ODLUKU O POČETKU, RASPOREDU I ZAVRŠETKU REDOVNOG RADNOG VREMENA I PREKOVREMENOM RADU U OPŠTOJ BOLNICI ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE PDF Štampa El. pošta
sreda, 28 decembar 2016 12:34

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br. 4627

28.12.2016. god.

Prokuplje

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 50 – 67 Zakona o radu, člana 76 – 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje br. 4618 od 28.12.2016. godine i člana 22. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, direktor donosi

ODLUKU O POČETKU, RASPOREDU I ZAVRŠETKU REDOVNOG RADNOG VREMENA I PREKOVREMENOM RADU U OPŠTOJ BOLNICI ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE

Član 1.

Zdravstvena ustanova dužna je da u okviru utvrđenog nedeljnog rasporeda rada i radnog vremena pruža zdravstvenu zaštitu radom u jednoj, dve ili više smena, u skladu sa delatnošću zdravstvene ustanove.

Član 2.

Zdravstvena ustanova može da uvede prekovremeni rad ako organizacijom rada u smenama ili preraspodelom radnog vremena nije u mogućnosti da obezbedi zdravstvenu zaštitu.

Za vreme trajanja dežurstva zdravstveni radnik mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi.

Dežurstvo može da se uvede noću, u dane državnog praznika i nedeljom.

Odluku o uvođenju i obimu dežurstva na nivou zdravstvene ustanove, kao i po zdravstvenom radniku, donosi direktor zdravstvene ustanove.

Zdravstvenom radniku dežurstvo ne može trajati duže od 10 časova nedeljno.

Član 3.

Prekovremenim radom smatra se i rad po pozivu.

Rad po pozivu je poseban oblik prekovremenog rada kod kojeg zdravstveni radnik ne mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi, ali se mora odazvati na poziv radi pružanja zdravstvene zaštite.

Pripravnost je poseban oblik prekovremenog rada kod kojeg zaposleni radnik ne mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi ali mora biti stalno dostupan radi pružanja hitne medicinske pomoći u zdravstvenim ustanovama.

Član 4.

Zdravstveni radnici za dežurstvo i prekovremeni rad imaju pravo na uvećanu zaradu u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje rad.

Član 5.

Zaposleni ima pravo na odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno. Nedeljni odmor se po pravilu koristi nedeljom.

Zbog prirode posla i organizacije rada, neke službe moraju pružati usluge zdravstvene zaštite i nedeljom.

Zaposleni koji rade redovno radno vreme nedeljom imaju pravo na odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno u toku naredne nedelje.

Redovni rad nedeljom organizovati sa najmanjim neophodnim brojem izvršioca.

Član 6.

U cilju kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite u organizacionim jedinicama direktor je shodno svojim ovlašćenjima uveo smenski rad, dežurstvo i prekovremeni rad na sledeći način:

I UPRAVA – MENADŽMENT BOLNICE

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Radnim danom od 7h – 15h.

II SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE
1. Služba interne medicine

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

1.1. Odsek intenzivne nege sa koronarnom jedinicom
Za specijaliste redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

1.2. Odsek nefrologije i dijalize

Za specijaliste, doktore medicine i tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
Po potrebi radno vreme organizovati u skladu sa smenama dijalize pacijenata.

Rad od 20h – 7h za jednog specijalistu interne medicine koji pokriva internistički sektor i to: redovni rad u trajanju od 3h (u periodu od 20h – 22h i od 6h – 7h) i dežurstvo kao prekovremeni rad u periodu od 22h – 6h.
Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom (1 specijalista u smeni).


2. Služba pneumoftiziologije

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

Dežurstvo kao prekovremeni rad radi obavljanja vizite u službi za jednog pneumoftiziologa nedeljom i državnim praznikom u trajanju od 4 sata ( 8h – 12h ).

3. Služba neurologije sa intenzivnom negom

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

Rad od 20h – 7h za jednog specijalistu neurologije / neuropsihijatrije / psihijatrije, koji pokriva službu neurologije, službu psihijatrije, odeljenje za produženo lečenje i negu i palijativno zbrinjavanje i to: redovni rad u trajanju od 3h (u periodu od 20h – 22 h i od 6h –7h) i dežurstvo kao prekovremeni rad u periodu od 22h – 6h.

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom (1 specijalista u smeni), koje obuhvata i vizitu na odeljenju za produženo lečenje i negu i palijativno zbrinjavanje.

4. Služba psihijatrije
Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

5. Odeljenje za infektivne bolesti
Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

Dežurstvo kao prekovremeni rad radi obavljanja vizite na odeljenju za jednog infektologa nedeljom i državnim praznikom u trajanju od 4 sata ( 8h – 12h ).
Rad po pozivu dežurnog internističkog sektora.

6. Odsek za kožne bolesti

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

7. Služba pedijatrije

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

Rad od 20h – 7h za jednog specijalistu pedijatra i to: redovni rad u trajanju od 3h (u periodu od 20h – 22 h i od 6h – 7h) i dežurstvo kao prekovremeni rad u periodu od 22h – 6h.

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom (1 specijalista u smeni).

7.1. Odsek neonatologije
Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi odgovorni tehničar odseka.

Kada to zahteva organizacija rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla, šef odseka može prilagoditi radno vreme lekara preraspodelom radnog vremena, uz saglasnost pomoćnika direktora za medicinske poslove.

Stručnu pratnju pacijenata u intrahospitalnom transportu obezbeđuje Odsek neonatologije. Vreme provedeno u transportu računa se kao prekovremeni rad.
Dežurstvo kao prekovremeni rad radi obavljanja vizite u službi za jednog pedijatra nedeljom i državnim praznikom u trajanju od 2 sata ( 8h – 10h ).

II SEKTOR ZA HIRUŠKE GRANE MEDICINE

1. Služba opšte hirurgije

1.1. odsek operacionog bloka

1.2. odsek hiruške intenzivne nege

2. Odeljenje ortopedije sa traumatologijom

3. Odeljenje urologije

4. Odeljenje otorinolaringologije

5. Odeljenje oftalmologije

6. Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom

Za specijaliste, doktore medicine, anestetičare, instrumentare i tehničare redovno radno vreme je 40 sati nedeljno i to:
- Za specijaliste, doktore medicine, anestetičare, instrumentare i tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za anestetičare, instrumentare i tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).


Rad od 20h – 7h za jednog specijalistu hirurgije koji pokriva hirurški sektor i to:
redovni rad u trajanju od 3h (u periodu od 20h – 22 h i od 6h – 7h) i dežurstvo kao prekovremeni rad u periodu od 22h – 6h.
Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom za specijaliste hirurgije (1 specijalista u smeni).

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom u službi za 1 anesteziologa u trajanju od 12 sati (7h – 19h).

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom radi obavljanja vizite u službi za urologa i ortopeda u trajanju od 4 sata (8h – 12h).

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom radi obavljanja vizite u službi za oftalmologa i otorinolaringologa u trajanju od 4 sata (8h – 12h).

Od 19h – 7h narednog dana (ponedeljak – petak) pripravnost za davanje stručne pratnje pacijenata u intrahospitalnom transportu za 1 anesteziologa i 1 anestetičara, a subotom, nedeljom i državnim praznikom – 24h. Za pratnju se pozivaju anesteziolog i /ili anestetičar od kuće, kojima se vreme provedeno u transportu računa kao prekovremeni rad.

Pripravnost za 1 instrumentara od 20h – 7h narednog dana.

7. Služba ginekologije i akušerstva

7.1. odsek akušerstva

7.2. odsek intenzivne nege
Za specijaliste, doktore medicine, akušerske sestre, instrumentare i tehničare redovno radno vreme je 40 sati nedeljno i to:
- Za specijaliste, doktore medicine, akušerske sestre, instrumentare i tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za akušerske sestre, instrumentare i tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).


Rad od 20h – 7h za jednog specijalistu ginekologa i to:
redovni rad u trajanju od 3h (u periodu od 20h – 22 h i od 6h – 7h) i dežurstvo kao prekovremeni rad u periodu od 22h – 6h.

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom (1 specijalista u smeni).

Pripravnost za 1 instrumentara od 20h – 7h narednog dana.

IV ORGANIZACIONE JEDINICE ZA OBAVLJANJE ZAJEDNIČKIH MEDICINSKIH POSLOVA

1. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi Pomoćnik direktora i načelnik službe (odeljenja).

Dežurstvo kao prekovremeni rad nedeljom i državnim praznikom (1 specijalista u smeni).

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji radi u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

Od 7h – 19h (ponedeljak – petak), stručna pratnja pacijenata u intrahospitalnom transportu.

Od 19h – 7h narednog dana (ponedeljak – petak) pripravnost za davanje stručne pratnje pacijenata u intrahospitalnom transportu za 1 specijalistu urgentne medicine ili doktora medicine i po potrebi 1 medicinskog tehničara, a subotom, nedeljom i državnim praznikom – 24h, po rasporedu pripravnosti koji sačinjava načelnik Odeljenja anesteziologije sa reanimatologijom. Za pratnju se pozivaju specijalista urgentne medicine ili doktor medicine i/ili medicinski tehničar od kuće, kojima se vreme provedeno u transportu računa kao prekovremeni rad.

1.1. Odsek bolničkog sanitetskog transporta

Za vozače redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za vozače koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
- Za vozače koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni vozač ili glavni tehničar službe (odeljenja).

2. Odeljenje za produženo lečenje i negu i palijativno zbrinjavanje
Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

2.1. Odsek onkologije
Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Od 7h – 14h
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Od 7h – 14h
Svaka druga subota je radna.

3.Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski tretman

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h.
Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

4. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

5. Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

- Za tehničare koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi glavni tehničar službe (odeljenja).

6. Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Za stalni rad u zoni jonizujućeg zračenja za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 30 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 12h30min

II smena od 12h30min – 18h
Svaka druga subota je radna.

Pripravnost za 1 radiologa od 18h do 7h.

Za stalni rad u zoni jonizujućeg zračenja za Rtg tehničare redovno radno vreme 30 sati nedeljno i to:
- Za Rtg tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 12h30min

II smena od 12h30min – 18h
Svaka druga subota je radna.

- Za 5 Rtg tehničara koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 14h, 2 dana

II turnus od 14h –21h, 2 dana

3 dana slobodno.

Pripravnost za 1 Rtg tehničara od 21h do 7h.
Za sve ostale koji nemaju stalni rad u zoni jonizujućeg zračenja, redovno radno vreme je 40 sati nedeljno i to:
I smena od 7h – 14h

II smena od 14h – 21h
Svaka druga subota je radna.

7. Odeljenje za mikrobiološku dijagnostiku

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

8. Odsek patologije

Za specijaliste, doktore medicine i tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Od 7h – 14h
Svaka druga subota je radna.

9. Odeljenje za snabdevanje krvlju i krvnim produktima - Transfuzija

Za specijaliste i doktore medicine redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Od 7h – 14h
Svaka druga subota je radna.

Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
- Za tehničare koji rade u smenama:

I smena od 7h – 14h

II smena od 13h – 20h
Svaka druga subota je radna.

- Za tehničare koji rade u turnusima:

I smena od 7h – 13h 30min,

II smena od 9h – 15h 30min,

III smena od 15h 30min – 22h.

Od 22h – 7h pripravnost za 1 tehničara

10. Odsek za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (Bolnička apoteka)

Za dipl. farmaceute, redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Od 7h – 14h

Svaka druga subota je radna.
Za tehničare redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Od 7h – 14h
Svaka druga subota je radna.

V ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA OBAVLJANJE NEMEDICINSKIH POSLOVA:

1. Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove – osim administratora prijemnice i magacionera

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Radnim danom od 7h – 15h.

Redovno radno vreme administratora prijemnice 40 sati nedeljno i to:

I smena od 7h – 14h

II smena od 12h – 20h.
Svaka druga subota je radna od 7h – 12h.

Redovno radno vreme magacionera 40 sati nedeljno i to:

Radnim danom od 6,30 h – 13,30 h
Svaka subota je radna od 6,30 h – 11,30 h

2. Služba za tehničke, pomoćne i druge slične poslove

2.1. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove

2.1.1. Odsek za pripremu i distribuciju hrane

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

- Za radnike van smene: Radnim danom od 7h – 14h.
Svaka druga subota je radna
- Za radnike u smeni – kuvare, radnim danima

I smena 6h30min – 13h

II smena 13h – 19h30min
Svaka subota ili nedelja radna.

- Za pomoćne radnike na pripremi i distribuciji hrane u smeni, radnim danima

I smena 6h30min – 13h

II smena 13h – 19h30min
Svaka subota ili nedelja radna.

- Za pomoćne radnike na pripremi i distribuciji hrane u turnusu

Od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od 36 časova odnosno najmanje 12 časova neprekidno.

2.1.2. Odsek za pranje i distribuciju veša

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno.

Od 6h30min – 13h30min
Svaka druga subota radna.

2.1.2. Odsek za održavanje higijene

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno.
I smena od 6h – 13h

II smena od 12h – 19h.
Svaka subota ili nedelja je radna:

I smena od 6h – 11h

II smena od 13h – 18h.
Rukovodilac odseka može odrediti i drugačije, klizno radno vreme prema specifičnim potrebama organizacione jedinice, uz mišljenje glavnog tehničara bolnice, poštujući satninu.

2.1.3. Odsek za građevinsko, mašinsko i elektro održavanje opreme

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Radnim danom od 7h – 15h.
Za radnike u kotlarnici redovno radno vreme je 40 sati nedeljno. Rad organizovati preraspodelom radnog vremena, slobodne dane koristiti van grejne sezone. Za organizaciju rada i raspored radnog vremena odgovoran je pomoćnik direktora za nemedicinske poslove.

2.2. Odsek obezbeđenja

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:

Radnim danom od 7h – 15h.

- Za zaposlene koji rade u turnusima:

I turnus od 7h – 19h, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno.

II turnus od 19h –7h narednog dana, nakon čega je obezbeđen odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno, prema rasporedu koji utvrdi šef odseka.

2.3. Automehaničarska radionica

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Radnim danom od 7h – 15h.

2.4. Odsek za tretman infektivnog medicinskog otpada

Redovno radno vreme 40 sati nedeljno i to:
Radnim danom od 7h – 14h.
Svaka druga subota je radna

- Za zaposlene koji rade u smenama:

I smena 7h – 14h

II smena 13h – 20h.
Svaka subota / nedelja je radna.

Član 7.

Radi popune ukupnog mesečnog fonda radnih sati koje zaposleni nije ostvario navedenim rasporedom iz člana 6. ove Odluke, zaposleni je dužan da nedostajući broj sati nadoknadi radom prema rasporedu koji utvrdi načelnik službe (odeljenja), šef odseka, glavni tehničar službe (odeljenja), odgovorni tehničar odseka.

Član 8.

U slučaju potrebe, o čemu odlučuje direktor, može se odrediti prekovremeni rad radnicima svih službi, što će im se platiti kao prekovremeni rad za efektivno vreme provedeno u intervenciji.

Član 9.

Utvrđuje se pripravnost radi zbrinjavanja teških bolesnika, sledećim službama:

1. Anestezija

2. ORL

3. Očno

4. Ortopedija

5. Hirurgija

6. Radiologija

7. Ginekologija

8. Urologija

9. Infektivno

Pripravnost se računa posle redovne 2. smene u službi / odeljenju.

Za vreme pripravnosti zaposleni ima pravo na dodatak za svaki sat pripravnosti u iznosu od 10% vrednosti radnog sata osnovne zarade.

Rad po pozivu moguć je za lekare sledećih službi:

1. Anestezija

2. ORL

3. Očno

4. Ortopedija

5. Hirurgija

6. Urologija

7. Ginekologija

8. Transfuzija

9. Biohemijska laboratorija

10. Infektivno

11. Interna medicina

Pozivanje zdravstvenih radnika iz navedenih službi vrši se po odluci dežurnog lekara. Evidenciju dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu dužan je da vodi načelnik službe (odeljenja) i šef odseka na odgovarajućem obrascu izveštaja i isti svako jutro dostavlja pomoćniku direktora za medicinske poslove.

Član 10.

Obračun zarade i isplata može se vršiti isključivo na osnovu odluke.
Nepostupanje po ovoj odluci ili nepoštovanje rasporeda rada povlači odgovornost, a prekovremeni rad mimo odluke neće biti plaćen.

Član 11.

Zaposleni ima pravo na dodatak na zaradu:

1. za rad za sve dane praznika koji su neradni dani – 110% od osnovne zarade;

2. za rad noću – 26% od osnovne zarade;

3. za rad nedeljom – 20% od osnovne zarade;

4. za prekovremeni rad zdravstvenih radnika ( dežurstvo, odnosno rad po pozivu, odnosno pripravnost ) – 26% od osnovne zarade;

5. za prekovremeni rad nemedicinskih radnika i zdravstvenih saradnika – 26% od osnovne zarade.

Član 12.

Za sprovođenje ove odluke odgovorni su načelnik službe (odeljenja), šef odseka, glavni tehničar službe (odeljenja), odgovorni tehničar odseka, a kontrolu sprovođenja odluke vrše pomoćnici direktora.

Član 13.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se od 04.01.2017. godine.

Član 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o početku, rasporedu i završetku redovnog radnog vremena i prekovremenom radu br.1100 od 02.04.2015.godine.

 

 

 

DIREKTOR,

Dr Snježana Arsić

 

 

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 30 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas432
mod_vvisit_counterJuče652
mod_vvisit_counterOve nedelje3702
mod_vvisit_counterOvog meseca11915
Baner
Baner