OGLAS ZA PRIJEM U STALNI RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME Štampa
sreda, 19 decembar 2018 09:49

OPŠTA BOLNICA
„Dr ALEKSA SAVIĆ“

18400 Prokuplje, Pasjačka 2
tel. 027/322-440

Medicinska sestra - tehničar
probni rad od 3 meseca
3 izvršioca


USLOVI: IV stepen stručne spreme zdravstvene struke, smer opšti, pedijatrijski i ginekološko-akušerski sa položenim stručnim ispitom i licencom. Kandidati dostavljaju: prijavu sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome (uverenja) o završenoj srednjoj medicinskoj školi, smer opšti, pedijatrijski i ginekološko-akušerski; overenu fotokopiju uverenja (potvrde) o položenom stručnom ispitu i overenu fotokopiju licence izdate od nadležne komora.

Vozač sanitetskog vozila
probni rad od 3 meseca


USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine; vozačka dozvola B kategorije. Kandidati dostavljaju: prijavu sa kratkom biografijom, overenu kopiju diplome (uverenja) o završenoj srednjoj školi, overenu fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Spremač - spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge
probni rad od 3 meseca


USLOVI: I stepen stručne spreme. Kandidati dostavljaju kratku biografiju i overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi.

OSTALO: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na gorenavedenu adresu.

 

 

OGLAS U CELOSTI MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI  OVDE .