnovnih sredstava

5. godine

10.

Evidencija o kreditima

10. godine

11.

Razne prepiske sa Službom platnog prometa povodom finansijsko-materijalnog poslovanja

3. godine

12.

Analitika kupca i dobavljača

5. godina

13.

Analitika osnovnih sredstava

5. godina

14.

Dnevnik blagajne

5. godine

15.

Kartoteka materijalnog knjigovodstva

5. godina

16.

Zapisnici nadležnih organa u vezi finansijskog poslovanja

trajno

17.

Izvodi banke

5. godina

18.

Kartoteka inventara osnovnih sredstava

5. godina

19.

Kartoteka sitnog inventara

5. godina

20.

Knjiga i kartoteka potrošnog materijala

2. godine

21.

Nalozi za knjiženje sa pratećom dokumentacijom

5. godina

22.

Ulazne i izlazne fakture

5. godina

23.

Spiskovi zbirnih računa

2. godine

24.

Knjiga ulaznih i izlaznih faktura

2. godine

25.

Obračun kamate

2. godine

26.

Blagajnički izveštaj

2. godine

27.

Blagajna uplate - isplate

2. godine

28.

Dokumenta o regresu i toplom obroku

2. godine

29.

Dokumenta o isplaćenom potrošačkom kreditu

2. godine

30.

Nalozi za sve vrste isplata

2. godine

31.

Nalozi i zahtevi za refundaciju zarada i bolovanja

2. godine

32.

Rekapitulacija i specifikacija računa i dostavnica

2 .godine

33.

Administrativne zabrane

2. godine

34.

Knjiga naloga za korišćenje kola

2. godine

35.

Izveštaj o utrošku goriva

2. godine

36.

Putni nalozi za vozila

2. godine

37.

Nalozi za isplatu prevoznih troškova

2. godine

38.

Isplaćene akontacije zarada

2. godine

39.

Pregled isplaćenih zarada

2. godine

40.

Obračun poreza i doprinosa iz zarada

2.godine

41.

Radni nalozi

2 .godine

42.

Izveštaj o stanju saglasnosti salda

2 .godine

43.

Blok kopija (uplate, isplate, priznanice)

2. godine

44.

Obračunski list

2. godine

45.

Zaključnice, dostavnice i povratnice

2 .godine

46.

Evidencija utroška potrošnog materijala

2. godine

47.

Polise osiguranja imovine i vozila

2. godine

48.

Kompleti izveštaja komisija za popis sa propisanim listama

2. godine

 

 

XI PREDMETI VEZANI ZA ODBRANU

prema važećim propisim

XII MEDICINSKO SNABDEVANJE

1.

Zahtevi za izdavanje saglasnosti za uvoz opreme, potrošnog materijala, lekova i sl.

5. godina

2.

Planovi godišnjih i vangodišnjih potreba opreme, potrošnog materijala

trajno

3.

Odobrenja nadležnih organa za uvoz opeme, repromaterijala i sl.

trajno

4.

Ugovori vezani za nabavku opeme, potrošnog materijala i dr.

trajno

XIII JAVNE NABAVKE

1.

Evidencija podataka o dodeljenim javnim nabavkama

trajno

2.

Javni pozivi, pozivi za dostavljanje ponuda, ponude ponudjača, odluke, zapisnici, predlozi, izveštaji, dopisi i dr.

8. godina od isteka ugovorenog roka za izvršenje pojedinačnog ugovora

3.

Kompletna dokumentacija podnosioca zahteva za zaštitu prava /ponudjača/ komisija za zaštitu prava

8. godina

4.

Ostala dokumentacija iz ove grupe

8. godina

 

B. REGISTRATURSKI MATERIJAL IZ OBLASTI MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

I OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

1.

Matični list

trajno

2.

Protokol bolesnika

trajno

3.

Protokol operisanih

trajno

4.

Protokol umrlih

trajno

5.

Protokol anestezije

trajno

6.

Protokol hospitalizovanih bolesnika

trajno

7.

Protokol ambulantnih pregleda

10 godina

8.

Protokol obdukcija

trajno

9.

Protokol porodjenih žena

trajno

10.

Protokol donesene dece

trajno

11.

Protokol nedonešene dece

trajno

12.

Protokol eksterne dece

trajno

13.

Protokol dece intenzivne nege

trajno

14.

Protokol prijava rodjene dece

trajno

15.

Protokol evidencije o prekidima trudnoće

10 godina od zadnjeg upisa

16.

Protokol holposkopije

5 godina

17.

Protokol malih hirurških intervencija

5 godina

18.

Protokol ultrazvučnih pregleda

5 godina

19.

Protokol EKG-a u O.J.

1 godina

20.

Protokol bolesnika sa ugradjenim pejs-mejkerom

15 godina

21.

Protokol elektronskih kontrola pejs-mejkera

15 godina

22.

Protokol bolesnika u koronarnoj jedinici

5 godina

23.

Protokol zdravstvenog vaspitanja

1 godina od zadnjeg upisa

24.

Knjiga evidencije o zaraznim bolestima

1 godina od zadnjeg upisa

25.

Knjiga evidencije o uživaocima droge

10 godina od zadnjeg upisa

26.

Knjiga dežurne ekipe lekara

10 godina, a za neurohirurgiju trajno

27.

Knjiga narkotika

trajno

28.

Knjiga histoloških analiza

trajno

29.

Registar hroničnih bolesnika

10 godina od zadnjeg upisa

30.

Protokol za registrovanje raznog medicinskog rada

5godina od zadnjeg upisa

31.

Knjiga izveštaja dežurnog osoblja

2 godine

32.

Protokol bolesnika laboratorije

5 godina

33.

Snimci koji se ne ulažu u dosije bolesnika

5 godina

34.

Knjiga o evidencijama i prijavama fetalne smrti

trajno

35.

Knjiga evidencije otpusta baolesnika

trajno

36.

Knjiga upućivanja bolesnika u druge zdravstvene ustanove

10 godina

37.

Knjiga evidencije previjanja

5 godina

38.

Knjiga trebovanja lekova

5 godina

39.

Knjiga utroška lekova

5 godina

40.

Protokol rentgena, skopija i grafija

5 godina

41.

Predmetna stakla sa materijalom (biološki, citološki i lešni)

trajno

42.

Kalupi biološkog, citološkog i lešnog materijala

trajno

43.

Sprovodjenje leša

1 godina

II POMOĆNA SREDSTVA ZA VODJENJE I ZDRAVSTVENO STATISTIČKI

IZVEŠTAJI

1.

Dnevna evidencija o kretanju bolesnika u Opštoj bolnici

1 godina

2.

Izveštaj službe za bolničko lečenje

5 godina

3.

Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima

5 godina

4.

Izveštaj o broju i vrsti izvršenih operacija po OJ

5 godina

5.

Izveštaj o hospitalizaciji

trajno

6.

Izveštaj o lečenju u intenzivnoj nezi

5 godina

III I S T O R I J E B O L E S T I

III/1 ISTORIJE BOLESTI KOJE SE ČUVAJU TRAJNO

1.

Istorije bolesti specifičnih slučajeva

trajno

2.

Istorije bolesti pacijenata lečenih od bolesti nepoznate etiologije (maligne neoplazme, kongenitalne anomalije i dr.)

trajno

3.

Istorije bolesti pacijenata lečenih od teških infekcija

trajno

4.

Istorije bolesti značajne za naučno-istraživački rad i sa aspekta istorije razvoja Opšte bolnice

trajno

5.

Istorije bolesti izabrane metodom uzrokovanja (slučajni, sistematski uzorak)

trajno

6.

Istorije bolesti poznatih ličnosti (naučnika, profesora univerziteta, književnika, umetnika, političara, privrednika, sportista itd.)

trajno

7.

Hronična oboljenja sinusa, uva, grla i drugih oboljenja koja su bitna za dalji tok razvoja bolesti

trajno

8.

Organska psihotična stanja

trajno

9.

Psihoze

trajno

10.

Neurotični poremećaji, poremećaji ličnosti i drugi nepsihotični duševni poremećaji

trajno

11.

Duševna zaostalost

trajno

III/2 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 5O GODINA

1.

Benigna neoplazma

50 godina

2.

Hereditarna degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema

50 godina

3.

Druga oboljenja centralnog nervnog sistema

50 godina

4.

Pneumokonioze i druga oboljenja pluća izazvana spoljnim uzrocima

50 godina

5.

Nedovoljno definisani i nepoznati uzroci morbiditeta i mortaliteta

50 godina

III/3 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 3O GODINA

1.

Poremećaji štitne žlezde

30 godina

2.

Bolesti drugih endokrilnih žlezda

30 godina

3.

Akutna reumatska groznica

30 godina

4.

Hronična reumatska bolest srca

30 godina

5.

Hipertenzije

30 godina

6.

Ishemično oboljenje srca

30 godina

7.

Oboljenje pulmonalne cirkulacije

30 godina

8.

Drugi oblici oboljenja srca

30 godina

9.

Cerebrovaskularna oboljenja srca

30 godina

10.

Oboljenja arterija, arteriola i kapilara

30 godina

11.

Fraktura lobanje

30 godina

12.

Prelomi kostiju vrata i trupa

30 godina

13.

Intrakranijalna povreda bez preloma lobanje

30 godina

14.

Pozne posledice infektivnih i parazitarnih bolesti

30 godina

15.

Oboljenja perifernog nervnog sistema

30 godina

16.

Oboljenja vena, limfnih puteva i druga oboljenja cirkulatornog sistema

30 godina

17.

Hronično opstruktivno pulmonalno oboljenje i slična stanja

30 godina

18.

Druga oboljenja respiratornog sistema

30 godina

19.

Unutrašnje povrede grudnog koša, trbuha i karlice

30 godina

20.

Otvorena rana glave, vrata i trupa

30 godina

21.

Pozne posledice trovanja, povreda, toksičnih efekata i drugih spoljnih uzroka

30 godina

22.

Povreda živaca i kičmene moždine

30 godina

23.

Izvesne traumatske komplikacije i neoznačene povrede

30 godina

24.

Normalan porodjaj i dr. indikacije za medicinsku zaštitu u trudnoći, u toku porodjajnih trudova i porodjaja

30 godina

25.

Dečje liste sa neonatologije

30 godina

III/4 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 2O GODINA

1.

Tuberkuloza

20 godina

2.

Deficitarna stanja ishrane

20 godina

3.

Metabolični poremećaji i poremećaji imuniteta

20 godina

4.

Oboljenja oka i adneksa oka

20 godina

5.

Bolesti uha i procesus mastoideusa

20 godina

6.

Druga oboljenja digestivnog sistema

20 godina

7.

Nefritis, nefrolitički sindrom i nefroze

20 godina

8.

Bolesti dojke

20 godina

9.

Odredjena stanja nastala u perinatalnom sistemu

20 godina

10.

Toksični efekti supstancija, prvenstveno nemedicinskih po poreklu

20 godina

III/5 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 15 GODINA

1.

Sifilis i druge venerične bolesti

15 godina

2.

Bolesti krvi i krvotvornih organa

15 godina

3.

Sterilitet

15 godina

4.

Patologija trudnoće

15 godina

5.

Endokrinologija

15 godina

6.

Konzervativa

15 godina

III/6 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 10 GODINA

1.

Infektivne bolesti digestivnog trakta

10 godina

2.

Zoonoze bakterijskog porekla

10 godina

3.

Druge bakterijske bolesti

10 godina

4.

Poliomialitis i dr.neartopodne virusne bolesti centralnog nervnog sistema

10 godina

5.

Virusne bolesti praćene egzaktemom

10 godina

6.

Artropodne virusne bolesti

10 godina

7.

Druge bolesti prouzrokovane virusima i klamidijama

10 godina

8.

Neoplazme

10 godina

9.

Rikocioze i druge bolesti prenete artropodama

10 godina

10.

Druge spirotetne bolesti

10 godina

11.

Helmintijaze

10 godina

12.

Druge infektivne i parazitarne bolesti

10 godina

13.

Inflamatorna oboljenja centralnog nervnog sistema

10 godina

14.

Pneumonija i inflauenca

10 godina

15.

Bolesti jednjaka, želuca i dudenuma

10 godina

16.

Neinfektivni enteritis i kolitis

10 godina

17.

Druge bolesti creva i peritoneuma

10 godina

18.

Druge bolesti urinarnog sistema

10 godina

19.

Bolest muških genitalnih organa

10 godina

20.

Zapaljiva oboljenja ženskih karličnih organa

10 godina

21.

Druga oboljenja ženskog genitalnog trakta

10 godina

22.

Komplikacije koje se dešavaju uglavnom za vreme porodjajnih trudova i porodjaja

trajno

23.

Komplikacije u puerperijumu

10 godina

24.

Druga inflamatorna oboljenja kože i potkožnog tkiva

10 godina

25.

Atropatije i srodna stanja

10 godina

26.

Dorzopatije

10 godina

27.

Reumatizam isključujući ledja

10 godina

28.

Osteopatije, hondropatije i stečene mišićno skeletne deformacije

10 godina

29.

Simpomi septum

10 godina

30.

Tonzile

10 godina

31.

Prelom gornjeg i donjeg ekstremiteta

10 godina

32.

Otvorena rana gornjeg i donjeg ekstremiteta

10 godina

33.

Povreda krvnih sudova

10 godina

34.

Konfuzije sa nepovredjenom površinom kože

10 godina

35.

Povrede, nagnječenja

10 godina

36.

Trovanje lekovima, medikamentima i biološkim supstancama

10 godina

37.

Opekotine

10 godina

38.

Drugi i neoznačeni efekti spoljnih uzoraka

10 godina

39.

Komplikacije hirurške i medicinske nege koje nisu klasifikovane na drugom mestu

10 godina

40.

Alergijske reakcije i anemije

10 godina

III/7 ISTORIJE BOLESTI SA VREMENSKIM ROKOM DO 5 GODINA

1.

Mikoze

5 godina

2.

Akutne respiratorne bolesti

5 godina

3.

Druga oboljenja respiratornog sistema

5 godina

4.

Apendicitis

5 godina

5.

Bolesti ušne šupljine, pljuvačnih žlezda i vilice

5 godina

6.

Hernija trbušne šupljine

5 godina

7.

Trudnoća završena pobačajem

5 godina

8.

Komplikacija koja se juglavnom odnosi na trudnoću

5 godina

9.

Kolposkopija

5 godina

10.

Infekcija kože i potkožnog tkiva

5 godina

11.

Druga oboljenja kože i potkožnog tkiva

5 godina

12.

Nespecifični nenormalni nalazi

5 godina

13.

Dislokacije

5 godina

14.

Uganuće i nategnuće zglobova i okolnih mišića

5 godina

15.

Površne povrede

5 godina

16

Dejstvo stranog tela prodrlog kroz otvor

5 godina

 

 

Član 2.

Ova lista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slaviša Lepojević,dipl.ecc.

 

 

Ova lista je objavljena na Oglasnoj tabli Opšte bolnice dana 24.05.2012.god.

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 26 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas380
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3650
mod_vvisit_counterOvog meseca11863
Baner
Baner